• Imprimeix

Línia Directa d'Innovació

CDTI

La Línia Directa d'Innovació és un instrument financer gestionat directament pel CDTI i cofinançat amb Fons Estructurals a través del Programa Operatiu d'Investigació, Desenvolupament i Innovació per i per al benefici de les empreses - Fons tecnològic. La seva finalitat és el suport de projectes empresarials que impliqui la incorporació i adaptació de tecnologies noves a nivell sectorial, i que suposi un avantatge competitiu per a l'empresa. També es finançaran actuacions d'adaptació tecnològica dirigides a la introducció a nous mercats.

Es finançaran, sota el règim de mínimis, projectes d'innovació tecnològica els objectius dels quals cobreixin algun dels següents supòsits:

- Incorporació i adaptació activa de tecnologies que suposin una innovació en l'empresa, així com els processos d'adaptació i millora de tecnologies a nous mercats.
- Aplicació del disseny industrial i enginyeria de producte i procés per a la millora tecnològica. Es tracta de projectes que no només impliquin una modernització tecnològica per a l'empresa sinó un salt tecnològic al sector en el qual es mou l'empresa.
- Aplicació d'un mètode de producció o subministrament nou o significativament millorat (canvis inclosos significatius quant a tècniques, equips i/o programes informàtics). No es consideren els canvis o millores d'importància menor, l'augment de les capacitats de producció o servei mitjançant la introducció de sistemes de fabricació o logística gaire similars als ja utilitzats o l'abandonament d'un procés.

Fins al 75% del pressupost finançable (fons CDTI), podent assolir el 85% si va cofinançada amb fons FEDER. Són finançables: actius fixes, fungibles, personal, col·laboracions externes, despeses generals i costos d’auditoria. Les inversions i despeses han de ser posteriors a la data de presentació del projecte.

Ajuda reemborsable a tipus d'interès bonificat.  

El tipus d'interès aplicat dependrà de l'origen de fons assignat a l'ajuda i del període d'amortització triat, en cas de fons CDTI.
- Fons FEDER: Tipus d'interès del 2% anual i període d'amortització de 3 anys, amb amortitzacions semestrals, incloent un any de manca des de la data prevista d'acabament del projecte.
- Fons CDTI (dues opcions):

  1. Tipus d'interès 2% anual i període d'amortització de 3 anys, amb amortitzacions semestrals, incloent un any de manca des de la data prevista d'acabament del projecte.
  2. Tipus d'interès 2,5% anual i període d'amortització de 5 anys, amb amortitzacions semestrals, incloent un any de manca des de la data prevista d'acabament del projecte.

Després de la certificació de la fita única del projecte, havent de presentar una auditoria de despeses prèvia.

Els beneficiaris podran optar a un avançament|bestreta bàsic del 25% de l'ajuda concedida (fins a 300.000 euros) sense garanties addicionals, o fins i tot un 50% o 75% mitjançant la presentació d'avals d'entitats financeres o societats de garantia recíproca amb solvència suficient segons el parer del CDTI, per l'excés de bestreta sobre el bàsic.

La sol·licitud es realitzarà en l'aplicació on-line de projectes, disponible en la seu electrònica del CDTI (https://sede.cdti.gob.es/).

 

Aquesta línia d'ajuts està subjecta al En conseqüència, el finançament màxim per beneficiari final i any serà el límit que marqui el règim d'ajuts de mínimis establert al Reglament (la CE) núm. 1998/2006 de la Comissió, de 15 de desembre de 2006.

 

PIMES i grans empreses.

Màxim de 18 mesos des de la sol·licitud.