• Imprimeix

Informació útil per al ciutadà

Quines implicacions té la certificació energètica per als ciutadans? Quins avantatges pot suposar disposar d'aquesta informació? Què vol dir que un habitatge o edifici tingui una qualificació energètica A?

Els vídeos expliquen les característiques més rellevants del tràmit de la certificació d'eficiència energètica als edificisi els  seus avantatges. Està adreçat a tota la ciutadania, però sobretot als propietaris dels habitatges o edificis que hagin de realitzar-ne la certificació.

A Catalunya conviuen diferents tipus d'edificis, segons la normativa de construcció que s'ha anat aprovant i aplicant al llarg dels anys.
L’any de construcció de l’edifici és important a l’hora de saber quina normativa tèrmica aplicava en la seva construcció i per tant ens permet conèixer el comportament tèrmic dels diferents tancaments que composen l’edifici.

En aquest sentit, els edificis que trobarem en funció de la normativa de construcció quan es van construir, reben les qualificacions energètiques (de la A a la G) que es mostren a la taula.

Les diferents normatives que han definit les característiques de la pell dels edificis a Catalunya són:

 • Abans de 1981 no existia cap normativa específica sobre l’envolupant tèrmica dels edificis.
 • NBE-CT-79 (1981-2006), aquesta normativa ja exigia unes transmitàncies tèrmiques màximes dels diferents tancaments.
 • NRE-AT-87  (1989-2007 – d’aplicació només a Catalunya),  millorava alguns aspectes de la normativa (Els programes de certificació no tenen en compte aquesta normativa).
 • Código Técnico de la Edificación. CTE 2006” (2007-2014), que substitueix tota la reglamentació anterior  i que ja requereix que els edificis utilitzin materials i tècniques que contribueixin a l’estalvi energètic i introdueix l’obligatorietat d’utilitzar sistemes d’energia solar.
 • A partir del març de 2014 els edificis de nova construcció han d’aplicar el nou codi tècnic de 2013, més restrictiu que l’anterior.

La certificació energètica dels edificis proporciona informació útil a tots els ciutadans que vulguin comprar o llogar un habitatge exposant les característiques energètiques del mateix.
Permet que els interessats puguin valorar si l’habitatge que consideren comprar o llogar té les característiques energètiques adients, i conèixer la despesa energètica aproximada que representarà al cap de l’any.
Així mateix el certificat va acompanyat d’un document de recomanacions sobre les millores que es poden fer per a obtenir un comportament energètic més eficient, així com augmentar el confort de l’habitatge i per tant reduïr la despesa energètica si es fa una bona aplicació de les mesures proposades.

Els aspectes que es tenen en compte per a calcular la qualificació són els següents:

 • La normativa edificatòria aplicable.
 • La zona climàtica on s'ubica l'edifici. Aquest és un factor que influeix molt per determinar la demanda energètica de l'edifici i per tant el seu consum i la seva qualificació final. El Codi Tècnic de l’Edificació classifica les zones climàtiques en funció de la severitat climàtica d’hivern mitjançant lletres que van de la A (condicions climàtiques menys severes) a la E i segons les condicions d’estiu amb números que van de l’1(condicions climàtiques menys severes) al 4.
 • Pell de l'edifici: façana, coberta, finestres, portes, proteccions solars, etc.
 • Instal·lacions: sistemes de climatització (calderes, bombes de calor) i generació d’aigua calenta sanitària. En el cas del sector terciari també es té en compte la il·luminació.
 • Instal·lacions amb font d’energia renovable (solar tèrmica, solar fotovoltaica, biomassa, aerotèrmia, geotèrmia, etc.).

L’etiqueta de qualificació energètica d’un habitatge proporciona una classificació en lletres amb un valors per dos conceptes:

 1. Consum d'energia primària. Mesurat en kWh/m2any. Aquest és el consum d’energia primària necessari per mantenir els nivells estàndard de confort a l’habitatge. L'energia primària és la font d’energia que s'utilitza sense cap transformació. Alguns exemples són la solar, la lliurada per la combustió dels combustibles fòssils (gas natural, fuel, carbó,...), l'eòlica. En canvi, l’energia elèctrica és un bon exemple d'energia no primària.
 1. Emissions de CO2.
20140711_img_etiquetaCertExemple

Aquesta taula proporciona informació tipus de les despeses energètiques i consum d'energia primària que representen cadascuna de les lletres de la classificació i les diferències entre una lletra i una altra.

A banda de l'estalvi energètic i econòmic que suposa, cada lletra superior implicarà també una major qualitat de vida amb la disminució del soroll i l'augment del confort i de la qualitat dels materials de l'habitatge o edifici.

20140711_taulaPercentatgeEstalviLletresCert

El propietari o promotor de l’edifici o habitatge té l’ obligació de proporcionar el certificat d’eficiència energètica en cas de venda o lloguer.

En cas d’un lloguer s’ha d’entregar al nou llogater una còpia de l’informe de certificació i l’etiqueta d’eficiència energètica.

En el cas d’una compra o venda s’ha d’entregar al nou propietari el formulari del tràmit amb l’ICAEN signat pel tècnic competent, l’informe de certificació, el document detallat de les millores d’eficiència energètiques proposades, la descripció de les proves o comprovacions dutes a terme durant la certificació i l’etiqueta de certificació d'eficiència energètica.


Les agències immobiliàries tenen l’obligació d’exhibir l’etiqueta de certificació energètica en tots els habitatges, edificis o locals que publiciten per venda o lloguer.