• Imprimeix

Pla PIMA Frío: Pla d'Impuls al Medi Ambient per instal·lacions de refrigeració

Subvencions per a la implantació d’instal·lacions de refrigeració basades en tecnologies alternatives als gasos fluorats d’alt potencial d’escalfament atmosfèric en establiments dedicats a la distribució comercial (Pla PIMA FRÍO)

 

Ajuts destinats a la implantació d’instal·lacions de refrigeració basades en tecnologies alternatives als gasos fluorats d’alt potencial d’escalfament atmosfèric en establiments dedicats a la distribució comercial ubicats a Catalunya. Les actuacions poden realitzar-se en establiments existents (només si són renovacions integrals que incloguin la centra frigorífica) o en establiments nous.

Les instal·lacions de refrigeració que s'acullin a les subvencions regulades sota aquest reial decret hauran de complir els següents requisits:

  1. Les instal·lacions frigorífiques no hauran de contenir gasos fluorados d'efecte hivernacle amb un PCA igual o superior a 150, excepte en els circuits refrigerants primaris dels sistemes en cascada conforme a la definició de circuits refrigerants primaris dels sistemes en cascada que estableix l'article 2.38) del Reglament (UE) n.º 517/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d'abril de 2014, sobre els gasos fluorados d'efecte hivernacle i pel qual es deroga el Reglament (CE) n.º 842/2006, on podran emprar-se gasos fluorados d'efecte hivernacle amb un PCA inferior a 1500.

  2. Per a tots els casos, el 100 % de la superfície de mobles de congelats i el 70 % dels metres lineals de mobles frigorífics que refreden a temperatura igual o inferior a 6 ºC instal·lats en l'establiment de refrigeració comercial hauran d'estar tancats, ja sigui mitjançant la instal·lació de portes o tapes. Dins d'aquest percentatge del 70 %, no es consideraran els metres lineals de mobles frigorífics corresponents a la venda assistida d'aliments, així com dels mobles frigorífics autònoms.

  3. La nova instal·lació ha de tenir més de 40 kW de potència frigorífica instal·lada

Els beneficiaris són les persones físiques o jurídiques dedicades a la distribució comercial d’aliments. En el cas d’establiments gestionats sota un contracte de franquícia, la sol·licitud d’ajuda l’ha de fer el franquiciat.

650 euros per kW de potencia frigorífica instal·lada, amb un máxim de 100.000 euros per instal·lació

Des del 10 d’octubre al 16 de novembre de 2018.

Les sol·licituds s’han de presentar utilitzant la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el formulari normalitzat que es pot descarregar a la pàgina web de Tràmits, buscant el Tema “Medi Ambient”, Subtema “Sostenibilitat”. 

Règim reglat

Data d'actualització:  16.10.2018