• Imprimeix

Ministeri per a la Transició Ecològica: Ajuts per a projectes d'ens locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni

El 17 de juny de 2017 el Programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020 llença les bases i primera convocatòria de Subvencions a projectes singulars d’entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni pel Reial Decret 616/2017.

A partir del 18 de juliol de 2017, fins el 31 de desembre de 2018 o l’esgotament dels fons.

336 milions d'Euros.

Municipis o agrupacions de municipis de població inferior a 20.000 habitants, així com Ceuta i Melilla.

Només es pot realitzar a la seu electrònica del IDAE, per signatura electrònica dels representants. Un cop s’inicia el tràmit es disposa de 15 dies per completar tota la documentació.  La data d’entrada de tota la informació és la que compte per l’ordre d’entrada (règim reglat).

Els projectes elegibles han d’aconseguir la reducció d’emissions de diòxid de carboni per mitjà d’alguna de les 3 tipologies (en el catàleg d’actuacions de l’annex del Reial Decret 616/2017, s’especifica l’import mínim i màxim de la inversió elegible):

  • La millora de l’eficiència energètica en la edificació i en les infraestructures i serveis públics. (inclou millores aplicables al enllumenat exterior).
  • La mobilitat urbana sostenible.
  • L’ús de les energies renovables d’usos tèrmics, així com per a l’autoconsum elèctric.

Despeses posteriors a la resolució d’ajuts corresponents a feines tècniques, projecte, direcció facultativa, Obra civil, instal·lació, equips i material, IVA no compensat. No són elegibles: llicencies, taxes, tributs, o despeses pròpies de personal, generals, etc.

Amb altres ajudes o subvencions per a la mateixa finalitat que puguin ser atorgades per qualsevol Administració pública o organisme o ent públic, nacional o internacional. També amb un préstec del 100% de la inversió elegible a interès 0%, que ofereix el mateix programa.

50% de la despesa subvencionable, amb un màxim de 5 milions d'Euros per Ajuntament.

Es preveu la possibilitat de dotar bestretes de fins el 40% sobre l’ajuda atorgada, sempre que es compleixin les condicions establertes en l’art 131, punt 4 del Reglament UE 1303/2013 de disposicions comuns.