• Imprimeix

Biogàs

Pels tractaments biològics obtenim l’anomenat biogàs. El biogàs és un combustible gasós, format principalment per metà i diòxid de carboni, que s’obté a partir de la degradació biològica de la matèria orgànica en absència d’oxigen (digestió anaeròbia).
El biogàs es pot generar a partir de residus d’instal·lacions agroramaderes, de fangs generats a Estacions Depuradores d’Aigües Residuals (EDAR) i de la fracció orgànica de Residus Sòlids Urbans (RSU).
El contingut en metà del biogàs possibilita el seu ús com a font d’energia per aplicacions amb tecnologies que utilitzen com a combustible el gas natural:

  • La producció d’electricitat i/o calor en turbines de gas o motors
  • L’ús directe com a combustible en el transport
  • L’ús directe a través de la seva injecció a la xarxa de gas natural