• Imprimeix

Premis d'Excel·lència Energètica 2017

logo premis 2013

Els Premis d’Excel·lència Energètica tenen per objecte el reconeixement d’empreses i entitats que hagin dut a terme projectes o actuacions remarcables en el camp de l’estalvi, l’eficiència energètica, el foment de les energies renovables i les noves tecnologies energètiques.

En l’edició 2017, els premis s’atorgaran en les modalitats següents:

a) Actuació. Empreses, entitats públiques i privades i ens locals que hagin dut a terme una instal·lació o actuació significativa en l’àmbit de l’estalvi, l’eficiència o la diversificació energètica, i/o de l’aprofitament de les energies renovables.

b) Àmbit local. Ens locals que hagin realitzat alguna actuació destacada de millora en eficiència energètica i/o les energies renovables en el seu àmbit.

c) Renovació energètica d’edificis. Empreses, entitats públiques i privades i ens locals que s’hagin distingit per dur a terme una actuació destacada en l’àmbit de l’estalvi i l’eficiència energètica i/o les energies renovables en l’àmbit de la renovació energètica de l’edificació.

d) Mobilitat elèctrica. Empreses, entitats públiques i privades i ens locals que hagin desenvolupat una actuació relacionada amb la mobilitat sostenible.

e) Sensibilització. Empreses, entitats públiques i privades i ens locals que s’hagin distingit per les seves actuacions de difusió i conscienciació en l’àmbit de l’estalvi i l’eficiència energètica i/o les energies renovables.

f) Internacionalització. Empreses, entitats públiques i privades i ens locals que hagin desenvolupat una actuació amb projecció internacional en l’àmbit de l’estalvi i l’eficiència energètica i/o les energies renovables.

g) Trajectòria. Empreses, entitats públiques i privades i ens locals que s’hagin distingit per la seva activitat continuada i de referència en l’àmbit de l’estalvi i l’eficiència energètica i/o la promoció de les energies renovables.

Componen el jurat:

 • El secretari d’Empresa i Competitivitat del Departament d’Empresa i Coneixement que n’exerceix la presidència.
 • La directora de l’Institut Català d’Energia, que n’exerceix la secretaria.
 • La consellera delegada de l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa del Departament d’Empresa i Coneixement.
 • El president del Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya.
 • El vicerector de Política Universitària de la Universitat Politècnica de Catalunya.
 • El Catedràtic d’Estratigrafia i professor de Recursos Energètics i Geologia del Petroli de la Universitat de Barcelona.
 • El director general del Consell de Cambres de Catalunya.
 • El president del Grup de Gestors Energètics.

Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició dels  interessats a la pàgina web de l’ICAEN http://icaen.gencat.cat/premisenergia, al Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat) i al portal Tràmits de la Generalitat de Catalunya (http://gencat.cat/tràmits) i en cas de ser ens local, els formularis de sol·licitud i la informació per trametre les sol·licituds estan disponibles a la plataforma EACAT.

Els interessats presentaran les sol·licituds i la documentació complementària opcional per mitjans telemàtics a través del Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya ubicada en el portal http://canalempresaweb.gencat.cat,. En cas de ser ens local, les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics a través de l’extranet de les administracions públiques catalanes, plataforma EACAT (http://www.eacat.cat).

La documentació complementària i opcional que consisteix en una memòria breu (no superior a 10 pàgines), imatges, plànols, etc. s'ha de fer arribar en un sol arxiu comprimit que no superi els 25MB.

La identificació del  sol·licitant es fa a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica i que es poden consultar a: https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html

El model normalitzat de sol·licitud de candidatura inclou la declaració responsable a què es refereix la base 4.

Informació relacionada

La presentació de candidatures als Premis s’iniciarà l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitzarà el 3 de febrer de 2017.

La puntuació màxima que es pot obtenir en totes i cadascuna de les modalitats és de 50 punts.

Per avaluar les candidatures presentades, el jurat tindrà en compte com a criteris de valoració els aspectes següents:

Per a la modalitat Actuació:

 • Innovació de l’actuació en matèria d’estalvi i eficiència energètica i/o energies renovables (puntuació màxima de 15 punts).
 • Estalvi d’energia derivat de l’actuació:
  • Percentatge d’estalvi d’energia primària sobre el consum total (puntuació màxima de 15 punts).
  • Estalvi d’energia primària (màxim de 5 punts)
 • Inversió de l’actuació / import de la factura energètica anyal (màxim de 5 punts)
 • Creació de llocs de treball derivats de l’actuació (màxim de 5 punts)
 • Replicabilitat de l’actuació (màxim de 5 punts).

Per a la modalitat Àmbit local:

 • Estalvi d’energia derivat de l’actuació:
  • Percentatge d’estalvi d’energia primària sobre el consum total (puntuació màxima de 15 punts).
  • Estalvi d’energia primària (màxim de 5 punts)
 • Impacte econòmic local (utilització de recursos locals i creació d’ocupació local) (puntuació màxima de 15 punts).
 • Possibilitat de replicar l’acció en altres àmbits locals (puntuació màxima de 10 punts).
 • Participació ciutadana (puntuació màxima de 5 punts).

Per a la modalitat Renovació energètica d’edificis existents:

 • Innovació de l’actuació en matèria d’estalvi i eficiència energètica i/o energies renovables (puntuació màxima de 15 punts).
 • Estalvi d’energia derivat de l’actuació:
  • Percentatge d’estalvi d’energia primària sobre el consum total (puntuació màxima de 15 punts).
  • Estalvi d’energia primària (màxim de 5 punts)
 • Inversió de l’actuació / import de la facturació energètica (màxim de 5 punts)
 • Creació de llocs de treball derivats de l’actuació (màxim de 5 punts)
 • Replicabilitat de l’actuació (màxim de 5 punts).

Per a la modalitat Mobilitat elèctrica:

 • Innovació de l’actuació en matèria d’estalvi i eficiència energètica i/o energies renovables (puntuació màxima de 15 punts).
 • Estalvi d’energia derivat de l’actuació:
  • Percentatge d’estalvi d’energia primària sobre el consum total (puntuació màxima de 15 punts).
  • Estalvi d’energia primària (màxim de 5 punts).
 • Inversió de l’actuació / import de la factura energètica anyal (màxim de 5 punts)
 • Creació de llocs de treball derivats de l’actuació (màxim de 5 punts).
 • Replicabilitat de l’actuació (màxim de 5 punts).

Per a la modalitat Sensibilització:

 • Creativitat i originalitat de l’actuació (puntuació màxima de 20 punts).
 • Impacte assolit i participació (puntuació màxima de 20 punts).
 • Replicabilitat de l’actuació (puntuació màxima de 10 punts).

Per a la modalitat Internacionalització:

 • Innovació: valor afegit del producte i/o servei, necessitat a la que respon en el mercat on es dirigeix, patents que s’han desenvolupat (puntuació màxima de 15 punts).
 • Impacte: delegacions i oficines fora de l’Estat Espanyol, països on s’ofereixen els productes i/o serveis, objectius internacionals a mig i curt termini, mercat potencial dels països on es dirigeix l’empresa (puntuació màxima de 15 punts).
 • Estalvi energètic: com el producte i/o servei contribueix a reduir el consum energètic i/o a generar energia d’origen renovable (puntuació màxima de 20 punts).

Per a la modalitat Trajectòria:

 • Activitat continuada i de referència en l’àmbit de l’estalvi i l’eficiència energètica i/o la promoció de les energies renovables (puntuació màxima de 10 punts).
 • Contribució a augmentar el coneixement, la sensibilització, i l’interès en el sector de les tecnologies energètiques, incloses les renovables, l’estalvi i l’eficiència energètica (puntuació màxima de 10 punts).
 • Impacte social i laboral derivats de la seva activitat (puntuació màxima de 10 punts).
 • Aposta pel treball en xarxa i per la promoció activa del conjunt del sector energètic (puntuació màxima de 10 punts).
 • Lideratge de projectes innovadors en l’àmbit energètic (puntuació màxima de 10 punts).