• Imprimeix

Pla Movalt: Ajudes a l'adquisició de vehicles d'energies alternatives

El 21 de Novembre de 2017 l'IDAE va publicar el Programa d'ajuts per a l'adquisició de vehicles d'energies alternatives (Plan Movalt Vehiculos).  D’aquesta manera el Ministerio de Energía, Turismo y Agensa Digital promou l'adquisició de vehicles d'energies alternatives: elèctrics, de gas liquat del petroli (GLP/Autogas), de gas natural comprimit (GNC) i liquat (GNL), propulsats per pila de combustible i les motocicletes elèctriques.

Informació relacionada

Publicació dels ajuts al BOE

L’inici serà anunciat per IDAE a tots els concessionaris adherits per mitjà de la web (ww.idae.es). I finalitza el 30 de juny de 2018.

20.000.000€

Autònoms, persones físiques , empreses privades, i altres tipus de persones jurídiques tal que el seu número de identificació fiscal (NIF) comenci por las lletres A, B, C, D, E, F, G, J, N, R o W., les entitats locals i les entitats públiques vinculades o dependents d’elles, les Administracions de les Comunitats Autònomes i les entitats públiques vinculades o dependents d’elles, i altres entitats públiques vinculades o dependents de l’Administració General de l’Estat.

Es canalitzen necessàriament a través dels punts de venda de vehicles prèviament adherits al Pla MOVALT Vehicles i per mitjà del sistema telemàtic de gestió que desenvoluparà a aquest efecte. Un cop validada la documentació de sol·licitud, l’IDAE procedirà al pagament de l'ajuda al punt de venda per la quantia que correspongui amb el descompte aplicat pel punt de venda a la factura.

Els vehicles amb ajut concedible tenen un preu de venta màxim.

Els ajuts per aquest programa estan sotmesos als requisits i límits que estableix el Reglament (UE) núm 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat, i en les altres disposicions que siguin aplicables.

Els ajuts es composen d’un import que paga l’IDAE i d’un altre import, regulat per les bases, que aporten els concessionaris adherits en forma de descompte.

Els imports d’ajuda estatal i d’ajuda del concessionari varien en funció: del tipus de propulsió, la categoria del vehicle, el seu tonatge, i la tipologia de beneficiari.

Són compatibles amb qualsevol altra subvenció, ajuda, ingrés o recurs atorgades per la Unió Europea, és a dir, a través de convocatòries de la UE.