• Imprimeix

CONSORCI DE L'HABITATGE DE BARCELONA: Ajuts a la rehabilitació d'habitatges

El passat 28 de març s’ha publicat al BOPB la Convocatòria d’ajuts pel 2017, que obre el termini per presentar sol·licituds pels ajuts a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i habitatges de l'àrea metropolitana de Barcelona de l'any 2017

Les obres de rehabilitació que es poden acollir a aquesta convocatòria són totes aquelles que afectin els habitatges i/o els edificis com per exemple:

 • Patologies estructurals:obres per a la reparació de patologies estructurals en edificis.
 • Accessibilitat:instal·lació d’ascensors, en edificis que no en tinguin i supressió de barreres arquitectòniques.
 • Rehabilitació arquitectònica d’elements comuns.
 • Rehabilitació amb mesures d’estalvi energètic: Reducció del consum i millora de l’eficiència energètica dels edificis actuant sobre tots els elements de l’edifici o impulsant mesures actives de generació d’energia.
 • Actuacions per posar aïllament en tota l’envolupant de l’edifici.
 • Instal·lació d’aigua calenta sanitària mitjançant energia solar.
 • Posada en marxa de plaques solars obsoletes.
 • Aigua directa sanitària.
 • Centralització d’instal·lacions i substitució de serveis de subministrament per altres més eficients.
 • Rehabilitació amb mesures parcials d’estalvi energètic: Reducció del consum i millora de l’eficiència energètica dels edificis, actuant sobre elements parcials de l’edifici (façanes, cobertes, mitgeres i celoberts i terrats verds).
 • Rehabilitació d’interiors d’habitatges
 • Ajuts específics Costos de redacció de l’informe de la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges (IITE).

12 M€ d’inici.

Comunitats de propietaris (president) i propietaris o llogaters amb autorització d'edificis d'habitatge d'ús residencial.

Els edificis han d’estar destinats a l’habitatge i edificats abans de 1991, excepte en casos d’obres de millora de l’accessibilitat i per actuacions d’eficiència energètica. Les obres no es poden començar abans de recollir l’informe tècnic inicial que es lliurarà després d’haver formalitzat la sol·licitud, i han de començar abans de 3 mesos des de l’emissió d’aquest.

Les sol·licituds es poden presentar a les Oficines de l’Habitatge de Barcelona on es dóna assessorament i suport tècnic per tal de facilitar el procés.

del 24 de març al 31 de desembre de 2017.

Els ajuts són en règim de concurrència no competitiva.

Cal començar les obres i presentar el comunicat d'inici d'obres en un termini màxim de tres mesos a partir de l'obtenció de l'informe tècnic previ.

Per totes aquelles actuacions de rehabilitació que impliquin una actuació de millora energètica global que actuï sobre tota l'envoltant de l'edifici, en els termes previstos en les especificacions tècniques, la subvenció màxima serà del 50% del pressupost protegible amb un topall de 60.000€ per actuació. En cas que només es realitzin actuacions parcials la subvenció serà del 35% amb un topall de 30.000€ per actuació.

Si es compleixen totes les actuacions fixades com a recomanables en l'informe tècnic, la subvenció serà la màxima establerta.

Se subvencionarà al 100% la realització d'una auditoria energètica sempre que es realitzi alguna de les actuacions incloses en l'auditoria.