• Imprimeix

Smart Grids

Smart Grids

La Comissió Europea defineix les Smart Grids com les xarxes elèctriques tradicionals equipades amb sistemes intel·ligents de mesura i monitoratge de la demanda i producció i sistemes de comunicació bidireccional entre productors, consumidors i gestors de xarxa.

La implantació de les tecnologies associades a les Smart Grids porta associats diversos beneficis, d’entre els quals destaquen:

 • Possibilitar la transició cap a un sistema energètic descarbonitzat, ja que permeten la integració massiva al sistema elèctric de la producció de fonts d’energia d’origen renovable i el desenvolupament a gran escala de la mobilitat elèctrica.
 • Permetre als consumidors millorar el coneixement i la gestió del seu consum elèctric. En proporcionar als consumidors informació en temps real del preu de l’energia, aquests poden consumir energia de manera molt més eficient.
 • Permetre una millor gestió de les xarxes elèctriques, cosa que comporta una major seguretat i qualitat del subministrament, menors pèrdues tècniques i una menor necessitat d’inversió en el desenvolupament d’aquestes xarxes.

Les tecnologies que actualment centren el desenvolupament de les Smart Grids són:

 • Tecnologies de la informació i comunicació (TIC).
 • Tecnologies avançades en el transport elèctric (HVDC i FACTS).
 • Sistemes d’emmagatzematge d’energia elèctrica.
 • Integració de la generació distribuïda i recursos energètics renovables.
 • Comptadors intel·ligents.
 • Mobilitat elèctrica.

La Comissió Europea va identificar l’any 2011 les principals barreres al desenvolupament de les Smart Grids a Europa:

 • Manca d’estàndards tècnics que assegurin la interoperabilitat de totes les tecnologies previstes.
 • Amenaces a la seguretat i protecció de les dades dels consumidors.
 • Manca d’un marc regulatori incentivador per al desenvolupament de les Smart Grids.
 • Amenaces al bon funcionament d’un mercat minorista obert i competitiu que vetlli per l’interès dels consumidors.
 • Manca de suport a la innovació tecnològica.

La Comissió Europea promou grups de treball per concretar la normativa corresponent que resol aquests aspectes.

Informació relacionada

El Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya per al període 2012-2020, aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya el 9 d’octubre de 2012, preveu l’impuls al desenvolupament de les Smart Grids a Catalunya amb diverses actuacions, d’entre les quals destaquen:

 • Aconseguir que l’Administració i el sector empresarial tinguin un rol actiu en la integració de la generació distribuïda i renovable, i en l’aplicació de l’autoconsum.
 • Treballar per comptar amb la participació del sector empresarial en grups de reflexió i d’elaboració de normativa i estandardització de protocols que persegueixin l’objectiu de la màxima integració de la generació distribuïda i renovable
 • Fomentar el desenvolupament de tècniques, sistemes i equips, que permetin una gestió energètica intel·ligent, integrats a nivell de micro-xarxa (edifici) de manera que es pugui gestionar la generació elèctrica, la demanda i l’emmagatzematge d’energia.

Per aquest motiu, l’ICAEN treballa conjuntament amb els agents del sector per atraure projectes pilot i per posar en marxa actuacions per difondre’n els resultats, entre d’altres actuacions.

Per altra banda, el dia 31 de gener de 2017, el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar el document de bases per a constituir un Pacte Nacional per a la transició energètica de Catalunya; bases que emmarquen les actuacions mencionades anteriorment.

Aquestes bases per a constituir un Pacte Nacional per a la transició energètica de Catalunya defineixen el camí que cal recórrer per assolir la sobirania energètica a Catalunya a l’horitzó de l’any 2050, amb l’objectiu de mantenir i garantir el desenvolupament econòmic i el benestar social futur i combatre amb garanties el canvi climàtic, la contaminació local i altres tipus d’impactes ambientals des de l’àmbit català, en coherència amb les apostes de la Unió Europea, mentre es redueixen els nivells de dependència dels hidrocarburs fòssils.

En relació a les Smart Grids, aquesta nova política energètica catalana haurà de desenvolupar les següents estratègies:

 • Afavorir, en el marc de l’estratègia SmartCAT, la implantació de sistemes intel·ligents de mesura, monitorització i control de consums energètics (smart metering) que permetin una gestió òptima de la demanda energètica, com a via fonamental per a la reducció dels consums energètics.
 • Avançar en el disseny i construcció de xarxes elèctriques intel·ligents que permetin fer compatible la garantia del subministrament, la incorporació de generació elèctrica distribuïda, l’autoconsum elèctric, la gestió de la demanda elèctrica i l’emmagatzematge d’energia elèctrica, prestant especial atenció a la integració dels vehicles elèctrics com a sistemes d’emmagatzematge elèctric amb càrrega bidireccional, així com la interrelació d’aquestes xarxes elèctriques amb xarxes de gas natural per donar lloc a xarxes energètiques intel·ligents.