• Imprimeix

Criteris d'eficiència energètica en els contractes del sector públic

La nova llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, que ha entrat en vigor el 9 de març de 2018, incorpora per primera vegada la possibilitat d’incloure l’eficiència energètica com un dels criteris de puntuació que l’òrgan de contractació pot establir per adjudicar una licitació.

26/03/2018 09:03

La Generalitat de Catalunya té la convicció i la necessitat d’implementar progressivament sistemes de contractació eficients i innovadors per assolir un alt nivell d’eficàcia en el seu funcionament a tots els àmbits de treball. La nova llei de Contractació del Sector Públic pot contribuir a aquest objectiu. 

L’article 145 de la nova Llei de Contractes del Sector Públic contempla, per primera vegada, la possibilitat d’inclusió de "les característiques mediambientals" com un dels aspectes a tenir en compte en els criteris qualitatius d’adjudicació. Aquestes característiques mediambientals podran referir-se, “entre d’altres”, a la reducció del nivell d’emissions de gasos d’efecte hivernacle; l’ús de mesures d’estalvi i eficiència energètica i la utilització d’energia procedent de fonts renovables durant l’execució del contracte; i al manteniment o millora dels recursos naturals que puguin veure’s afectats per l’execució del contracte.

El mateix article també estableix, com a criteri puntuable per l’adjudicació, el cost del cicle de vida que, més enllà del cost d’adquisició, posa en valor aspectes com la reducció del consum d’energia durant la seva vida útil. Aquest factor és clau per fomentar les inversions en eficiència energètica o energies renovables que, tot i poder tenir un cost superior a una solució convencional, aquest sobrecost s’amortitza amb els estalvis energètics.

La nova llei estableix, però, que els criteris d’avaluació que impliquin judici de valor no poden suposar més del vint-i-cinc de la puntuació total, excepte en els contractes de serveis que tinguin per objecte prestacions de caràcter intel·lectual, com els serveis de enginyeria i arquitectura, on poden arribar al  quaranta-cinc per cent, de .forma que l’oferta econòmica segueix essent la puntuació més important.

D’altra banda, la llei assenyala que es rebutjaran les ofertes si es comprova que son anormalment baixes per que no compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral.

En aquest marc global, des de l’ICAEN i d’acord amb la Intervenció General, la Junta Consultiva de Contractació, la DG de Contractació Pública i la DG de Pressupostos , es va acceptar per  acord de govern a 14 de febrer de 2017 el model dels contractes de rendiment amb garantia d’estalvi, per a contractes d’eficiència energètica i introducció d’energies renovables.

Aquesta modalitat contractual permet:

  1. Assegurar que aquests contractes no suposin un endeutament per a la Generalitat, establint que les instal·lacions aportades per les empreses privades són propietat de l’empresa al llarg de la durada del contracte i passen a ser propietat de l’administració, a cost zero, a la finalització del contracte.
  2. Definir que la durada dels contractes de serveis lligats a aquestes operacions pugui ser de fins a 12 anys degut a que la remuneració del contractista pel servei d’eficiència energètica prové únicament de l’estalvi energètic derivat del contracte, no suposant per a la Generalitat un increment de la partida pressupostària.
  3. Eliminar el risc per a la Generalitat de Catalunya, establint que la retribució que es pagarà a les empreses que prestin els serveis d’eficiència energètica i que es fixarà a l’inici del contracte sigui inferior al valor econòmic de l’estalvi aconseguit, de manera que el risc econòmic corresponent a l’assoliment de l’estalvi garantit l’assumeix l’Empresa de Serveis Energètics.