• Imprimeix

Registre d'auditories energètiques segons RD 56/2016

El Reial Decret 56/2016 estableix l'obligació de dur a terme una auditoria energètica en les empreses que no siguin PIME, d'acord amb l'establert en el títol I de l'annex de la Recomanació 2003/361/CE de la Comissió, de 6 de maig de 2003, sobre la definició de microempreses, petites i mitjanes empreses.

També s'estableixen els requisits que ha de complir l'esmentada auditoria, i dicta la creació en el Ministeri per a la Transició Ecològica d’un Registre Administratiu d'Auditories Energètiques i així com el sistema d'inspecció de les mateixes.

 

Destaquem

Document de preguntes freqüents

Editat per la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, òrgan competent a Catalunya en matèria d’eficiència energètica.

Nova definició de PIME

Segons el RD, estan obligades a realitzar-la les grans empreses de més de 250 treballadors, i/o amb un volum de negoci superior als 50 M€ i balanç superior als 43 M€. Alhora, també l'han de realitzar els grups de societats que conjuntament acompleixin els requisits de grans empreses.

El RD 56/2016 recomana que les auditories energètiques es realitzin segons la  norma europea EN-16.247, que detalla com obtenir les dades necessàries per tal d'auditar les tres tipologies d'instal·lacions consumidores:

- Edificis: EN-16.247 - 2
- Processos: EN-16.247 - 3
- Transport: EN-16.247 - 4

L'ICAEN ha editat Quaderns Pràctics en la mateixa línia (Guia metodològica per a processos i edificis i Gestió de flotes de transport) que poden contribuir a obtenir propostes de millora en auditar aquesta activitat.

 

Una primera auditoria energètica s'havia de realitzar abans del 13 de novembre de 2016 i, posteriorment, s’ha d’actualitzar com a mínim, cada quatre anys a partir de la data de l'auditoria energètica anterior.

El termini per fer arribar a l’òrgan competent a Catalunya en matèria d’Eficiència Energètica, la Direcció General d’Energia Mines i Seguretat Industrial (DGMiSI) la comunicació conforme l’auditoria ha estat realitzada és de 3 mesos a partir de la realització de l’auditoria energètica. Aquesta comunicació és una autodeclaració que detalla el nom de l’auditor que l’ha dut a terme i altres dades presents al resum executiu de l’informe d’auditoria. La DGEMiSI compta amb un mes de termini per remetre la comunicació a la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, a fi de procedir a la corresponent inscripció en el registre administratiu de la seva propietat