• Imprimeix

Empreses de serveis energètics

La Directiva 2006/32/CE del Parlament Europeu sobre l’eficiència de l’ús final de l’energia i els serveis energètics, del 5 d’abril defineix els Serveis Energètics com: 

Servei energètic. El benefici físic, utilitat o avantatge derivats de la combinació d’una energia amb una tecnologia eficient en termes d'energia i/o amb una acció, que podrà incloure les operacions, manteniment i control necessaris per a prestar el servei en base a un contracte i que en circumstàncies normals ha demostrat assolir una millora de l’eficiència energètica verificable i mesurable o estimable i/o un estalvi d’energia primària.

No es pot oblidar per tant, que segons aquesta directiva un servei energètic implica una millora de l’eficiència energètica.

Empresa de Serveis Energètics (ESE). Una persona física o jurídica que proporciona serveis energètics o de millora de l’eficiència energètica en les instal·lacions o locals d’un usuari i afronta cert grau de risc econòmic al fer-ho. El pagament dels serveis prestats es basarà (en part o totalment) en l'obtenció de millores de l’eficiència energètica i en el compliment dels demés requisits de rendiment convinguts.

Conseqüentment, cal destacar que aquesta directiva defineix que una ESE ha de proporcionar una millora de l’eficiència energètica, assumint cert grau de risc econòmic en fer-ho. Tenint en compte que la finalitat de la Directiva és “fomentar la millora rendible de l’eficiència de l’ús final de l’energia en els Estats membres... creant les condicions pel desenvolupament i el foment d’un mercat de serveis energètics per l’aportació d’altres mesures de millora de l’eficiència energètica destinades als consumidors finals...”, és un fet previsible que això generi la creació d’un mercat de negoci on hi hagi diferents agents implicats (empreses de serveis energètics, enginyeries, entitats financeres...) amb un ventall molt ampli de serveis a oferir.

El Govern va aprovar amb data 16 de juny 2015 l’extensió i revisió dels objectius del Pla d’estalvi i eficiència energètica als edificis i equipaments de la Generalitat de Catalunya, aprovat per Acord de Govern de 30 d’agost de 2011.

Aquesta revisió, té com a objectiu reduir el consum d’energia, augmentar l’eficiència energètica i disminuir la factura energètica de l’administració catalana.

  • Optimitzar la potència elèctrica contractada, de forma que a finals del 2015, ja s’hagi optimitzat aquesta potència obtenint com a mínim un 5,9% de reducció sobre el conjunt de la factura energètica del 2014.
  • Reduir el consum energètic per al període 2015-2017 un 14,3% respecte al consum de l’any 2014 per a cada departament (inclòs el sector públic), aconseguint una reducció del 10,1% sobre el conjunt de la factura energètica del 2017, respecte a la factura del 2014. Aquesta reducció s’obtindrà realitzant inversions d’eficiència energètica en el conjunt d’edificis i equipaments de al Generalitat de Catalunya.


Les Empreses de Serveis Energètics tenen un paper molt important a l’hora de desenvolupar aquestes actuacions, degut a que aquest servei implica una millora de l’eficiència energètica i/o un estalvi energètic.

L’empresa proporciona a l’edifici un servei d’eficiència (implementació d’un conjunt de millores que deriven en un estalvi energètic i econòmic), la totalitat d’aquest servei es paga amb l’estalvi aconseguit, que s’utilitza, totalment o parcialment. L’empresa assumeix cert grau de risc econòmic en fer-ho, aquest grau de risc anirà associat en certa mesura a l’estalvi d'energia final garantit.

Conscients d’aquesta realitat, un dels propòsits de l’ICAEN és fomentar aquesta nova modalitat contractual. Per tal d’assolir aquest propòsit, de des l’ICAEN s’han definit i s’estan duent a terme, un conjunt d’actuacions enfocades a la creació d’un mercat de Serveis Energètics a Catalunya:

  • Promoció i suport a les empreses orientades a ser Empreses de Serveis Energètics.
  • Documents explicatius i informatius d’aquest sector.
  • Normatives relacionades.
  • Informació i formació en Protocols de mesura i verificació (MiV).
  • Models de plecs de licitació/contractació en dues modalitats: estalvis garantits i estalvis compartits.
  • Assessorament específic a municipis, en funció de les seves necessitats, per a la contractació de serveis d’eficiència
  • Promoció i incentivació en la licitació de serveis energètics en les dues modalitats definides. 

És una realitat que aquest mercat està actualment en desenvolupament i, per tant, part de la documentació i/o informació aquí present s’actualitza periòdicament.

En aquest apartat podreu trobar auditors energètics qualificats segons les titulacions internacionals que reuneix l’Associació d’enginyers en energia (AEE), per a realitzar auditories a instal·lacions o per verificar els estalvis energètics. L’AEE és una entitat que promou l’interès científic i educacional dels professionals  compromesos amb l’àmbit energètic i fomenta el desenvolupament sostenible.