• Imprimeix

Informe de la despesa energètica de l'edifici

Per tal de facilitar la comprensió dels certificats d’eficiència energètica dels edificis i habitatges, aquests s’acompanyen d’un informe anomenat “Despesa energètica de l’edifici”. Aquest ofereix informació pràctica i entenedora del consum d’energia de l’edifici o habitatge i de l’estalvi que s’aconseguiria amb l’aplicació de les mesures de millora proposades en el cas d’edificis existents. La informació proporcionada és de gran utilitat a l’hora de plantejar una rehabilitació energètica que disminueixi el consum energètic i augmenti el confort i la qualitat de vida a l’habitatge.

La majoria del parc edificatori és antic i necessitaria una rehabilitació energètica ja que quan es van construir els edificis, no havien de complir amb un nivell mínim d’aïllament tèrmic, ni d’eficiència energètica de les seves instal·lacions, ni una contribució mínima d’energies renovables. Resulta necessari, per tant, oferir informació als usuaris en relació a l’estat del seu habitatge. L’informe de despesa energètica permet entendre de forma senzilla quant podria disminuir el consum energètic i el cost econòmic en un habitatge o edifici.

L’ informe s’elabora a partir de les dades proporcionades pel certificat d’eficiència energètica i s’hi afegeixen comparatives amb les mitjanes de tots els certificats similars de la mateixa zona climàtica i, en el cas dels edificis existents, també dels edificis més eficients (qualificació energètica A ) inscrits al Registre de certificats.

Tots els certificats d’eficiència energètica que es realitzen actualment, van acompanyats d’aquest document.

La informació que ofereix l’informe de despesa energètica de l’edifici està organitzada en diferents apartats:

En aquest apartat es fa una comparativa del consum d’energia final de l’edifici que s’ha certificat amb la mitjana d’edificis del mateix tipus (habitatge unifamiliar, bloc d’habitatges, etc.) i de la mateixa zona climàtica. En el cas d’edificis existents, l’informe també el compara amb la mitjana d’edificis amb qualificació A, que són els edificis més eficients energèticament.

La comparativa correspon al consum d’energia final en comptes del consum d’energia primària, que és el que consta a l’etiqueta d’eficiència energètica oficial, ja que l’energia final és la que realment es consumeix als edificis, és a dir, l’energia que els usuaris paguen cada mes en les factures. Per tant, es pot veure ràpidament quin és el consum de l’edifici certificat i com es troba en relació a la mitjana d’edificis similars i amb els que tenen una qualificació A. Això permet saber el potencial de millora energètica de l’edifici per assolir un estalvi energètic i augmentar també el confort i la qualitat de vida a l’habitatge o edifici.

Aquest apartat mostra les fonts energètiques utilitzades pels diferents equips que produeixen l’aigua calenta sanitària (ACS), la calefacció i/o la refrigeració i quin pes té cadascuna d’aquestes fonts sobre les emissions de CO2 generades per l’edifici.

Cal destacar que si es fan servir energies renovables les emissions de CO2 totals es redueixen podent arribar a 0 si tota l’energia utilitzada prové de fonts renovables.

El grau d’aïllament d’un tancament es mesura segons la seva transmitància tèrmica, que indica la quantitat d’energia que es perd a través seu. Quant més baix és el valor de la transmitància, més aïllant és el tancament.

A l’informe de despesa energètica  s’indiquen les transmitàncies mitjanes de les façanes i de les finestres i es comparen amb les transmitàncies màximes que marca  la normativa actual per donar una idea del grau d’aïllament de l’edifici i el potencial de millora que hi podria haver.

A l’informe també s’hi inclouen altres dades complementàries que es poden extreure del mateix certificat energètic, tot i que són difícils de veure. Els tres primers punts només s’inclouen a l’informe de despesa energètica dels edificis existents. 

Estalvi d’energia si s’apliquen les mesures de millora. Mostra el percentatge d’estalvi d’energia que s’obtindria respecte de la situació actual, si s’apliqués  la principal mesura de millora proposada en el certificat energètic pel tècnic certificador. 

Estalvi econòmic si s’apliquen les mesures de millora. Mostra l’estalvi econòmic anual que s’obtindria respecte de la situació actual,  si s’apliqués  la principal mesura de millora proposada en el certificat energètic pel tècnic certificador.

Sobrecost econòmic anual que té l’edifici respecte mitjana de qualificació “A”. Mostra l’import anual que l’edifici gasta de més en relació a la mitjana d’edificis del mateix tipus i de qualificació energètica A.

Cost aproximat de la factura energètica anual. Mostra l’import anual aproximat de l’energia consumida per l’edifici. Per realitzar aquest càlcul s’utilitzen els costos econòmics mitjos (€) per cada tipus d’energia (electricitat, gas natural, gasoil, biomassa) que disposa l’ICAEN i també es tenen en compte els consums d’il·luminació, electrodomèstics i ofimàtica de l’habitatge per aproximar-se a la realitat.

Quines energies renovables hi ha a l’edifici. Permet saber si l’edifici disposa d’instal·lacions d’energies renovables i de quines fonts.

Informació addicional. Mostra si l’edifici té punts de recàrrega per a vehicles elèctrics o si l’edifici està connectat a una xarxa de districte (sistema de xarxes d’abast local amb producció centralitzada de calor i/o fred, que subministra aquesta energia als usuaris que hi estan connectats d’una manera més eficient que els sistemes convencionals).

Exemples gràfics

Les dades que es mostren als exemples corresponen a les tipologies d'edificis més habituals però en cap cas són reals.