• Imprimeix

Certificacions per a professionals en l’ àmbit energètic

Actualment, per esdevenir un auditor energètic complert és possible que la titulació universitària tingui mancances en alguns dels coneixements que cita el RD 56/2012 en el seu article 8 (instal·lacions dels edificis, processos industrials, comptabilitat energètica, equips de mesura i presa de dades, i tècniques d’estalvi energètic). Per aquest motiu, l’Institut Català d'Energia recomana complementar aquesta formació bàsica amb una d’específica sobre auditories energètiques.

Properament, quan el registre de l’òrgan competent pel RD 56/2012, la DGEMiSI, sigui més complert, l’ICAEN oferirà el llistat dels cursos amb el contingut indicat en l’annex V d’aquest RD. Entre tant, indiquem en aquest apartat aquelles titulacions que exigeixen passar un examen d’aprofitament, i que fan públic el llistat dels alumnes que l’han superat.

En aquest apartat podeu trobar auditors energètics qualificats segons les titulacions professionals que reuneix l’Associació d’enginyers en energia (AEE), per a realitzar auditories a instal·lacions o per verificar els estalvis energètics. L’AEE és una entitat que promou l’interès científic i educacional dels professionals  compromesos amb l’àmbit energètic i fomenta el desenvolupament sostenible. Les cerques es poden fer a través de l'enllaç relacionat que apareix en aquest article.

A més l’AEE garanteix que tant la certificació CEM® Certified Energy Manager com CEA® Certified Energy Auditor són certificacions homologades per l’ esquema ESOS del Regne Unit (UK) per validar a professionals per a la realització d’auditories energètiques segons la Directiva Europea 27/2012 ( http://www.esos.uk.com/finding-esos-lead-assessors/). 

Actualment existeixen aquestes 3 titulacions reconegudes per aquesta associació i una altra acreditada per ENAC  que volem donar a conèixer doncs els professionals que s’han certificats estan llistats en les pàgines web corresponents enllaçades. La formació i/o examen que han superat aquests professionals és una garantia del coneixement metodològic a què fa referència cada una d’elles:

CEA – Certified Energy audit

Es tracta d'una titulació nova a l’Estat Espanyol, tot just al 2016 s’editarà el primer curs, per tant fins a inicis del 2017 no es podrà consultar el llistat de professionals a l’Estat  que l’acrediten.

Informació relacionada

CEM – Certified Energy Manager

Des de la seva creació al 1981 aquesta acreditació ha esdevingut amplament acceptada i emprada com distintiu pels professionals que assoleixen una bona gestió de l’energia en les instal·lacions que manegen.

Per veure els professionals que en els darrers 3 anys han aconseguit aquesta certificació a nivell estatal cal anar a l’enllaç relacionat  i triar en el desplegable de Certification type: CEM-I (International), i en el de Country “Spain”.

Informació relacionada

CMVP- Certified Mesurament and Verification Professional

L’AEE juntament amb l’EVO (Efficency Valuation Organization) han establert aquest programa de formació per reconèixer els professionals millor qualificats en l’àmbit creixent de l’eficiència energètica, i sobretot per distingir aquells que coneixen les metodologies per la mesura i la verificació de consum i estalvis. Aquesta metodologia és la IPMVP (International Performance Measurement & Verification Protocol.

Per veure els professionals que en els darrers 3 anys han aconseguit aquesta certificació a nivell estatal cal anar a l’enllaç relacionat  i triar en el desplegable de Certification type: CMVP, i en el de Country “Spain”.

Auditor energètic en Indústria i Edificació certificat per una entitat acreditada per ENAC

El passat 18/012/2015, la fundació CIRCE, “Centro de Investigació de recursos y Consumos energéticos” han estat acreditats per ENAC (Entitat Nacional d’Acreditació) com la primera entitat a Espanya per la certificació d’Auditors Energètics a Indústria i Edificació segons la norma  UNE-EN ISO/IEC 17024:2012.  Per tant, CIRCE garanteix que els auditors certificats compten amb els coneixements descrits als requisits del RD 56/2016, i els han avaluat les competències, habilitats i experiència per realitzar una auditoria energètica segons el RD 56/2016.

Per veure els auditors certificats per CIRCE en els següents 3 any tant a Espanya, com en altres països de la UE, cal anar als següents enllaços:

Data d'actualització:  22.03.2016