• Imprimeix

Informació bàsica per al professional

Informació bàsica de la certificació: procediment, responsabilitats, etiqueta energètica, eines de certificació, etc.

La qualificació d'eficiència energètica és el resultat del càlcul del consum d’energia necessari per satisfer la demanda energètica de l’edifici en condicions normals de funcionament i ocupació. Classifica els edificis dins d’una escala de set lletres, on la lletra G correspon a l’edifici menys eficient i la lletra A l’edifici més eficient segons el consum d’energia i les emissions de CO2 comparades amb un edifici base de similar tipologia i localització.

La certificació d'eficiència energètica és el procés pel qual s’atorga una qualificació d'eficiència energètica a un edifici en forma de certificat i d‘etiqueta d’eficiència energètica.

 • El certificat d'eficiència energètica és un document que verifica la conformitat de qualificació d'eficència energètica obtinguda i que condueix a l’expedició de l’etiqueta d’eficiència energètica de l’edifici.

 • L’etiqueta d'eficiència energètica és el distintiu que assenyala el nivell de qualificació d’eficiència energètica obtinguda per l’edifici o parts d’edifici.

La certificació d'eficiència energètica proporciona informació útil a l’usuari final sobre el comportament energètic de l’edifici o vivenda que vol comprar o llogar. Alhora, també serveix per oferir opcions a l’usuari de com millorar-ne l’eficiència energètica, mitjançant les recomanacions presents en els certificats d’eficiència energètica d’edificis existents. 

En el cas d’edificis públics, segons la directiva europea 2010/31/UE d’eficiència energètica en els edificis,  els edificis ocupats per entitats públiques i freqüentats habitualment pel públic han de constituir un exemple que els factors mediambientals i energètics es tenen en compte i, en conseqüència, han de ser objecte periòdicament de certificació d'eficiència energètica.

 1. Els edificis de nova construcció.
 2. Els edificis o parts d’edificis existents que es venguin o lloguin a un nou arrendatari. S'entén per part d’un edifici la unitat, planta, vivenda o apartament en un edifici o locals destinats a ús independent o de titularitat jurídica diferent, dissenyats o modificats per a la seva utilització independent.
 3. Els edificis o parts d’edificis existents en els què una entitat pública ocupi una superfície útil total superior a 500 m2 i que siguin freqüentats habitualment  pel públic i des del 9 de juliol del 2015 quan la seva superfície útil total sigui superior a 250 m2, i des del 31 de desembre del 2015, quan la superfície útil total sigui superior a 250 m2 i estigui en règim d’arrendament.

Queden exclosos:

 1. Edifici o monument protegit oficialment per ser part d’un entorn declarat o per raó del seu particular valor arquitectònic o històric. En aquest sentit s'inclouen els edificis o monuments amb els nivells de protecció A (bé cultural d'interès nacional), B (bé cultural d'interès local), C (bé d'interès urbanístic) i D (bé d'interès documental).
 2. Edifici o part d’edifici utilitzat exclusivament com a lloc de culte o per a activitats religioses.
 3. Construcció provisional amb un termini previst d’utilització igual o inferior a dos anys.
 4. Edifici industrial, de la defensa i agrícoles o parts d’aquests, en la seva part destinada a tallers, processos industrials, de la defensa i agrícoles no residencials.
 5. Edifici o part d’edifici aïllats amb una superfície útil total inferior a 50 m2.
 6. Edifici o part d’edifici existent d’habitatges, l’ús del qual és inferior a quatre mesos l’any, o bé durant un temps limitat a l’any i amb un consum previst d’energia inferior al 25% del que resultaria de la seva utilització durant tot l’any.
 7. Qualsevol altra tipus de transmissió de l’ús o de la propietat, donació o successió del bé immoble que no estigui inclosa al RD 235/2013, per no ser considerat lloguer o compra-venda.
 8. Local sense condicionar.
  En cas que no es disposi de la llicència d’activitat, llavors no serà necessari disposar del certificat i el nou promotor, propietari o representant assumeix la responsabilitat de presentar el certificat d’eficiència energètica a l’Institut Català d’Energia quan es sol·liciti l’alta de l’activitat.
 9. Edifici que es compra per a reformes importants (1) o enderrocs.
  (1)Aquesta excepció no s’aplica a parts d’edificis.

Per a sol·licitar l'exempció s'ha d'accedir al següent enllaç:

A partir del 31 de desembre de 2015 estan obligats al tràmit de la certificació d’eficiència energètica d’edificis tots els edificis de nova construcció, vendes i lloguers d’edificis o habitatges i edificis públics de propietat pública o en règim de lloguer de més de 250 m2.

És responsabilitat del promotor o propietari:

 • Encarregar la realització de la certificació d’eficiència energètica a un tècnic certificador.
 • Fer presentar el certificat d’eficiència energètica a l’ICAEN (ho pot delegar en el tècnic certificador mitjançant declaració responsable).
 • Incloure l’etiqueta energètica de l’edifici en tota oferta, promoció i publicitat dirigida a la venda o lloguer.
 • En edificis freqüentats pel públic s’ha d’exhibir l’etiqueta en un lloc visible.
 • Transferir el certificat i l’etiqueta energètica al nou propietari en cas de venda o una còpia d’aquest al llogater en cas de lloguer.
 • Oferir la col·laboració necessària per tal de facilitar a l’ICAEN el control i les inspeccions de verificació de la certificació.
 • Conservar la documentació original.
 • Renovar o actualitzar el certificat d’eficiència energètica una vegada expirat el certificat.

És responsabilitat del tècnic certificador:

 • Donar-se d’alta al registre de tècnics certificadors que habilitarà l’ICAEN (aquesta opció no és obligatòria per al tècnic certificador).
 • Realitzar les proves, comprovacions i inspeccions necessàries per tal de confirmar l’autenticitat de la informació continguda en el certificat.
 • Realitzar recomanacions de millora d’eficiència energètica que siguin tècnicament viables (*) i rendibles econòmicament.
 • Incorporar el certificat d’eficiència energètica d’edifici nou en fase de projecte al projecte executiu i incorporar el certificat d’eficiència energètica en fase d’edifici acabat al llibre de l’edifici.
 • Oferir la col·laboració necessària per tal de facilitar a l’ICAEN el control  i les inspeccions de verificació de la certificació.

(*) Tècnicament viable significa que les recomanacions siguin coherents amb la normativa estatal i local i que s’ajustin a la naturalesa de l’edifici. A la vegada caldria que les recomanacions fossin viables econòmicament malgrat el retorn de la inversió sigui elevat.

És responsabilitat de l’ICAEN:

 • Habilitar un registre públic dels edificis amb certificat d’eficiència energètica (en preparació).
 • Inspeccionar i fer un control tècnic i administratiu dels certificats, i expedir l’etiqueta d’eficiència energètica de l’edifici.
 • Habilitar un registre de tècnics certificadors.

Seran tècnics competents a efectes del Real Decret 235/2013, de 5 d'abril, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis aquells tècnics que estiguin en possessió de qualsevol de les titulacions acadèmiques i professionals habilitants per a la redacció de projectes o direcció d'obres i direcció d'execució d'obres d'edificació o per a la realització de projectes de les seves instal·lacions tèrmiques, segons l'establert en la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació, o per a la subscripció de certificats d'eficiència energètica, o hagi acreditat la qualificació professional necessària per subscriure certificats d'eficiència energètica segons s'estableixi mitjançant l'ordre prevista a la disposició addicional quarta del propi RD 235/2013.

En el següent enllaç podeu trobar totes les titulacions habilitades per a certificar a Catalunya:

Registre de tècnics certificadors  

 1. Qualificació energètica.
  La qualificació energètica s’obté a través  dels procediments i eines reconeguts al Registre General del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme (veure apartat 8).

 2. Validació de la certificació energètica.
  A Catalunya, l’ICAEN com a òrgan competent en matèria de certificació energètica, gestiona les sol·licituds d’inscripció al registre de certificats de Catalunya, i fa la revisió administrativa i tècnica de cada expedient per verificar la correcta aplicació de la metodologia.

 3. Obtenció del certificat i l’etiqueta energètica.
  L’obtenció del certificat d’eficiència energètica donarà dret a la utilització de l’etiqueta energètica que serà facilitada per part de l’ICAEN en format digital tant al tècnic certificador com al promotor o propietari.

 4. Visibilitat de l’etiqueta.
  L’etiqueta s’inclourà en tota oferta, promoció i publicitat dirigida a la venda o lloguer de l’edifici o part d’aquest. És necessari també transferir el certificat, original en el cas de venda o còpia en el cas de lloguer, amb la resta de documentació del pis al nou propietari o llogater. 
  Sempre que sigui exigible l’etiqueta energètica (venda, lloguer, edificis nous i rehabilitacions), els edificis de titularitat privada o parts d’aquests que siguin freqüentats habitualment pel públic, amb una superfície útil de més de 500 m2 exhibiran l’etiqueta energètica de forma obligatòria en un lloc destacat i visible.
  Tots els edificis o unitats d’edificis ocupats per les autoritats públiques i que siguin freqüentats habitualment pel públic, amb una superfície útil total superior a 500 m2, exhibiran l’etiqueta d’eficiència energètica de forma obligatòria, en un lloc destacat i  ben visible.
  En la resta de casos l’exhibició de l’etiqueta serà voluntària.

El certificat contindrà:

 1. Identificació de l’edifici: Nom de l’edifici, adreça, referència cadastral, etc.
 2. Dades del tècnic certificador i el promotor/propietari.
 3. Ús de l’edifici i condiciones de funcionament i ocupació.
 4. Indicació del procediment reconegut que s’ha fet servir per a la qualificació.
 5. Indicació de la normativa d’aplicació.
 6. Descripció de les característiques energètiques de l’edifici: envolupant, instal·lacions.
 7. Qualificació d’eficiència enerètica obtinguda.

En el cas d’edificis existents, haurà de contenir:

 1. Descripció de les proves, comprovacions i inspeccions portades a terme pel tècnic certificador.
 2. Document de recomanacions per a la millora de la qualificació.

El certificat d’eficiència energètica tindrà una validesa màxima de 10 anys. Passat aquest termini, caldrà renovar-lo.

De tota manera, el certificat es podrà renovar voluntàriament si hi ha variacions en aspectes que afectin la seva eficiència energètica i per tant puguin modificar la seva qualificació energètica i el seu certificat.

L’etiqueta s’inclourà en tota oferta, promoció i publicitat dirigida a la venda o lloguer de l’edifici o part d’aquest. És necessari també transferir el certificat, original en el cas de venda o còpia en el cas de lloguer, amb la resta de documentació del pis al nou propietari o llogater.

Sempre que sigui exigible l’etiqueta d'eficiència energètica (venda, lloguer, edificis nous i rehabilitacions), els edificis de titularitat privada o parts d’aquests que siguin freqüentats habitualment pel públic, amb una superfície útil de més de 500 m2 exhibiran l’etiqueta d'eficiència energètica de forma obligatòria en un lloc destacat i visible.

Tots els edificis o unitats d’edificis ocupats per les autoritats públiques i que siguin freqüentats habitualment pel públic, amb una superfície útil total superior a 250 m2, exhibiran l’etiqueta d’eficiència energètica de forma obligatòria, en un lloc destacat i ben visible.

En la resta de casos l’exhibició de l’etiqueta serà voluntària.

2013_etiqueta energetica edificis

Dins el canal empresa, a l'apartat personal de les meves gestions, podreu cercar i descarregar-vos les vostres etiquetes mitjançant l'ID o codi identificador.

20130802_GestioEtiquetes

Són procediments i programes que juntament amb els seus manuals es poden descarregar de la pàgina web del Ministeri per a la Transició Ecològica

Eines de certificació energètica d'edificis: 

TIPUS D'EDIFICI ÚS DE L'EDIFICI EINA VERSIÓ  
Edificis de nova construcció Habitatges, petit, mitjà i gran terciari HULC (Herramienta Unificada LIDER-CALENER) 20151113 (o posterior)
  Habitatges CERMA 4.0 (o posterior)
         
Edificis existents Habitatges, petit, mitjà i gran terciari HULC (Herramienta Unificada LIDER-CALENER) 20151113 (o posterior)
  Habitatges CERMA 4.0 (o posterior)
  Habitatges, petit, mitjà i gran terciari CE3X 2015/06_2.1 (o posterior)
  Habitatges, petit, mitjà i gran terciari CE3 23.751.015 (o posterior)

 

Les versions de les eines de certificació energètica d'edificis vàlides seran les publicades pel Ministeri per a la Transició Ecològica a partir del 14 de gener de 2016. 

Qualsevol incidència amb les eines de certificació s'ha de comunicar a través del correu electrònic: ciudadano@idae.es

Els cursos formatius d’eines de qualificació d'eficiència energètica dels edificis a Catalunya es realitzen a través de diverses entitats, entre elles els col·legis professionals i associacions de l’àmbit energètic següents:

 • CETIB: Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona.
 • COAC: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.
 • CAATEEB: Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers en Edificació de Barcelona.
 • COEIC: Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya.
 • COAATT: Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers en Edificació de Tarragona.
 • Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya.
 • COAMB: Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya.
 • IL3: Institut de Formació Continuada. Universitat de Barcelona.
 • Gremi de Constructors d'Obres de Barcelona i Comarques.

 L’ICAEN recomana tenir en compte els següents punts a l’hora de dur a terme una certificació d’eficiència energètica d’un habitatge o edifici:

Un dels objectiu més destacats de la certificació d’eficiència energètica és informar als propietaris o promotors sobre les característiques energètiques dels seus  habitatges o edificis. Conseqüentment, són importants per la certificació d’eficiència energètica, les recomanacions de millora incloses en l’informe de la certificació d’eficiència energètica. Per aquest motiu es recomana que:

 • El tècnic certificador contractat faci, com a mínim, una visita de l’habitatge o edifici que està certificant.
 • Sol·licitar els serveis d’un tècnic certificador que estigui proper a l’habitatge o als edificis que estigui certificant per facilitar aquesta visita tècnica.
 • Sol·licitar que les propostes de millora energètica recomanades en l’informe estiguin ben detallades. És a dir, que siguin propostes coherents amb les necessitats de l’habitatge o edifici, que estiguin avaluades econòmicament encara que de manera aproximada, i que cada mesura tingui associat un període aproximat del retorn de la inversió.
 • Sempre que sigui possible, es faci la certificació amb dades mesurades donat que llavors l'informe final serà més exacte i podria obtenir, fins i tot, una millor qualificació d’eficiència energètica. És a dir, la certificació d’eficiència energètica tindrà una major qualitat i conseqüentment, les mesures recomanades pel tècnic certificador seran més coherents i ajustades a la realitat de l'habitatge o edifici. Cal recordar que els programes homologats (CE3, CE3X, CALENER i CERMA) poden dur a terme la qualificació d’eficiència energètica de l'edifici o habitatge amb dades per defecte, amb dades estimades o bé amb dades mesurades.