• Imprimeix

IDAE: Projectes de rehabilitació energètica d'edificis - PAREER II

El programa d’ajuts PAREER II incentiva i promou la realització d'actuacions de reforma que afavoreixin la reducció d'emissions de diòxid de carboni, mitjançant l'estalvi energètic, la millora de la eficiència energètica i l'aprofitament de les energies renovables en els edificis existents.

Es busca contribuir a assolir els objectius establerts tant en la Directiva 2012/27 / UE, relativa a l'eficiència energètica com a el Pla d'Acció 2014-2020, alhora que es crearan oportunitats de creixement i ocupació en diferents sectors econòmics, especialment en el sector de la construcció, afavorint la regeneració urbana, i contribuint a la cohesió econòmica, territorial i social.

Els programes estan dotats amb pressupostos provinents del Fons Nacional d'Eficiència Energètica, podent ser cofinançats amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), dins del Programa Operatiu de Creixement Sostenible 2014-2020.

Objecte de l'ajut:

Incentivar les renovacions d’edificis que aconsegueixin una reducció de les emissions de CO2 i del consum d'energia final mitjançant una o diverses de les tipologies següents:

 1. Millora de l'eficiència energètica de l'envoltant tèrmica
 2. Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques i d'il·luminació
 3. Substitució d'energia convencional per energia solar tèrmica
 4. Substitució d'energia convencional per energia geotèrmica

Les actuacions han millorar la qualificació energètica total de l'edifici en, almenys, 1 lletra mesurada en l'escala d'emissions de diòxid de carboni (kg CO2 / m2 · any), pel que fa a la qualificació energètica inicial de l'edifici. A més, s'atorga ajudes addicionals a les actuacions que aconsegueixin qualificació energètica "A" o "B", o que incrementen més de dues lletres la qualificació energètica inicial de l'edifici existent. Aquesta millora de qualificació energètica es pot assolir mitjançant la realització d'una tipologia d'actuacions o una combinació de diverses.

Dotació:

204 milions €.

Termini de sol·licitud:

Del 3 de febrer de 2018 fins que s'esgotin els fons o el 31 de desembre de 2018.

Beneficiaris:

 1. Els propietaris d'edificis existents destinats a qualsevol ús, sempre que tinguin personalitat jurídica de naturalesa privada o pública.
 2. Les comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietaris d'edificis residencials d'ús habitatge, constituïdes segons l'article 5 de la Llei 49/1960 de Propietat Horitzontal.
 3. Els propietaris que de forma agrupada siguin propietaris d'edificis, que compleixin amb l'article 396 del Codi Civil i no haguessin atorgat el títol constitutiu de propietat horitzontal.
 4. Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d'edificis, amb contracte vigent a llarg termini, que els atorgui facultat per escometre les obres de reforma.
 5. Les empreses de serveis energètics (ESEs).

Tramitació:

Les sol·licituds s'efectuaran d'acord amb el formulari disponible a l'adreça d'internet de l'IDAE (www.idae.es).

Règim:

Els ajuts són en règim de concurrència simple, atorgant-se les ajudes a les que compleixin amb tots i cadascun dels requisits establerts en aquestes bases, per ordre de data de presentació de la sol·licitud de la ajuda, fins a esgotar el pressupost disponible, o bé, si passés abans, s'aconseguís la data de finalització de la vigència de la convocatòria.

Import de l’ajut:

 1. Millora de l'eficiència energètica de l'envolupant tèrmica

L’objectiu és reduir la demanda energètica en calefacció i climatització dels edificis existents. L'ajut econòmic sense contraprestació podrà ser del 30% del cost elegible de l'actuació. En el cas d'edificis en bloc d'ús habitatge la quantia tindrà un límit màxim de 6.000 € / habitatge.

 1. Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques i d'il·luminació

L’objectiu és reduir el consum d'energia de les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, ventilació, producció d'aigua calenta sanitària i climatització de piscines i il·luminació d'edificis existents. L'ajut econòmic sense contraprestació podrà ser del 20% del cost elegible de l'actuació.

 1. Substitució d'energia convencional per energia solar tèrmica

L’objectiu d’aquesta ajuda és reduir el consum d'energia convencional en edificis existents mitjançant l'ús de l'energia solar tèrmica per a la producció d'aigua calenta sanitària, calefacció, refrigeració i / o climatització de piscines d'ús comunitari. L'ajut econòmic sense contraprestació podrà ser del 30% del cost elegible de l'actuació.

 1. Substitució d'energia convencional per energia geotèrmica

L’objectiu d’aquesta ajuda és reduir el consum d'energia convencional en edificis existents mitjançant l'ús de l'energia geotèrmica per a un o diversos dels següents usos: calefacció, climatització, producció d'aigua calenta sanitària i climatització de piscines d'ús comunitari. L'ajut econòmic sense contraprestació podrà ser del 30% del cost elegible de l'actuació.

En les quatre línies d’ajuda, es pot gaudir d’una ajuda addicional per criteri social, eficiència energètica o actuació integrada. També és possible sol·licitar un préstec reemborsable. En el cas que el sol·licitant sigui una administració l'import del préstec reemborsable, sumat a l'ajuda base més l'ajuda addicional, podrà aconseguir el 100% del cost elegible. En la resta dels casos, el préstec reemborsable sumat a l'ajuda base més l'ajuda addicional no podrà excedir, del 90% del cost elegible.

Data d'actualització:  02.08.2018