• Imprimeix

Consorci de l'Habitatge de Barcelona: rehabilitació d'interiors d'habitatges per incorporar a la borsa d'habitatges de lloguer de Barcelona i per a l'arranjament d'habitatges de persones en situació de vulnerabilitat

Els ajuts a la rehabilitació dels interiors dels habitatges milloren les condicions de vida de les persones i contribueixen a defensar el dret de la ciutadania a un habitatge digne.

Objecte de l'ajut:

Aquestes ajudes estan adreçades a propietaris d'habitatges d'ús residencial que realitzen:

 1. Actuacions a l'interior d'habitatges per incorporar a la Borsa d'Habitatges de Lloguer de Barcelona, adreçada a persones que siguin propietàries d'un habitatge del mercat lliure.
 2. L'arranjament d'habitatges de persones en situació de vulnerabilitat, per garantir les condicions d'habitabilitat, seguretat, accessibilitat, higiene i eficiència energètica mínimes, mitjançant la realització de reformes bàsiques, en la residència habitual i permanent.

Dotació:

4.000.000 € es destinaran a subvencions per a la realització d'actuacions a l'interior d'habitatges per incorporar a la Borsa d'Habitatges de Lloguer de Barcelona.

2.000.000 € es destinaran a l'arranjament d'habitatges de persones en situació de vulnerabilitat.

Termini de sol·licitud:

El termini de presentació de les sol·licituds d'inscripció a la convocatòria s'obre el 15 de juny i finalitza el 30 de novembre de 2018.

Beneficiaris:

Poden ser beneficiàries d'aquesta subvenció les persones físiques o jurídiques propietàries d'un habitatge del mercat lliure que posin l'immoble a disposició de la Borsa d'Habitatges de Lloguer de Barcelona i compleixin amb els requisits de la convocatòria.

En el cas dels ajuts a la rehabilitació per a persones en situació de vulnerabilitat, el poden rebre les persones físiques o jurídiques propietàries o llogateres d'habitatges en els quals convisqui una unitat de convivència que compleixi amb els requisits següents:

 • Tenir un títol jurídic que els legitimi a viure a l'habitatge que es vol incloure en el programa d'ajuts (propietat, lloguer, cohabitatge, usdefruit...).
 • Disposar d'un informe socioeconòmic que acrediti la situació de vulnerabilitat de la unitat de convivència.
 • Ser els usuaris habituals de l'habitatge.
 • Tenir l'autorització de la propietat per executar les obres.
 • Trobar-se en una situació de vulnerabilitat, no disposar d'ingressos superiors al que estableixi la convocatòria (que en cap cas poden ser superiors a dues vegades l'IRSC).
 • No disposar de cap habitatge en propietat a la ciutat de Barcelona, amb l'excepció del seu habitatge habitual i permanent.
 • Addicionalment a allò previst als paràgrafs anteriors, la composició i característiques de la unitat de convivència del sol·licitant pugui justificar l'existència d'una situació de vulnerabilitat socioeconòmica.

Tramitació:

Les sol·licituds es poden presentar a les Oficines de l’Habitatge de Barcelona on es dóna assessorament i suport tècnic per tal de facilitar el procés.

Règim:

Els ajuts són en règim de concurrència no competitiva.

Import de l’ajut:

el Consorci emetrà un informe tècnic previ a l'inici de les obres en el qual s'indicaran les actuacions que cal dur a terme per accedir a les subvencions.

a. Actuacions a l'interior d'habitatges per incorporar a la Borsa d'Habitatges de Lloguer de Barcelona.

No es podran acollir a aquests ajuts els habitatges que hagin estat destinats a ús turístic i que s'incorporin a la Borsa d'Habitatges de Lloguer Social de Barcelona fruit de l'acord amb l'Ajuntament de Barcelona per reduir una sanció imposada com a conseqüència d'haver destinat l'habitatge a ús turístic sense autorització.

Les actuacions a l'interior d'habitatges per incorporar a la Borsa d'Habitatges de Lloguer de Barcelona hauran de tenir per objectiu l'adequació i la millora de l'habitabilitat. En aquests casos, sempre que el contracte de lloguer que es formalitzi tingui una durada d'un any prorrogable fins a cinc anys, la subvenció serà del 100% del cost de l'actuació, fins a un màxim de 20.000 € per habitatge (IVA inclòs).

Les millores energètiques i sostenibilitat subvencionables són les següents:

 • Millora de l'aïllament de l'habitatge per l'interior per millorar la demanda energètica dels habitatges i assegurar el confort acústic.
 • Incorporació de proteccions solars a les obertures.
 • Canvi de tancaments (vidres de finestres, portes de sortida a balcons, altres tancaments exteriors practicables, portes d'entrada, etc.)

b. Actuacions corresponents a l'arranjament d'habitatges de persones en situació de vulnerabilitat.

Les actuacions a l'interior d'habitatges corresponents a l'arranjament d'habitatges de persones en situació de vulnerabilitat hauran de tenir per objectiu garantir les condicions d'habitabilitat, seguretat, accessibilitat, higiene i eficiència energètica mínimes, mitjançant la realització de reformes bàsiques d'aquells habitatges on persones en situació vulnerable han constituït la seva residència habitual i permanent. En aquests casos, la subvenció serà del 100% del cost de l'actuació, fins a un màxim de 9.000 € per habitatge (IVA inclòs).

Data d'actualització:  02.08.2018