• Imprimeix

Ministeri de Presidència: Compensació d'emissions GEH

El Ministeri de Presidència a finals del 2014 va publicar el Real Decreto 1055/2014, de 12 de desembre, pel que es crea un mecanisme de compensació de costos d’emissions per aquestes empreses industrials, i any rere any es van publicant les convocatòries per els ajuts regulats per les bases publicades en aquest Real Decret. El 12 de juliol s’ha publicat al BOE la modificació de les bases publicades en el 2014.

Objecte

Evitar, en la mesura possible, que un beneficiari estigui exposat a un risc significatiu de «fuita de carboni», si els seus competidors de tercers països no s'enfronten als mateixos costos de CO2 en els preus de l'electricitat i si el beneficiari no pot repercutir aquests costos en els preus del producte sense perdre una part significativa del mercat.

Termini de sol·licitud

Pendent de la convocatòria de cada any fins el 2020. Per al 2018, el termini de sol·licitud és des del 4 al 19 de setembre.

Pressupost inicial

Fons del 2017: 5.992.656,14 €.

Beneficiaris

Les societats mercantils del sector privat, estiguin incloses o no en el règim de comerç d'emissions, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, que estiguin vàlidament constituïdes en el moment de presentar la sol·licitud, que realitzin una o diverses activitats en els sectors o produeixin els productes, enumerats en l'annex II de la Comunicació de la Comissió (2012 / C 158/04) sobre directrius relatives a determinades mesures d'ajuda estatal en el context del règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle, publicada al «Diari Oficial de la Unió Europea», nombre C 158, de 5 de juny de 2012, sota els codis NACE que s'expliciten en el mateix.

Tramitació

Electrònica  a la web del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme (https://sede.minetur.gob.es)  

Import de l'ajut

80 % dels costos subvencionables, incorregudes en els anys 2016, 2017 i 2018, i el 75 % dels mateixos en 2019 i 2020.

Costos elegibles

Costos d'emissions indirectes, en relació amb les activitats o productes inclosos en l'àmbit d'aplicació del present Reial decret.

Règim

Concurrència competitiva per criteris de priorització:

a) Estar en risc de fuga de carboni, segons el que disposen els apartats 15 i 16 de l'article 10 bis de la Directiva RCDE de la UE, en relació a les activitats o productes definits a l'annex II de les Directrius, per haver incorregut en costos d'emissions indirectes de CO2, com a conseqüència dels processos de producció i/o haver fet activitats comercials amb tercers països.

b) Haver acreditat activitat productiva durant els corresponents exercicis en què s'efectuïn convocatòries derivades d'aquest Reial Decret.

Comptabilitat

Els ajuts regulats en aquestes bases són incompatibles amb qualsevol altre ajut que, concedit amb la mateixa finalitat, estigui finançat amb fons comunitaris (fons estructurals, fons de cohesió o qualsevol altre instrument financer).

Data d'actualització:  29.03.2017