• Imprimeix

IDAE: Genèric PAREER II

Aquests ajuts consten de 4 programes que es van aprovar en primera convocatòria, dotats amb un pressupost de 22 milions d'Euros provinents del "Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital", que han estat aprovats pel Consell d'Administració de l'IDAE, organisme que gestionarà els ajuts directes i de suport al finançament. Durant l'any 2017 es van publicar al BOE les segones convocatòries dels ajuts, que es van iniciar al 2015.

El 10 d’abril de 2017 es van publicar al BOE les bases del programa d’ajuts a fons perdut per les línies de transport (3,7 milions €), i el programa de línies de finançament per actuacions d’eficiència energètica en l’àmbit d’enllumenat municipal (28,7 milions €).

Poc després es van publicar les bases del programa d’ajuts a fons perdut per les línies d’indústria i el passat 26 de maig la seva convocatòria (63,7 milions €).

A finals del 2017 es va publicar les bases d’ajudes destinades a la rehabilitació d’edificis (125,6 milions €).

Els programes estan dotats amb pressupostos provinents del Fons Nacional d'Eficiència Energètica, podent ser cofinançats amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), dins del Programa Operatiu de Creixement Sostenible 2014-2020.

Aquests programes d'ajuts directes i de suport al finançament de projectes d'estalvi i eficiència energètica s'inscriuen en el marc del Pla Nacional d'Acció d'Eficiència Energètica 2014-2020 i permetran a Espanya complir amb els objectius d'estalvi que es deriven de la Directiva 2012/27/UE, alhora que suposaran un important estímul per a les inversions i l'ocupació.

Objecte:

Incentivar i promoure la realització d'actuacions de reforma que redueixin les emissions de diòxid de carboni, mitjançant la millora de l'eficiència energètica, i l’aprofitament de les energies renovables en els edificis existents, amb independència del seu ús i de la naturalesa jurídica dels seus titulars.

Termini:

Es determinarà quan es publiqui la convocatòria.

Pressupost inicial:

125,6 milions d'Euros.

Beneficiaris:

  1. Els propietaris d'edificis existents destinats a qualsevol ús, sempre que tinguin personalitat jurídica de naturalesa privada o pública.
  2. Les comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietaris d'edificis residencials d'ús habitatge.
  3. Els propietaris que de forma agrupada siguin propietaris d'edificis.
  4. Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d'edificis, que acreditin aquesta condició mitjançant contracte vigent a llarg termini amb la propietat, que els atorgui facultat expressa per a escometre les obres de reforma.
  5. Les empreses de serveis energètics (ESEs), entenent com a tal la definició més àmplia possible de les organitzacions que aportin aquest tipus de serveis. Per a poder ser beneficiàries, aquestes empreses hauran d'actuar en funció de contracte amb la propietat i dur a terme les inversions incloses en la tipologia de projectes recollits en aquestes bases, i ha d’acreditar la seva actuació com a empresa de serveis energètics i la inversió realitzada.

Tramitació:

El procediment per a la tramesa telemàtica de la sol·licitud i documentació que ha d'acompanyar a la mateixa, serà publicat amb la convocatòria a la web de l'IDAE

Inversions elegibles

Les accions susceptibles de rebre els ajuts seran aquelles que aconsegueixin una reducció de les emissions de CO2 i del consum d'energia final dels edificis, mitjançant la millora de l'eficiència energètica en una o diverses de les tipologies següents: 

  • Millora de l'eficiència energètica de l'envoltant tèrmica.
  • Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques i d'il·luminació.
  • Substitució d'energia convencional per energia solar tèrmica.Substitució d'energia convencional per energia geotèrmica. 

En tot cas, les actuacions han de millorar la qualificació energètica total de l'edifici en almenys una lletra, mesura en l'escala d'emissions de diòxid de carboni (kg CO2 / m2 any) pel que fa a la qualificació energètica inicial de l'edifici.

Import de l’ajut:

L'import màxim serà del 30%, complement amb un préstec reemborsable, per un import màxim d'un 70%. Els préstecs reemborsables tenen un tipus d'interès Euribor + 0,0%, amb un termini màxim d'amortització de 12 anys, inclòs un període de carència opcional d'1 any.

Com a novetat, cal assenyalar els beneficiaris podran comptar a més amb una bestreta, de fins al 40% de l'ajut concedit, que podran sol·licitar tal com s'estableix en el procediment d'ajuts.

 

Règim:

Reglat (Concurrència competitiva simple: atorgant-se les sol·licituds que compleixin amb tots i cada un dels requisits establerts, per ordre de data de registre de la sol·licitud).

Compatibilitat:

Amb qualssevol altre ajut concedit, per a la mateixa finalitat, per qualsevol Administració pública o organismes o ens públics, nacionals o internacionals.

Data d'actualització:  29.12.2017