• Imprimeix

Generació d'electricitat

Existeixen dos tipus de recursos per obtenir l’electricitat. D’una banda, comptem amb el Sol, l’aigua i el vent, recursos il·limitats que de manera periòdica tenim a la nostra disposició i que es coneixen amb el nom de renovables. D’altra banda, tenim els recursos no renovables a llarg termini: el carbó, el petroli, el gas natural i l’urani, que s’extreuen de la Terra i són transportats fins als centres de transformació, on es produeix l’electricitat. Aquests centres de transformació s’anomenen centrals elèctriques.

A les centrals de producció d’energia elèctrica actuals, el que gira és una turbina que comunica el seu moviment a un grup d’imants. En voltar, aquests imants modifiquen la posició del material conductor respecte a les línies de força del camp magnètic, tot induint un corrent elèctric en el conductor. L’energia que impulsa les turbines en les centrals de generació elèctrica pot ser de molts tipus - nuclear, hidràulica, tèrmica, solar, eòlica, etc.-, cadascuna de les quals està subjecta per llei a un règim determinat.

En aquest sentit, hi ha dos grans grups de centrals:

  • les de règim ordinari, que es dediquen exclusivament a generar electricitat a gran escala; i
  • les de règim especial, que tenen una alta eficiència energètica, amb energies renovables o amb un baix impacte ambiental.

 

Les centrals de règim ordinari 

A Catalunya l’electricitat s’obté de manera majoritària a les centrals nuclears, a les centrals hidràuliques i a les centrals tèrmiques (fuel-gas, gasoli-gas i cicles combinats) en les quals la fissió de nuclis atòmics, la força de l’aigua i la combustió de combustibles fòssils o de residus, respectivament, són les fonts d’energia que impulsen les turbines i produeixen l’electricitat.

En els darrers anys s'han desenvolupat i implantat a Catalunya les centrals de cicle combinat que combinen una turbina de gas i una turbina de vapor i tenen un rendiment global molt alt respecte de les centrals esmentades abans.

Les centrals de règim ordinari tenen llibertat d’implantació en tot el territori espanyol, amb l’autorització administrativa prèvia, així com d’utilitzar el combustible que considerin més convenient. L’energia produïda es ven al mercat sota el control de l’operador del mercat, tot i que les centrals també poden vendre directament a grans consumidors —o consumidors qualificats- mitjançant un contracte entre ambdues parts.


Les centrals de règim especial

Estan incloses en el règim especial:

  • les instal·lacions de producció d´electricitat mitjançant fonts d´energia renovables, que tenen un menor impacte ambiental que les convencionals -nuclears i tèrmiques-.
  • La cogeneració.

La llei del sector elèctric inclou aquestes fonts en un règim especial atès que comporten un significatiu estalvi energètic, la reducció de la dependència del petroli i d’altres combustibles fòssils i la reducció de les emissions de CO2, SO2 i NOx. Hi estan incloses les centrals:

  • d’energia solar fotovoltaica
  • d’energia eòlica
  • de combustió de residus
  • d’aprofitament de la biomassa
  • de cogeneració
  • les minicentrals hidroelèctriques


Aquestes centrals han esdevingut una veritable alternativa a les centrals convencionals, ja que tenen uns rendiments energètics força elevats i, en alguns casos, permeten que petits consumidors produeixin la seva pròpia energia elèctrica i, fins i tot, esdevinguin autònoms des d’un punt de vista energètic.

Les centrals de cogeneració, concretament, han estat un dels sectors que més s’ha desenvolupat a Catalunya des de la dècada dels noranta, sobretot per generar electricitat en indústries o serveis amb unes necessitats elevades que fan rendible la producció en el lloc de consum. Mitjançant la cogeneració s’obté energia elèctrica i energia tèrmica tot utilitzant productes derivats del petroli o gas natural com a combustibles.

Data d'actualització:  28.02.2013