• Imprimeix

Evolució del mercat

Podeu consultar les dades dels documents publicats als següents enllaços:

Balanç 2017 de  l’Estratègia per promoure l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola

Balanç 2016 de  l’Estratègia per promoure l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola

Balanç 2015 de  l’Estratègia per promoure l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola

 

Balanç 2017:

Amb l’objectiu d’avaluar la dinàmica del sector de la biomassa forestal a Catalunya s’ha recopilat les dades de producció i consum d’aquesta font d’energia. Aquest estudi ha estat possible gràcies a la feina realitzada en el marc de l’Estratègia per promoure l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola.

L’increment de la producció de biomassa ha estat positiu any rere any des del 2007 fins a l’actualitat demostrant l’empenta i la fortalesa d’aquesta font d’energia amb gran projecció de futur. Alguns anys com el 2012 i 2013 hi ha hagut increments molt importants on la producció ha augmentat més d’un 30% interanual com es pot veure en el següent gràfic.

 

 
Font:Estratègia per promoure l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola

 

La llenya és la forma de comercialització de biomassa que més s’ha produït des que es tenen dades fins al 2013, any en el qual l’estella passa al capdavant amb un total de 276.319 tones en front a les 205.500 tones de llenya, i des de llavors es mantenen similars. L'any 2017 s'han produït unes 299.700 tones d'estella, 235.000 tones de llenya i 77.700 tones de pèl·lets.

El consum de biomassa a Catalunya ha mantingut un ritme de creixement similar al de la producció, demostrant que l’augment d’oferta l’ha acompanyat l’augment de la demanda, amb un increment més visible durant el 2014 (any del llançament de l’Estratègia catalana per promoure l’aprofitament energètic de la biomassa). En el 2017 s'ha consumit significativament més biomassa forestal per a usos tèrmics que al 2016 (10,1%), malgrat que per sota de la línia dels objectius que l'Estratèia té en l'horitzó del 2020.

A partir de l’any 2012 i 2013 hi ha un increment important de consum d’estella el qual s’explica per l’entrada en funcionament de les centrals de producció elèctrica. Aquest increment s’ha vist acompanyat per l’augment més progressiu de la demanda d’estella per a ús tèrmic. Com es pot veure en el gràfic següent, tot i que el consum de llenya és el predominant (l’any 2014 representava més d’un 75% del total del consum de biomassa a Catalunya), l'any 2017 la llenya representa un 63% del consum total i l'estella ha augmentat fins a un 23% del total.

 


Font:Estratègia per promoure l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola

Es confirma la tendència d'un significatiu increment del consum de pèl·let (26%) i d'estella (23%), el que es considera un fet positiu ja que l'estella i el pèl·let són productes elaborats que s'utilitzen en tecnologies eficients i pels que existeixen certificacions voluntàries de qualitat.

Entre els diferents biocombustibles sòlids,  l’estella i el pèl·let han sofert uns canvis substancials a partir del 2011/2012, moment en el qual s’incrementa considerablement els volums d’aquests productes en el mercat.

 

 

 Font:Estratègia per promoure l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola

 

El 2007 les importacions d’estella forestal eren predominants a Catalunya per sobre les exportacions, però aquesta tenedència canvia a partir del 2008 i l’exportació ja no deixa de crèixer. Les centrals de producció elèctrica representen una part molt important del consum però encara al 2014 s’exporta més estella a altres païssos com ara França i Itàlia per a la producció de pasta de paper i electricitat. El consum tèrmic de biomassa té un creixement més progressiu i augura un futur sostenible per a aquesta nova font d’energia degut a que el nombre d’instal·lacions tèrmiques no ha deixat de crèixer ni en els moments més durs de la crisi econòmica.

S’ha de considerar que les dades són en molts casos estimacions a partir del que diuen el productors, clients i consumidors, a més de la informació provinent d’aduanes per l’exportació i importació.