• Imprimeix

Taula d'impuls a l'autoconsum fotovoltaic a Catalunya

Avancem en la democratització de l’energia. Taula d’impuls a l’autoconsum fotovoltaic a Catalunya

Les Bases de la Transició Energètica a Catalunya aprovades pel Govern el passat mes de gener dissenyen el camí cap a un nou model energètic 100% renovable al 2050 i on els ciutadans en tindran un paper central.

La pròpia Comissió Europea presentà el passat mes de novembre de 2016 l’estratègia “Energia Neta per a tots els Europeus” identificant els 3 pilars de la transició: l’apoderament del ciutadà, les energies renovables i l’eficiència energètica, alhora defineix com a política imprescindible que el ciutadà pugui generar la seva pròpia energia, disposi de tecnologia per emmagatzemar-la i la pugui compartir o vendre-la al sistema elèctric; en definitiva, evidencia la necessitat d’avançar cap el que es coneix com la democratització de l’energia.

Sabem que estem davant d’un repte sense precedents, d’enorme complexitat i amb la necessitat d’uns canvis profunds que Catalunya vol afrontar i ho volem fer prioritzant l’aposta cap a la generació renovable distribuïda.

Recents estudis de la pròpia Comissió indiquen que al 2050 la meitat dels ciutadans europeus podrien produir part de l’energia elèctrica que consumeixen assolint prop del 45% de la demanda energètica i que això serà imprescindible per assolir el 100% renovable.

En aquest sentit, no és casual que en els 9 eixos estratègics de les Bases de la Transició Energètica a Catalunya, hi trobem polítiques orientades  a reduir el pes de grans instal·lacions tèrmiques centralitzades enfront la necessitat de recolzar la generació distribuïda de petita potència amb economies d’escala que en faciliten la inversió per a petits inversors, ja siguin cooperatives o ciutadans.

D’acord amb la pròpia estratègia comunitària “Clean Energy for all Europeans” les tecnologies que s’apunten com a estratègiques per a l’apoderament ciutadà són l’energia solar, l’emmagatzematge en bateries i el vehicle elèctric. L’energia eòlica, tot i tenir-ne un paper molt destacat, requerirà d’inversions que podran ser dutes a terme per col·lectivitats i cooperatives però difícilment ciutadans de forma individual.

Amb aquesta visió, al juny del 2016 el Govern va aprovar la Taula d’impuls al desplegament de la infraestructura de recàrrega del vehicle elèctric, TIRVEC,  que haurà de permetre que Catalunya esdevingui un país atractiu per la mobilitat elèctrica i que, més enllà de normatives rígides que en limiten el seu desplegament, amb la cooperació de la Generalitat, a través de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), i els ajuntaments, es pugui desplegar una xarxa estratègica de recàrrega ràpida d’oportunitat que doni l’opció als ciutadans de poder escollir moure’s en vehicle elèctric si així ho desitgen, alhora que prioritza la càrrega vinculada al propi vehicle, a casa, i on avui donem un pas més per a que l’energia que utilitzi el vehicle es pugui generar al propi edifici, apostant per la mobilitat elèctrica km zero.

Amb la Taula d’impuls a l’autoconsum,  l’ICAEN  fa un pas més en el camí de la democratització de l’energia i vol posar de relleu i treballar en les condicions que facilitaran als ciutadans generar la seva pròpia electricitat renovable.

És cert que la normativa estatal d’autoconsum, considerada com a bàsica pel Govern espanyol, no en facilita el seu desenvolupament, però no és menys cert que les regles del joc, encara que complexes i poc atractives, estan definides.

Per aquest motiu, no podem continuar lamentant-nos i excusant-nos en la política de l’estat espanyol per no avançar en tot allò que depèn de la Generalitat i de les administracions locals, de les empreses distribuïdores que operen a Catalunya, de les enginyeries, de les comunitats de veïns i finalment, encara que per això no menys important, dels ciutadans.

A data d’avui prop del 95% dels subministraments elèctrics tenen contractes de potència inferiors als 10 kW. Dins d’aquest gran grup hi trobem la pràctica totalitat dels nostres habitatges.

En altres paraules, gairebé la totalitat de ciutadans i comunitats de veïns que avui vulguin instal·lar un sistema de generació solar fotovoltaic, no només no ho tenen prohibit, sinó que estan exempts del conegut “impost al sol”.

Tanmateix, resten tot un seguit de dificultats per resoldre que no recauen en la responsabilitat del Govern espanyol, sinó en els actors que formaran part de la Taula d’impuls a l’autoconsum solar fotovoltaic: permisos i llicències d’obres, planejaments urbanístics o ordenances municipals que limiten o prohibeixen les energies renovables en els sostres dels edificis, punt de connexió, contracte de connexió amb la distribuïdora, autorització de la Generalitat, relació amb la comunitat de veïns i professionals instal·ladors i projectistes amb la formació adequada.

Pel que fa a la fiscalitat es pot plantejar com a incentivadora amb figures com l’IBI o l’IRPF o bé al contrari amb  càrrecs en la llicència d’obres i en l’autorització energètica.

De tots els aspectes esmentats, dos d’ells van relacionats amb la interpretació del Reial Decret d’Autoconsum 900/2015 i els que l’hem d’interpretar som representats a la Taula de l’autoconsum fotovoltaic a Catalunya: les distribuïdores, els projectistes i instal·ladors i la administració energètica de la Generalitat.

La resta de dificultats esmentades, possiblement molt més limitadores que el propi Reial Decret d’Autoconsum, les haurem d’afrontar des de Catalunya si volem assumir la responsabilitat amb la transició energètica a un nou model més net, distribuït, democràtic i competitiu.

Per aquest motiu, les administracions en matèria d’energia i d’urbanisme de la Generalitat són representades a la Taula, com també hi són totes les administracions locals.

No podem obviar però que d’altres dificultats són de viabilitat econòmica de la instal·lació. La impossibilitat, legal que no pas tècnica, d’utilitzar la xarxa de distribució com a emmagatzematge garantint el que es coneix com a balanç net, fa que l’energia que es produeix s’hagi de consumir en aquell mateix moment o regalar a la xarxa pel que, només en aquells casos on el consum de la unitat familiar coincideix amb la generació, pot ser viable disposar d’un sistema d’autoconsum solar fotovoltaic.

Aquesta dificultat però es converteix en un repte per a que Catalunya  iniciï el desplegament del que es coneix com “emmagatzematge distribuït” d’energia elèctrica, imprescindible per assolir un pes alt d’energies renovables en el mix elèctric.

Avui l’emmagatzematge d’electricitat ja no és futur, és una realitat a la que contribueixen els ciutadans a fer possible amb inversió privada. Això està succeint a llocs com Alemanya, Suècia, Dinamarca, Regne Unit, Austràlia, Califòrnia, Nova York...

Tanmateix, de forma absolutament incomprensible i amb informes molt desfavorables de l’òrgan regulador del sistema energètic, la CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i la Competència), el Reial Decret d’Autoconsum aprovat pel Govern estatal penalitza les bateries amb un recàrrec.

L’ICAEN vol donar resposta a aquesta política estatal contrària al canvi de model energètic mitjançant una línia d’ajuts als sistemes d’emmagatzematge que es definirà dins la pròpia Taula d’autoconsum i que ja compta amb pressupost previst pel 2017.

Disposar de bateries millora la rendibilitat de la tecnologia solar però també suposa iniciar el camí per a que l’energia generada per molts ciutadans es pugui agregar i vendre en el mercat elèctric, un cop s’aprovin les normes comunes del sistema elèctric que la Comissió Europea ja ha presentat i que inclouen els models d’agregació com a estratègics i imprescindibles en la transició energètica de la Unió Europea. S’incrementarà la competència dels agents que participen en el pool elèctric i molts d’ells seran agrupacions de ciutadans.

Aquesta competència d’actors en el mercat ajudarà a baixar preus alhora que en moments punta de consum, sovint lligats a situacions fredes i anticiclòniques que coincideixen amb molt de sol però poc vent, es podrà aportar energia renovable solar o, de les pròpies bateries, no requerint així l’ús de combustibles fòssils, més cars i contaminants.

Moltes són les virtuts de l’autoconsum fotovoltaic en el model energètic, però també en trobem en les sortides laborals i professionals on, de ben segur, els joves estudiants d’enginyeries, carreres tecnològiques i formacions professionals tècniques es veuran més motivats per aquestes noves tecnologies, totes elles lligades a la digitalització de l’energia i l’energia neta, que no pas per les tecnologies del model actual, algunes amb discussió de data de caducitat i d’altres titllades de contaminants.

Amb la Taula d’impuls a l’autoconsum fotovoltaic el Govern pren la iniciativa per democratitzar l’energia i el ciutadà n’assumeix el protagonisme.

 

  • Facilitar l'actuació conjunta i la coordinació dels diferents actors implicats en l'autoconsum (administracions públiques, empreses i associacions professionals del sector fotovoltaic, enginyeries, distribuïdores i comercialitzadores d'electricitat, col·legis professionals, associacions de consumidors, fabricants i distribuïdors de bateries, etc.) amb la finalitat d'assolir una millor i més ràpida penetració de l'autoconsum fotovoltaic a Catalunya per avançar cap a un sistema de generació elèctrica més net, més distribuït i amb una major participació ciutadana.
  • Contribuir a avançar en la democratització de l’energia, facilitant que els ciutadans i les empreses puguin generar i gestionar la seva pròpia electricitat renovable, situant-los en el centre del nou model energètic, en línia amb l'estratègia de la Unió Europea "Energia neta per a tots els europeus"
  • Resoldre els principals obstacles: permisos i llicències d’obres, planejaments urbanístics o ordenances municipals que limiten o prohibeixen les energies renovables en els sostres dels edificis, punt de connexió, contracte de connexió amb la distribuïdora, autorització de la Generalitat, relació amb la comunitat de veïns i professionals instal·ladors i projectistes amb la formació adequada.
  • Resoldre totes aquestes problemàtiques i proposar altres mesures que afavoreixin l’autoconsum amb l’objectiu final de fer-ho fàcil al ciutadà.

A la Taula, que compta amb la secretaria tècnica de l’Institut Català d’Energia, hi podran participar tots aquells agents públics i privats que puguin i vulguin realitzar aportacions de valor per a què l’autoconsum esdevingui una realitat a Catalunya.

Entre d’altres, la Taula té les funcions de ser un punt de trobada de les persones i entitats relacionades amb l’autoconsum fotovoltaic, de dinamitzar l’aportació de solucions per part de tots els integrants de la Taula i de pronunciar-se en relació a les propostes que hi siguin presentades.

La proposta d’organització i de règim de funcionament de la Taula és la següent:

GT1 – procediment de connexió: consensuar, principalment entre les empreses distribuïdores d’electricitat, les empreses del sector fotovoltaic i l’administració de la Generalitat, d’acord amb la normativa vigent, un procediment i uns criteris tècnics per a la connexió a la xarxa interior de les instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic.

GT2 – administracions públiques: intercanviar, principalment entre les administracions locals, les actuacions relacionades amb l’autoconsum, donar-les a conèixer i proposar-ne de noves per al seu foment. També, en la mesura del possible, es proposaran mesures per harmonitzar i simplificar els tràmits municipals per a les instal·lacions d’autoconsum. Fiscalitat incentivadora.

GT3 – comunicació: tindrà per objectiu proposar mesures per a la difusió de l’autoconsum fotovoltaic adreçat a ciutadans.

GT4 – ajuts per a sistemes d’emmagatzematge (bateries): ajuts per a sistemes d’emmagatzematge d’energia d’instal·lacions d’autoconsum.