• Imprimeix

El càlcul del CTU (Cost Total per l’Usuari) incorpora una senyalització gràfica per valorar els equips més adients i facilitar l’elecció per part de l’usuari

27/11/2018 10:11

L’ITeC ha incorporat una senyalització gràfica al càlcul del Cost Total per l’Usuari (CTU) per valorar els equips més adients per a cada projecte i facilitar l’elecció per part dels usuaris. Aquesta millora completa el CTU, que va néixer com un indicador d’eficiència energètica que té en compte el futur consum d’energia de les instal·lacions que s’incorporen als edificis per tal de repercutir de manera positiva en els projectes relacionats amb l’obra pública, i s’emmarca en el conveni signat el 2016 entre l’ITeC i l’Institut Català d’Energia (ICAEN) per impulsar la promoció i difusió de l’estalvi, l’eficiència energètica i les energies renovables al sector de la construcció.

La nova senyalització gràfica s’ha incorporat a l’eina de gestió ambiental dels pressupostos (anomenada TCQiGMA), i indica als usuaris si hi ha un equip més adient per al projecte en elaboració, ja sigui un equip més eficient o bé un equip que millori la valoració de l’indicador CTU. La senyalització gràfica guia a l’usuari en l’elecció dels equips consumidors d’energia valorant-los com a bo, mig o millorable, i actua com un semàfor en el moment de la presa de decisions del projecte executiu, tot contribuint a que els projectes evolucionin cap a edificis més eficients i sostenibles.

 

20181122_imatge_ctu_itec

 

 

El CTU (Cost Total per l’Usuari) és l’indicador d’eficiència energètica creat per conèixer quin serà el preu final que pagarà un usuari per un producte al final de la seva vida útil i facilitar-ne la comparativa, i s’aplica en l’adquisició de qualsevol producte. Aquest cost inclou entre d’altres: el cost d’adquisició, el cost energètic al llarg de la seva vida útil, el cost de manteniment, etc. El càlcul es realitza seguint les directrius de les normes de càlcul de cicle de vida ISO-15804. Aquest indicador d’eficiència energètica ha estat definit per l’ICAEN en cada família de productes, per exemple: en les calderes, el % de rendiment, en les lluminàries, la luminància en relació a la potència consumida, etc.

A més, durant el 2018, també s’han incorporat noves tipologies d’edifici per calcular el perfil d’ús de l’indicador (abans només hi havia la tipologia d’edificis i d’oficines) ampliant-les a més d’una vintena. Finalment, s’han afegit els elements consumidors d’energia provinent de l’ús de l’aigua calenta sanitària (ACS).

Amb aquestes darreres incorporacions, es pot calcular d’una forma global tant el consum d’energia relatiu a les necessitats de climatització com també el de tots els equips consumidors d’energia que s’hagin incorporat dins del model digital o d’un pressupost, lluminàries, calderes d’ACS, ventiladors, etc.