• Imprimeix

Què és i d'on prové

L’energia és la capacitat de realitzar un treball, es a dir, per fer qualsevol cosa que impliqui un canvi (un moviment, una variació de temperatura, una transmissió d’ones, etc.), cal la intervenció de l’energia.

L’energia es pot manifestar de maneres molt diverses:

  • energia cinètica la capacitat de realitzar treball associada al moviment dels cossos,
  • energia tèrmica la manifestació d’energia cinètica suma de les aportacions microscòpiques de les partícules que formen una substància, que està molt relacionada amb la temperatura de la substància,
  • energia potencial acumulada en determinades circumstàncies segons la configuració específica d’un cos respecte un sistema de cossos. Així, els cossos tenen capacitat de realitzar treball, encara que no es trobin en moviment i sense tenir en compte la quantitat d’energia tèrmica que posseeixen a causa de l’agitació de les seves molècules.

     

Tot i que una mateixa quantitat d’energia pot realitzar la mateixa quantitat de treball, segons com es manifesta aquesta energia (cinètica, tèrmica o algun tipus de potencial) es pot aprofitar millor o pitjor a l’hora de realitzar en treball.

A la Terra, gairebé tota l’energia que utilitza l’home té el seu origen en el Sol. La gran quantitat d’energia que aquest produeix arriba al nostre planeta en forma de radiació electromagnètica que ens dóna llum i calor, i d’aquesta manera fa possible la vida al nostre planeta. Aquesta energia que ens arriba del Sol, es pot aprofitar de diverses maneres:

  • L’acció directa dels raigs del Sol sobre l’atmosfera crea diferències de temperatura que originen els vents, les onades i la pluja. Totes aquestes són fonts d’energia directa del Sol i s’anomenen: eòlica (quan prové del vent), hidràulica (quan prové de l’aigua), solar tèrmica (quan s’aprofita la calor dels raigs que provenen del Sol) i solar fotovoltaica (quan es transforma la llum solar en electricitat).
  • Al mateix temps, la radiació solar permet que les plantes creixin i serveixin d’aliment als animals herbívors, i aquests, al seu torn, als animals carnívors. Tota la matèria orgànica d’aquests éssers vius s’acumula i després de milions d’anys arriba a originar els jaciments de petroli , el gas natural i el carbó . Aquests jaciments són en el fons energia solar acumulada i els elements que provenen d’aquests jaciments s’anomenen combustibles fòssils. La majoria de combustibles que tots coneixem i que utilitzem diàriament en els nostres desplaçaments amb cotxes, avions i vaixells són productes que provenen dels combustibles fòssils.
  • Un cas a part és l’energia elèctrica, i la seva acumulació i emmagatzematge presenta més dificultats que l’acumulació de productes derivats del petroli, el gas natural o el carbó. No arriba directament del Sol, ni existeixen jaciments d’electricitat, ni tampoc s’acumula, és a dir, s’està generant en el mateix moment en què es consumeix. Existeixen dos tipus de recursos per obtenir l’electricitat. D’una banda, comptem amb el Sol, l’aigua i el vent, recursos il·limitats que de manera periòdica tenim a la nostra disposició i que es coneixen amb el nom de renovables. D’altra banda, tenim els recursos no renovables: el carbó, el petroli, el gas natural i l’urani, que s’extreuen de la Terra i són transportats fins als centres de transformació, on es produeix l’electricitat o els productes derivats del petroli.

Energia primària i energia final

Quan encenem un llum a casa, quan ens dutxem amb aigua calenta o quan posem benzina al cotxe estem fent un consum d’energia final. Les formes d’energia més habituals que utilitzem en aquestes accions són l’electricitat, la gasolina, el gasoil, el gas natural o el butà. La majoria d’aquestes fonts d’energia provenen d’una transformació a partir d’una altra font energètica (energia primària ). Així, l’electricitat pot venir de l’energia hidràulica, de l’energia nuclear, del carbó, del gas natural, de la llenya, etc. i la gasolina, el gasoil i el butà s’obtenen del refinatge del petroli.

En el procés de transformació d’energia primària a energia final hi ha pèrdues causades pel mateix procés o pel transport, i consums d’energia associats al procés de transformació que fan que, en realitat, l’energia necessària perquè s’encengui una bombeta a casa nostra sigui més alta que la que és consumida per la bombeta. Així l’energia consumida per la bombeta és el que s’anomena consum final d’energia, mentre que l’energia que ha calgut utilitzar en les diverses centrals elèctriques que han generat aquesta electricitat és el que s’anomena consum d’energia primària.

El concepte d’energia primària és útil per avaluar les necessitats energètiques d’un país o regió, ja que representa la suma de l’energia necessària per produir tota l’energia consumida al territori de què es tracti. L’anàlisi del consum d’energia final i la seva evolució seran molt útils, en canvi, per analitzar el comportament de les indústries, de les llars, els comerços o els mitjans de transport pel que fa a la utilització de l’energia.

Per últim, cal assenyalar que no tota l’energia final que es consumeix és energia útil per a les nostres finalitats. Seguint amb el mateix exemple d’abans, l’energia útil seria la llum que desitgem obtenir quan encenem una bombeta, deixant de banda l’energia en forma de calor que desprèn la bombeta quan és encesa. De la mateixa manera, quan escalfem alguna cosa a la cuina, de l’energia final que es consumeix i que desprenen els fogons, només una part s’empra per coure els aliments (energia útil), la resta es perd tot escalfant l’aire del voltant, l’olla, etc. i no és, per tant, energia útil.