• Imprimeix

IDAE: actuacions d'eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial

Programa d'ajuts per incentivar i promoure la realització d'actuacions en el sector industrial que redueixin les emissions de diòxid de carboni, mitjançant la millora de l'eficiència energètica, contribuint a assolir amb això els objectius de reducció del consum d'energia final que fixa la Directiva 2012/27/UE.

Objecte

Incentivar i promoure la realització d'actuacions en el sector industrial que redueixin les emissions de diòxid de carboni, mitjançant la millora de l'eficiència energètica, contribuint a assolir amb això els objectius de reducció del consum d'energia final que fixa la Directiva 2012/27/UE.

Termini

De l'1 de Juliol del 2017 al 31 de desembre de 2018, sempre que no s’hagin esgotat els fons.

Pressupost

168.190.250 €, dels quals el 40% (25.503.600 €) està reservat per a projectes presentats per PIMEs. El pressupost inicial de 63,8 M€ ja està esgotat.

Beneficiaris

PIME o grans empreses, en instal·lacions del sector industrial, el CNAE de les quals 2009 es trobi dins dels que es relacionen en la base sisena o per empreses de serveis energètics.

Tramitació

El procediment per a la tramesa telemàtica de la sol·licitud i documentació que ha d'acompanyar a la mateixa, serà publicat en la web de l'IDAE.

Inversions elegibles

Mesura 1: Millora de la tecnologia en equips i processos industrials (inversió elegible entre 75.000 i 50.000.000€). La proporció econòmic-energètic màxima ha de ser de 14.379 euros (inversió elegible)/tep (estalvi energia final), i el seu període de recuperació simple, no pot superar la vida útil de la instal·lació executada.

Mesura 2: Implantació de sistemes de gestió energètica industrials (inversió elegible entre 30.000 i 50.000.000€). La proporció econòmic-energètic màxima ha de ser de 14.501 euros (inversió elegible)/tep (estalvi energia final), ha de complir amb la Norma UNE-EN ISO 50001 relativa als sistemes de gestió energètica, i el seu període de recuperació simple, no pot superar la vida útil de la instal·lació executada.

Import de l'ajut

Màxim del 30% de la inversió elegible. 

Costos elegibles

Elaboració dels projectes tècnics relacionats amb les actuacions, els costos de direcció facultativa, els costos d'execució de l'obra civil (sempre que no superi el 20% de la inversió elegible i els de muntatge de les instal·lacions); els equips, materials i instal·lacions auxiliars necessàries, els costos de transport, els d'assistència tècnica i tots aquells necessaris segons estableixi la normativa vigent que demostrin estar lligats a l'execució del projecte, així com els costos necessaris per a la legalització de les instal·lacions i l'obtenció de les llicències requerides en les diferents fases del projecte, tant dels col·legis professionals com de les diferents administracions afectades. No inclou tasses o impostos (excepte IVA no suportat), i costos propis (personal, funcionament o despeses generals). Només factures amb data posterior a la data de sol·licitud

Bestretes

Procediment de conceció de bestretes sobre els ajuts atorgats. La dotació és de més de 25 M€.

Règim

Reglat (Concurrència competitiva simple: atorgant-se les sol·licituds que compleixin amb tots i cada un dels requisits establerts, per ordre de data de registre de la sol·licitud).

Compatibilitat

Els ajuts podran ser objecte de cofinanciació amb fons FEDER del periodo 2014-2020, dins el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible.

Data d'actualització:  17.07.2018