• Imprimeix

Pla Movalt Infraestructures

El 28 de desembre de 2017 el IDAE publica les bases reguladores del Programa d'ajudes a la implantació d'infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics (Pla Movalt Infraestructures)

El pressupost disponible per al Programa d'ajudes a la implantació de recàrrega de VE: MOVALT infraestructura, en aquest moment està esgotat en superar les sol·licituds el pressupost disponible al programa. Les sol·licituds que es presentin en aquestes circumstàncies passaran a formar part d'una llista d'espera i només es resoldran en cas d'alliberar pressupost o dotació de pressupost addicional.
D'acord al que estableix l'apartat tercer, punt 3, de la resolució de convocatòria:

3. Es considera esgotat el pressupost quan s'efectuï el registre de l'última sol·licitud d'ajuda que totalitzi l'import assignat al Programa. No obstant l'anterior, amb posterioritat a aquest moment, podran seguir registrant-sol·licituds que seran ateses per rigorós ordre d'entrada, d'acord amb el que s'estableixi en les bases reguladores d'aquesta convocatòria, i supeditades a que es produeixin desestimacions o revocacions de les sol·licituds d'ajuda prèvies, que poguessin alliberar pressupost. En cap cas, la presentació d'una sol·licitud generarà cap dret per a l'entitat sol·licitant fins que no es dicti resolució expressa favorable de concessió de l'ajuda a la sol·licitud formulada i no es produeixi la corresponent acceptació de la mateixa per part del potencial beneficiari.

Termini de sol·licitud

Des del 23 de gener del 2018 fins el 31 de desembre de 2018.

[ACTUALITZACIÓ 25 de gener de 2018]

El pressupost disponible per al Programa d'ajudes a la implantació de recàrrega de VE: MOVALT infraestructura, en aquest moment està esgotat en superar les sol·licituds el pressupost disponible al programa. Les sol·licituds que es presentin en aquestes circumstàncies passaran a formar part d'una llista d'espera i només es resoldran en cas d'alliberar pressupost o dotació de pressupost addicional.
D'acord al que estableix l'apartat tercer, punt 3, de la resolució de convocatòria:

3. Es considera esgotat el pressupost quan s'efectuï el registre de l'última sol·licitud d'ajuda que totalitzi l'import assignat al Programa. No obstant l'anterior, amb posterioritat a aquest moment, podran seguir registrant-sol·licituds que seran ateses per rigorós ordre d'entrada, d'acord amb el que s'estableixi en les bases reguladores d'aquesta convocatòria, i supeditades a que es produeixin desestimacions o revocacions de les sol·licituds d'ajuda prèvies, que poguessin alliberar pressupost. En cap cas, la presentació d'una sol·licitud generarà cap dret per a l'entitat sol·licitant fins que no es dicti resolució expressa favorable de concessió de l'ajuda a la sol·licitud formulada i no es produeixi la corresponent acceptació de la mateixa per part del potencial beneficiari.

Dotació:

15.000.000€

Beneficiaris:

Implantadors de sistemes de recàrrega de bateries per a vehicles elèctrics esmentats anteriorment, tant en la modalitat d'adquisició directa com d'operacions de finançament per rènting.

  1. a) Les empreses privades, tal que el seu número d'identificació Fiscal (NIF) comenci per les lletres A, B, C, D, E, F, G, J, N, R o W.
  2. b) Les entitats locals i les entitats públiques vinculades o dependents d’elles, sempre que compleixin un període mitjà de pagament a proveïdors, que no podrà superar en més de 30 dies el termini màxim establert a l'efecte.
  3. c) Les administracions de les comunitats autònomes i les entitats públiques vinculades o en dependència, sempre que compleixin la legislació aplicable.
  4. d) Altres entitats públiques vinculades o dependents de l'Administració General de l'Estat.

Tramitació:

Es canalitzen de manera telemàtica a través de l'aplicació que estarà disponible a la seu electrònica de l'IDAE (https://sede.idae.gob.es/lang/)

Inversions subvencionables i costos elegibles:

  1. Seran objecte d'ajuda els sistemes de recàrrega de bateries per a vehicles elèctrics, tant en la modalitat d'adquisició directa com d'operacions de finançament per rènting.
  2. A manera orientativa, es podrà, desplegar una infraestructura de recàrrega convencional, lenta, semiràpida, ràpida i ultra ràpida, per als següents usos:

- Ús públic en sector no residencial (aparcaments públics, hotels, centres comercials, universitats, hospitals, polígons industrials, centres esportius, etc.)

- Ús privat en zones d'estacionament d'empreses privades i públiques, per donar servei a la seva pròpia flota.

- Ús públic en zones d'estacionament d'empreses privades i públiques, per donar servei als seus treballadors i clients

- Ús públic en via pública, eixos viaris urbans i interurbans i empreses.

- Ús públic en xarxa de carreteres.

  1. Els sistemes de recàrrega han de complir la Instrucció tècnica Complementària BT-52 i els estàndards de seguretat que li siguin aplicables. A més, han de disposar d'un nivell de comunicació entre vehicle i estació de recàrrega a Mode 3 o Mode 4, i quan el punt estigui gestionat per un gestor de càrregues i sigui per recàrrega pública, sistema de comunicació proveït de protocol OCPP.

Cost elegible:

Es consideren com a costos subvencionables l'obra civil, el cablejat i la seva instal·lació des del quadre elèctric final del qual deriva el circuit fins al punt de connexió (aquest últim també subvencionable) on es connecta el vehicle per a la seva recàrrega.

No es considera subvencionable la instal·lació de comptadors intel·ligents, que hauran de ser facilitats per les companyies elèctriques als consumidors (usuaris finals o gestors de recàrrega), generalment sota règim de lloguer

Donat el caràcter incentivador de les ajudes no seran elegibles i per tant no podran ser finançats en cap cas a càrrec del programa, els costos corresponents a actuacions realitzades amb anterioritat a la data de registre de la sol·licitud a què es refereix la base novena, apartat 4. La fita que marcarà l'inici dels treballs per a les empreses públiques serà la publicació dels plecs de licitació i en el cas d'empreses privades, la signatura de contractes per al subministrament d'equips o serveis.

Règim:

Reglada, els ajuts es concedeixen per ordre d’arribada de les sol·licituds.

Import de l’ajut:

 

  • 60% de la inversió elegible (IVA o IGIC no inclòs) en el cas d'entitats públiques que no desenvolupin activitat comercial o mercantil i Petites Empreses,
  • 40% de la inversió elegible (IVA o IGIC no inclòs) per a la resta d'empreses.

Compatibilitat:

Estaran sotmeses als requisits i límits establerts en el Reglament (UE) núm 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat, i en les altres disposicions que siguin aplicables.

Data d'actualització:  22.01.2018