• Imprimeix

Consorci Metropolità de l’Habitatge: ajuts a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i habitatges

Ajuts a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i habitatges específiques per als municipis que integren l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Objecte de l'ajut:

Les actuacions subvencionables són les següents:

  1. Actuacions d'obtenció i/o millora de l'habitabilitat en compliment del Decret 141/2012.
  2. Actuacions d'adaptació de les instal·lacions de l'interior de l'habitatge: instal·lacions individuals de l'habitatge, xarxa d'aigua, xarxa elèctrica, xarxa de gas canalitzat, telecomunicacions, sanejament. També es considerarà subvencionable la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.
  3. Millores energètiques i de sostenibilitat: millora de l'aïllament de l'habitatge per optimitzar la demanda energètica i assegurar el confort acústic; la incorporació de proteccions solars en les obertures; el canvi de tancaments (finestres, portes de sortida a balcons, altres tancaments exteriors practicables); la substitució de làmpades i lluminàries per altres de major rendiment energètic, il·luminació LED.
  4. Actuacions d'adaptació de la mobilitat de l'habitatge: instal·lació d'aparells elevadors, la substitució de banyera per dutxa, l'eixamplament o adequació de portes, passadissos, habitacions, cambra higiènica, cuina o altres.

Dotació:

1.542.120,52 €, per a la totalitat de les actuacions relatives a l'adequació i a l'obtenció de l'habitabilitat per a habitatges individuals o unifamiliars de l'àrea metropolitana de Barcelona. Es fixa una quantia addicional que no requerirà d'una nova convocatòria per import de 757.879,48 € corresponents a anteriors convocatòries, la despesa de les quals ha estat inferior al previst inicialment.

Termini de sol·licitud:

Per sol·licitar formar part de la convocatòria disposeu fins el 31 d'octubre de 2018.
Un cop obtinguda la validació de la documentació per part del Consorci, podreu presentar la sol·licitud d'ajuts fins el 31 de desembre de 2018.

Beneficiaris:

habitatges individuals o unifamiliars ubicats en els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona (excepte el municipi de Barcelona, on actua el Consorci de l'Habitatge de Barcelona), que compleixen els requisits de la convocatòria.

Resten exclosos d'aquesta convocatòria els habitatges d'ús turístic.

Tramitació:

la documentació per formar part de la convocatòria i la sol·licitud dels ajuts, s'han de presentar a l'Oficina Local d'Habitatge o Oficina d'Atenció Ciutadana del municipi.

Règim:

Els ajuts són en règim de concurrència no competitiva.

Import de l’ajut:

El percentatge subvencionable és del 50% del cost de les obres, fins a un màxim de 3.000 € per habitatge. En cas que l'habitatge es posi o ja resti en disposició de la Borsa de Lloguer local, el percentatge de subvenció és del 50%, fins a un màxim de 6.000 € per habitatge.

Data d'actualització:  02.08.2018