• Imprimeix

[TANCADA] ICAEN: Sistemes d’emmagatzematge d’energia elèctrica amb bateries associats a instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum 2017

RESOLUCIÓ EMC/2246/2017, de 18 de setembre, per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2017 per a la concessió de subvencions per a sistemes d'emmagatzematge d'energia elèctrica amb bateries associats a instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum.

Es consideraran subvencionables aquells sistemes d’emmagatzematge d’energia elèctrica amb bateries de la tecnologia ió-liti que formin part d’una instal·lació fotovoltaica que estigui connectada a l’interior d’una xarxa acollida a qualsevol de les modalitats d’autoconsum d’energia elèctrica que defineix l’article 9 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, ubicats en edificis d’ús residencial domèstic que s’instal·lin dintre del territori català.

 

No seran subvencionables els sistemes d’emmagatzematge per instal·lacions aïllades.

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts:

a) Les persones físiques que no desenvolupin una activitat econòmica.
b) Les comunitats de propietaris.

L’import de la subvenció serà, com a màxim, del 70% del cost total de les despeses del sistema d’emmagatzematge amb bateries de la tecnologia ió-liti, amb un límit de 5.000 euros per sistema.

El termini de presentació de la sol·licitud, juntament amb la documentació i els annexos corresponents, és de 10 dies hàbils des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC, del 29/9/2017 a 13/10/2017.

 

El termini màxim d’execució serà des de l’1 de gener de 2017 i fins a 40 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, finalitzant el 13/12/2017.

El termini màxim de presentació de la documentació justificativa és de set dies hàbils a comptar des de l’endemà de la finalització del termini d'execució de l’actuació, finalitzant el 22/12/2017.

La dotació pressupostària serà de 360.000€

El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència no competitiva. El criteri d’atorgament de les subvencions serà l’ordre cronològic de presentació de les sol·licituds fins a exhaurir la dotació pressupostària indicada a la resolució de la convocatòria.

Per a justificar l'ajut sol·licitat serà necesària la incorporació del logotip de l'Institut Català d'Energia que es pot descarregar a continuació.