• Imprimeix

Consorci de l'Habitatge de Barcelona: rehabilitació d'elements comuns a la ciutat de Barcelona

Ajudes per renovar els elements comuns dels edificis és una mesura necessària per millorar-ne l'accessibilitat, la seguretat i l'eficiència energètica.

Objecte de l'ajut:

Aquest programa té com a finalitat millorar les condicions de seguretat, accessibilitat i d'eficiència energètica dels edificis d’habitatges destinats a habitatge habitual permanent i construïts abans de l'any 1993.

Els edificis d'habitatges buits i les propietats verticals es podran acollir als ajuts sempre que, un cop rehabilitats els immobles, s'incorporin a la Borsa de Lloguer Social per un període no inferior a cinc anys.

El Consorci emetrà un informe tècnic previ a l'inici de les obres en el qual s'indicaran les actuacions que cal fer per accedir a les subvencions. Les actuacions que es marquin com a obligatòries tindran el caràcter d'indispensables. La resta d'actuacions tindran caràcter recomanable i el seu incompliment suposarà una reducció en el percentatge de subvenció.

Dotació:

La dotació pressupostària màxima inicial de 14.395.000 €.

Termini de sol·licitud:

S’obre el 15 de juny i finalitza el 30 de novembre del 2018.

Beneficiaris:

El president/a de la comunitat de propietaris/es o l'administrador/a o el propietari/a de l'edifici. Queden exclosos de la subvenció els habitatges d'ús turístic.

Tramitació:

Els ajuts es poden sol·licitar a les Oficines de l'Habitatge de Barcelona.

Règim:

Els ajuts són en règim de concurrència no competitiva.

Import de l’ajut:

a. Edificis d'habitatges plurifamiliars o habitatges unifamiliars

Patologies estructurals

La subvenció serà del 35% del pressupost protegible. S'aplicarà el topall més restrictiu entre un topall de 30.000 € per edifici o 3.000 € per habitatge. El topall per edifici es podrà ampliar en 10.000 € per a edificis de més de 30 habitatges i en 20.000 € per a edificis de més de 60 habitatges.

Als barris del Raval, el Gòtic, la Barceloneta, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, el Poble-sec, el Besòs i el Maresme, el Bon Pastor, Can Peguera, les Roquetes, la Prosperitat, Torre Baró i el Carmel la subvenció serà del 50% del pressupost protegible.

 

Obres no estructurals

S’apliquen els criteris de l’apartat d’ESTALVI ENERGÈTIC I SOSTENIBILITAT

 

Obres d'accessibilitat

Instal·lació d'ascensors: La subvenció serà del 35% del pressupost protegible amb el topall de 30.000 €. En el cas d'ascensors exteriors aquest topall s'incrementarà en 20.000 €.

Als barris del Raval, el Gòtic, la Barceloneta, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, el Poble-sec, el Besòs i el Maresme, el Bon Pastor, Can Peguera, les Roquetes, la Prosperitat, Torre Baró i el Carmel la subvenció serà del 50% del pressupost protegible, amb un topall de 30.000 €.

Supressió de barreres arquitectòniques: La subvenció serà del 25% del pressupost protegible amb un topall de 30.000 €.

Obres d'instal·lacions

Instal·lacions generals comunes: xarxes d'aigua, sanejament, electricitat o gas, unificació de les antenes de televisió, reordenació dels aparells d'aire condicionat i instal·lacions contra incendis. En aquests casos, la subvenció serà del 20% del pressupost protegible amb un topall de 30.000 €, ampliable en funció del nombre d'habitatges de l'edifici.

Retirada d'elements obsolets de fibrociment: la subvenció serà del 25% amb un topall de 30.000 € per la retirada de qualsevol element de fibrociment que no impliqui una reposició de l'element. En el cas que la retirada de l'element n'impliqui la reposició amb materials adequats, l'actuació de retirada s'integrarà en el programa que correspongui ('Actuacions passives d'estalvi energètic i sostenibilitat', 'Cobertes verdes' o 'Instal·lacions generals comunes').

Aigua directa: la subvenció serà del 40% del pressupost protegible, amb un topall de 30.000 € ampliables en funció del nombre d'habitatges de l'edifici.

Estalvi energètic i sostenibilitat

Actuacions passives que impliquin una actuació de millora energètica global a patis, façanes, cobertes i mitgeres: per a totes les actuacions de rehabilitació que impliquin una actuació de millora energètica global que actuï sobre tot l'envoltant de l'edifici, en els termes previstos en les especificacions tècniques, la subvenció màxima serà del 40% del pressupost protegible. En cas que només es facin actuacions parcials, la subvenció serà del 25%.

Actuacions actives que impliquin la reducció de consum energètic mitjançant la producció d'energia amb fonts renovables: la subvenció serà del 50% amb un topall de 3.500 € per habitatge o un topall de 60.000€ per edifici. Aquestes actuacions hauran d'acreditar un contracte de manteniment amb sistemes de control efectius per un termini mínim de quatre anys.

Cobertes verdes: la subvenció serà del 40%, amb un topall de 30.000 €.

b. Programa de cohesió social

Per a tots els programes d'actuació en edificis, els propietaris podran sol·licitar un ajut complementari de fins al 100% de l'aportació individual que els correspongui fer per l'actuació corresponent, sempre que compleixin els requisits següents:

  • Ser propietari de l'habitatge afectat i que aquest constitueixi la seva residència habitual i permanent.
  • La unitat familiar haurà d'acreditar tenir uns ingressos inferiors a tres vegades l'IRSC segons la taula d'ingressos familiars establerta al Pla de l'Habitatge vigent.
  • No disposar de cap altre habitatge a la ciutat de Barcelona.

c. Conjunts urbans - conjunts d'interès especial

Els conjunts urbans que es podran acollir a aquesta convocatòria seran els següents: Turó de la Peira, Sud-oest del Besòs i Baró de Viver, Pla Dintres i Àrea de rehabilitació i conservació de Sant Ramon al districte de Ciutat Vella, Illa Eficient, Superilles i Ciutat Meridiana.

Veure les bases de la convocatòria per conèixer els detalls d’aquestes ajudes.

d. Redacció de projectes

En el cas de projectes que prevegin actuacions que s'executin en més d'un edifici o escala que pertanyi a un mateix bloc, conjunt d'illa o edificis contigus de tipologia semblant es concedirà una subvenció del 85% del cost del projecte amb un topall de 5.000 €.

e. Ajuts complementaris

En el cas d'actuacions de rehabilitació amb la utilització de materials amb certificació de baixa petjada ecològica, s'incrementarà el percentatge de subvenció que li pertoqui en un 5% i el topall s'incrementarà en 5.000 €.

En el cas d'actuacions en edificis catalogats, en els quals es facin actuacions de rehabilitació sobre elements patrimonials, així com per a actuacions de complexitat excepcional per raons constructives, d'accessibilitat, patrimonials, emblemàtiques o de sostenibilitat degudament acreditades, s'incrementarà el percentatge de subvenció que li pertoqui en un 5% i el topall s'incrementarà en 5.000 €.

Data d'actualització:  02.08.2018