• Imprimeix

Energies del mar

L'energia del mar es refereix a l'energia renovable transportada per les ones del mar, les marees, la salinitat i les diferències de temperatura de l'oceà.

Energia del mar

El mar és una font d’energia inesgotable que avui en dia no està sent aprofitada, tot i que s’està treballant des de fa anys en trobar la tecnologia que permeti convertir el mar en una font d’abastament energètic viable tècnicament i econòmicament.

Bàsicament, es poden distingir quatre tipus d’aprofitament diferent de l’energia continguda al mar:

  •  L’energia mareomotriu o energia de les marees. Aprofita la capacitat de les marees per desplaçar grans masses d’aigua que s’emmagatzemen mitjançant dics, convertint així la seva energia potencial en energia elèctrica mitjançant una turbina, com en les central hidroelèctriques. És l’única que ha assolit un cert grau d’aplicació ja que existeixen centrals en funcionament des de fa dècades. La primera gran central mareomotriu per a la producció d’electricitat comercial es va construir el 1967 a França, amb una potència instal·lada de 240 MW.
  • L’energia maremotèrmica del gradient tèrmic. Està basada en la diferència de temperatura entre les aigües superficials i les del fons marí, aprofitant aquest gradient tèrmic per generar electricitat.
  • L’energia de les corrents marines. Consisteix en aprofitar la seva energia cinètica per fer girar una turbina que generarà energia elèctrica.
  • L'energia de les onades. Aprofita l´energia mecànica de les onades.

Per les condicions climatològiques i oceanogràfiques del Mediterrani, el potencial d’aprofitament energètic del mar a Catalunya es centra principalment en la generació d’energia a partir de les onades.