• Imprimeix

Preguntes freqüents

Des de l'1 de juny de 2013 per edificis o habitatges existents.

Des de l'1 de novembre del 2007 per a edificis de nova construcció.

En el cas d'edificis de nova construcció i dels edificis existents amb qualificació A i B, el termini mitjà de resposta és de 8 setmanes.

Per a la resta d’edificis existents, el termini habitual de resposta és de 4 dies des del pagament de la taxa.

En el cas d'edificis o habitatges existents, la certificació energètica es pot fer de les dues maneres, exclusivament d'un habitatge dins d'un edifici o bé de tot l'edifici, de manera que tots els habitatges del mateix edifici quedaran certificats amb la mateixa qualificació.

El procés és totalment telemàtic i no cal lliurar cap documentació per via presencial.

Podeu trobar tota la informació respecte al tràmit d'inscripció al registre a l'enllaç següent.

 • Sí. El Parlament de Catalunya ha aprovat amb data 22 de gener de 2014, dins de la Llei de mesures fiscals i financeres, la introducció d’una taxa sobre el registre de certificacions d’eficiència energètica d’edificis, siguin nous o existents.

  En el cas dels edificis de nova construcció només s’aplicarà als edificis acabats:

  Nova construcció (taxa màxima: 546€):

  • Habitatge unifamiliar: 21,85€.
  • Bloc d'habitatges: T(€) = 10,65*H + 17,10, on H correspon al nombre d'habitatges del bloc.
  • Per altres usos, 21,85€ + 0,30 €/m2, on m2 és la superfície útil.

  Edificis existents (taxa màxima 273 €):

  • Habitatges unifamiliars o habitatge: 12,05€.
  • Bloc d'habitatges: T(€) = 5,40*H + 5,75, on H correspon al nombre d'habitatges del bloc.
  • Altres usos: 10,95€ + 0,1 €/m2, on m2 és la superfície útil.

  Resten exempts de la taxa les certificacions d'edificis/part de l’edifici existents o certificacions per rehabilitacions d'aquests edificis que obtinguin una qualificació energètica A. En cas que la qualificació energètica obtinguda sigui una B, aquesta bonificació serà del 50%.

  En el cas de superar la taxa màxima, aquesta bonificació s’aplicarà sobre la taxa real, i no sobre la taxa màxima.

  Aquesta taxa no està subjecta a IVA en cap dels casos.

Qui ha de pagar la taxa?
El responsable del pagament de la taxa és el propietari de l'edifici o habitatge. De totes maneres i atès que el tràmit d'inscripció al registre el duu a terme el tècnic certificador, és aquest qui  s'encarrega d'executar el pagament de la taxa, dins de les tasques que se li han encarregat.

Com es pot pagar la taxa?
El pagament es pot fer mitjançant targeta de crèdit o de dèbit o bé amb la carta de pagament que es pot obtenir en el moment de fer tràmit de pagament de la taxa o accedint a l’espai “estat de les meves gestions” del Tràmits Gencat o a “la meva carpeta” del Canal Empresa.

Per què?
Per tal de poder endegar els controls necessaris per a garantir la qualitat del procés i de les dades dels certificats d’eficiència energètica.

Com es pot continuar el tràmit de registre de la certificació un cop s'ha enviat la sol·licitud telemàticament?
Per comtinuar amb el tràmit podeu entrar a l'apartat "Les meves gestions" i seguir els passos indicats per efectuar el pagament de la taxa. Aquest enllaç  us mostra la imtge de la carpeta on haureu d'accedir.

Què s'ha de fer per sol·licitar la devolució del pagament de la taxa, en cas de què s'hagi produït un error?
Es pot sol·licitar a través del següent enllaç.

El cost de la certificació serà fixat per les ofertes existents al mercat.

En primer lloc, cal tenir en compte que un tècnic habilitat per fer la certificació ha de fer una visita tècnica a l’edifici o habitatge per recollir dades tècniques. En segon lloc, ha d'introduir aquesta informació en un dels programes informàtics reconeguts per l’Estat per obtenir l’informe de certificació, i en tercer lloc, ha de fer el tràmit administratiu amb l’ICAEN mitjançant Tràmits Gencat.

Tècnics competents

Seran tècnics competents a efectes del Real Decret 235/2013, de 5 d'abril, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis aquells tècnics que estiguin en possessió de qualsevol de les titulacions acadèmiques i professionals habilitants per a la redacció de projectes o direcció d'obres i direcció d'execució d'obres d'edificació o per a la realització de projectes de les seves instal·lacions tèrmiques, segons l'establert en la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació, o per a la subscripció de certificats d'eficiència energètica, o hagi acreditat la qualificació professional necessària per subscriure certificats d'eficiència energètica segons s'estableixi mitjançant l'ordre prevista a la disposició addicional quarta del propi RD 235/2013.

En el següent enllaç podeu trobar totes les titulacions habilitades per a certificar a Catalunya.
Registre de tècnics certificadors.  


Tècnics ajudants del procés de certificació
Les titulacions de formació professional que capaciten per a ser tècnic ajudant del procés de certificació són:

 • Tècnic Superior en Eficiència Energètica i Energia solar Tèrmica
 • Tècnic Superior en Projectes d’Edificació.


Cal estar col·legiat?
D’acord amb els articles 37 i 38 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, la incorporació al col·legi professional corresponent és un requisit necessari per a l’exercici de les professions col·legiades, en els termes establerts per la legislació vigent, a excepció del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya, pel que fa a l’exercici amb caràcter exclusiu de les funcions i les activitats pròpies de llur professió que exerceixen per compte d’aquelles.

La inscripció al registre de certificadors es realitzarà a través dels Col·legis Professionals.

Cursos
No hi ha cursos específics que habilitin per ser tècnic competent en certificació. S'ha de tenir una titulació específica segons el que estableix el RD 235/2013 art. 1.3.p

Donar-se d’alta
L'alta al registre de certificadors es realitza mitjançant els col·legis professionals.

No, la certificació energètica d'edificis té només caràcter informatiu i no obliga a fer cap rehabilitació.

Són aquelles que compleixen alguna (o diverses) de les següents condicions:

 • Renovació de més del 25% del total de l’envolupant de l’edifici.
 • Renovació de la totalitat de les instal·lacions tèrmiques.
 • Canvi del tipus de combustible.

Si un edifici pot quedar exempt de la certificació energètica perquè el comprador preveu realitzar reformes importants, el comprador haurà de lliurar al venedor un document de declaració responsable acreditant que aquestes reformes es finalitzaran en un termini menor d'1 any a partir de la data del contracte de venda o lloguer.

Segons l’article 2 punt b) del RD 235/2013, només cal fer la certificació energètica d’un edifici o habitatge en el cas que hi hagi un nou llogater i sempre que no disposi d'un certificat en vigor. És a dir, en el cas de renovar un lloguer al mateix llogater, no caldrà realitzar-lo.

El model de representació és un document exemple que formalitza l'encàrrec o la contractació a un tècnic certificador.

Poden utilitzar aquest model tant els promotors, propietaris o representants legals dels immobles.

En els cartells de venda o lloguer que es col·loquen en l'exterior dels edificis, i en els quals apareix un telèfon de contacte no és necessari que aparegui la qualificació energètica. En el cas d'anuncis classificats, on no hi ha cap tipus d'imatge, s'haurà d'incloure la frase: Qualificació d'eficiència energètica: (Lletra que correspongui) En el cas de publicitat, ofertes o promocions on figurin imatges es podrà utilitzar el format reduït de l'etiqueta que presentem en el següent enllaç.

Què cal signar digitalment?

En el procediment de certificació energètica d'edificis cal firmar digitalment el formulari dinàmic que l'ICAEN posa a disposició dels tècnics que volen certificar un edifici o habitatge. En firmar aquest formulari amb una firma digital, automàticament queden firmats també els documents adjunts que se sol·liciten en aquest procediment.
No és obligatori identificar-se digitalment a l'hora d'enviar o tramitar aquest formulari mitjançant el Canal Empresa o Tràmits Gencat.
No es pot fer el tràmit amb una firma jurídica lligada a una empresa. S’ha de signar com a persona física o bé com a persona jurídica però on s’identifiqui la persona física que està realitzant la signatura.
En el següent enllaç podeu trobar tota la informació al respecte de les firmes digitals acceptades per Tràmits Gencat.

Pot comprovar que la seva firma funciona correctament en el següent enllaç: Test de firma.

Què fer quan envíem un formulari i obtenim un error que ens impedeix tramitar per "Problemes tècnics"?

Sí després d'esperar un temps abans de tornar-ho a intentar, per descartar problemes amb la plataforma, encara persisteix l'error que impossibilita l'enviament del formulari per problemes tècnics, o podem tramitar altres però n'hi ha un que ens causa aquest error, podem concloure que hi ha un problema amb els fitxers adjuntats dins del PDF. 

Les causes poden ser diverses:

 • Problemes amb el nom dels arxius. Els noms del arxius no haurien de contenir espais en blanc, sobretot abans de l'extensió, ni poden tenir caràcters no alfanumèrics (º ª!% & - _)
 • Problemes amb el tipus de fitxer. Si hem canviat artificalment l'extensió d'algun dels arxius (per exemple, per poder adjuntar el .cex en lloc de comprimir-lo, li hem canviat l'extensió a .zip), el sistema ho rebutjarà.
 • Alguns dels arxius conté virus.

Solució:

 • Botó dret sobre la signatura + esborrar signatura. NOTA: Hi ha casos en que la signatura no es pot eliminar i la única solució es emplenar un nou formulari, és per això que recomanem guardar-se el formulari només validat, abans de posar-hi la signatura, i un cop signat, guardar-lo amb al mateix nom_signat.
 • Cliqueu a desbloquejar
 • Eliminar els arxius problemàtics
 • Adjuntar els nous arxius
 • Cliqueu a validar
 • Tornar a signar
 • Enviar a tramitar

 ¿Què fer si a la part de dalt del formulari ens apareix el missatge que "hi ha almenys una signatura que no és vàlida"?

Aquest error està causat perquè l'Adobe Reader no és capaç de validar la confiança de la nostra firma.

Per aconseguir-ho:

 • Clickem botó dret sobre la signatura + Mostrar propietats de signatura.
 • Clickem al botó "Mostrar certificats de signant". (1)
 • Clickem a la pestanya "Confiança".
 • Clickem a "Afegir a certificats de confiança".
 • Clickem en tots els checkboxes que apareixen.

Tanquem totes les finestres, esborrem la signatura i tornem a signar. NOTA: Hi ha casos en que la signatura no es pot eliminar i la única solució és emplenar un nou formulari, és per això que recomanem guardar-se el formulari només validat, abans de posar-hi la signatura, i un cop signat, guardar-lo amb el mateix nom_signat.

Hauria d’aparèixer el missatge de “Totes les signatures son vàlides”.

(1) En cas de que quan clickem sobre "Mostrar certificats de signant" no s'obri una nova finestra, haurem d'instal·lar la versió 3.0.23 del Safesign (Descarregar Safesign 3.0.23).

Per a això, desinstal·larem prèviament qualsevol versió que tinguem des del panell de control, i procedirem a instal·lar la versió correcta. Reiniciarem l'ordinador i tornarem a signar el formulari.

Un altre aspecte a revisar seria deshabilitar el mode protegit

 1. Adobe XI: menú Edición -> Preferencias -> Seguridad (mejorada) y a continuación desmarcar la opción Activar el modo protegido al iniciar el Reader
 2. Adobe X o inferior: menú Edición -> Preferencias -> General y a continuación deseleccionar la opción habilitar el modo protegido al iniciar el Reader. Para que el Reader contemple la deshabilitación de esta opción, se debe de cerrar el Reader y volver a abrirlo.


També li recomanem comprovar quina versió del programa Adobe Reader  instal·lada ja que en la versió X resulta més fàcil de solucionar que amb la versió XI seguint les recomanacions de configuració que hi ha disponibles en aquesta mateixa pàgina web.

En relació als
 problemes detectats amb Firmaprofesional:

 1. Comprovar que està actualitzada la jerarquia de Firmaprofesional: Internet Explorer > Eines > Opcions d'Internet > Contingut > Certificats > Entitats de Certificació intermèdies > si el certificat emès per a AC Firmparofesional té data de caducitat 26/03/13 eliminar i descarregar el certificat vigent des del següent enllaç: Instal·lar certificats arrel.

 2. Comprovar que el programari antivirus no interfereixi les operacions d'Adobe Reader si li dóna error en firmar el document.

 1. En cas de que li d'error en descodificar BER després d'haver firmat el document:

  3.1 Comprovi que el programari
   SafeSign 3.0.23 que  instal·lat sigui la versió 3.0.23: Inici > Todos los Programas > SafeSign Estàndard > Administració de Tokens > Ajuda > Sobre...
  3.1.1 Si no té instal·lada la versió 3.0.23 l'haurà de desinstal·lar des de: Inici > Plafó de Control > Agregar o treure programes > SafeSign > Quitar.
  3.1.2 Una vegada desinstal·lat pot accedir al següent enllaç per descarregar la versió correcta, haurà de reiniciar l'equip després de la instal·lació: Descàrregues Safesign 3.0.23.

  3.2 Si Adobe Reader no valida el certificat ha d'actualitzar els certificats de confiança des de: Edició > Preferències > Administrador de confiança > Actualitzacions Automàtiques > seleccionar Cargar Certificats Arrel de confiança d'un servidor Adobe > Actualizar Ahora.
  3.3 Si ha firmat diverses vegades aquest document, si us plau, comenci tot el procediment des del principi ja que el document potser sigui corrupte.
  3.4 Deshabilitar la manera protegida a Adobe Reader:

  Tova XI: menú Edició -> Preferències -> Seguretat (millorada) i a continuació desmarcar l'opció Activar la manera protegida en iniciar el Reader
  Tova X o inferior: menú Edició -> Preferències -> General i a continuació desseleccionar l'opció habilitar la manera protegida en iniciar el Reader.
  Perquè el Reader contempli la deshabilitació d'aquesta opció, s'ha de tancar el Reader i de tornar a obrir-lo.

 1. A Tràmits Gencat, identificar-se amb certificat prèviament a la pujada del document firmat. En cas d'haver presentat el document sense una autenticació prèvia, tornar a intentar la presentació malgrat el missatge d'error:
  4.1 Codic d'error: 001 Descripció: La vostra sol·licitud no s'ha pogut enviar per motius tècnics. Si us plau, torneu a intentar-ho més endavant. Si el problema persisteix, podeu comunicar la incidència en la Bústia de contacte. Prémer a la pestanya, tornar a intentar.


 2. Si falla l'accés al tràmit amb el certificat digital des del navegador Internet Explorer, intenti-ho amb Google Chrome o amb Mozilla Firefox. Si utilitza Mozilla Firefox haurà de realitzar la següent configuració:
  Firefox: Opcions o Eines > Opcions > Avançat > Xifrat > Dispositius de seguretat > Cargar > Nom de fitxer de mòdul: examinar > Equip > Disc Local C > Windows > System32 > aetpkss1.dll > Aceptar

Dades de contacte per a solució d'incidències:

Horari: De dilluns a dijous de 9:30h a 14:00h i de 16:00h a 18:30h. Divendres i vigílies de dia festiu de 8:30h a 14:30h.
Telèfon: 902 361 639
E-Mail: soporte@firmaprofessional.com
Bústia de contacte 

Què cal lliurar en cas de lloguer o compravenda? 

En cas d’un lloguer s’ha d’entregar al nou llogater una còpia de l’informe de certificació i l’etiqueta d’eficiència energètica.


Què ha de lliurar el tècnic certificador al propietari o promotor?

El tècnic certificador haurà de lliurar el certificat d'eficiència energètica i aquest ha de contenir:

 1. Qualificació d'eficiència energètica (informe de les eines reconegudes per certificar). 
 2. Recomanacions de millora, en el cas d'edificis existents. 
 3. Etiqueta d'eficiència energètica. 
 4. Acusament de rebuda del formulari de sol·licitud al registre de l'ICAEN (document en un .pdf d'aproximadament 8 pàgines).  


Què ha de contenir el document de recomanacions?

El document haurà de contenir les indicacions sobre com obtenir informació de la relació cost - eficàcia de les recomanacions formulades en el certificat. L'avaluació d'aquesta relació s'efectuarà sobre la base d'una sèrie de criteris estàndards, com ara l'avaluació de l'estalvi energètic, els preus subjacents de l'energia i una previsió de costos preliminar.

En el cas què un local es vengui o llogui amb llicència d'activitat, caldrà disposar del certificat d'eficiència energètica. En cas que no es disposi de la llicència d’activitat, llavors no serà necessari disposar del certificat i aquest serà obligatori quan es sol·liciti l’alta d’activitat.

Dins el canal empresa, a l'apartat personal de les meves gestions, podreu cercar i descarregar-vos les vostres etiquetes mitjançant l'ID o codi identificador.

On trobar les etiquetes d'eficiència energètica

També es poden descarregar des del cercador de certificats d’eficiència energètica d’edificis.

Són procediments i programes que juntament amb els seus manuals es poden descarregar de la pàgina web del Ministeri per a la Transició Ecològica

Eines de certificació energètica d'edificis vàlides a partir del 14 de gener de 2016: 

TIPUS D'EDIFICI ÚS DE L'EDIFICI EINA VERSIÓ  
Edificis de nova construcció Habitatges, petit, mitjà i gran terciari HULC (Herramienta Unificada LIDER-CALENER) 20151113 (o posterior)
  Habitatges CERMA 4.0 (o posterior)
         
Edificis existents Habitatges, petit, mitjà i gran terciari HULC (Herramienta Unificada LIDER-CALENER) 20151113 (o posterior)
  Habitatges CERMA 4.0 (o posterior)
  Habitatges, petit, mitjà i gran terciari CE3X 2015/06_2.1 (o posterior)
  Habitatges, petit, mitjà i gran terciari CE3 23.751.015 (o posterior)

Qualsevol incidència amb les eines de certificació s'ha de comunicar a través del correu electrònic: ciudadano@idae.es

D’acord amb l’article 5 apartat b de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, els agents immobiliaris, és a dir, aquelles persones físiques o jurídiques que es dediquen de manera habitual i retribuïda a prestar serveis de mediació, assessorament i gestió en transaccions immobiliàries amb relació a operacions de compravenda, lloguer, permuta o cessió de béns immobles i dels seus drets corresponents, inclosa la seva constitució estan obligats abans d’iniciar una oferta d’un immoble a subscriure amb els propietaris de l’habitatge que els hi encomana la transacció una nota d’encàrrec que els habiliti per fer-ne oferta i publicitat, per a percebre quantitats o per formalitzar amb tercers qualsevol precontracte o contracte.

L’apartat setè de l’article 5 de la Llei del dret a l’habitatge prescriu que, abans de subscriure amb tercers qualsevol document relatiu a la transacció d'un immoble, els agents immobiliaris han d'haver verificat les dades facilitades pels propietaris mandants i la titularitat, les càrregues i els gravàmens registrals del bé. Per tant, correspon a l’agent immobiliari que realitza l’oferta d’un immoble verificar si el seu promotor o propietari, tant si es tracta d’un edifici o part d’un edifici (habitatge o apartament) de nova construcció o existent, disposa del certificat d’eficiència energètica que permet, consegüentment, la utilització de l’etiqueta d’eficiència energètica.

Donat el canvi de procediment en la inscripció de certificats d’edificis de nova construcció, es considera com a certificat:
El formulari telemàtic enviat a tramitar amb el seu acusament de rebuda juntament amb els resultats de l’eina de qualificació emprada.

Segons el Real Decret 235/2013 estan excloses del tràmit de la certificació energètica les ampliacions d’edificis o habitatges que no tinguin un ús independent o una entitat jurídica independent segons el punt 2.12 del document de preguntes freqüents de certificació energètica d’edificis del Ministerio para la Transición Ecológica.

De la mateixa manera les reformes d’edificis o habitatges només s’han de certificar si posteriorment es vol llogar o vendre. En aquest cas, s’ha de fer segons el tràmit d’edificis existents; en cap cas com a nova construcció.

A l’hora de certificar una ampliació d’un edifici o habitatge (en el cas que tingui un ús independent o una entitat jurídica independent) s’haurà de realitzar de manera anàloga a com es certifica un edificis de nova construcció. Per justificar el compliment del document HE0 i HE1 caldria fer el següent:

• Valorar la demanda energètica de la part ampliada de forma independent, considerant com adiabàtiques les separacions amb l'edificació existent i comprovar que aquesta demanda és inferior a la de la taula 2.1 corresponent de la secció DB HE1 del CTE 2013.

Cal tenir en compte que només s’ha de considerar la superfície de l'ampliació (i no la de l'edifici o habitatge sencer).
Evidentment, l’ampliació ha de complir amb els valors de transmitància màxima que figuren en la taula 2.3 d'aquesta mateixa secció.

• Determinar el consum d’energia de la part ampliada (similar a com es faria en la certificació d'un part de l'edifici) considerant les seves pròpies instal·lacions si n’hi ha d’específiques, o bé les de l'edifici existent si es condiciona amb elles o les de referència si no disposa d'elles. En aquest cas adoptarem el mateix criteri de superfície que el comentat anteriorment. 

Com es pot simular una bomba de calor aerotèrmica a les eines de certificació?
Donat que les eines de certificació no tenen definits aquest tipus d’equip per defecte, aquest s’ha de simular d’una de les dues maneres següents:

- Bomba de calor aire-aigua per a calefacció i ACS, i

- Equip de només fred per a refrigeració.

O bé,

- Bomba de calor aire-aigua per ACS, i

- Equips de rendiments constant per a calefacció i refrigeració.


Quina justificació s’ha de fer si es substitueix l’aportació solar per aquest equip?


Per poder substituir la contribució solar en ACS per una bomba de calor aerotèrmica, s’haurà d’aportar la següent documentació en el moment de presentar el certificat d’eficiència energètica per al seu registre:

- Justificació inclosa al projecte executiu i llicència d’obres atorgada, o bé

- Document específic del tècnic municipal acceptant la substitució.

L'error de canvis després de signar pot ser causat pels següents motius:
- Quan es clica al caixetí de signatura, es tria una de les signatures, i s'obre una finestra de Windows per a guardar el pdf signat. Li donem un nou nom (per exemple: nombre_signat.pdf), ens demanarà el PIN i quedarà signat. En aquest moment, simplement es tanca l'Abobe Reader. No hem de clickar al botó "desar", ni fer un "fitxer + desar" o "fitxer + desar com".
- Per estar treballant a carpetes de "Dropbox". Quan Dropbox puja el nou fitxer al núvol, li fa una marca de sincronització i això la plataforma ho interpreta com canvis després de signar.
- Per estar treballant des d'una memòria USB.

Per fer servir el nou eDNI 3.0 s'han de desinstal·lar les versions antigues del programari pròpi que es proporcionen a la pàgina web: www.dnielectronico.es i instal·lar la darrera versió.

Podeu obtenir la darrera versió del programari a:
http://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_1101

La documentació sobre la instal·lació es pot obtenir a:
http://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_1102

A banda del programari també us heu d'instal·lar les arrels del certificat, que trobareu en el següent enllaç:
http://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_076

No es podrà fer servir el nou DNI 3.0 amb sistemes operatius Windows XP o anteriors. Així mateix, l'actualització a Windows 10 pot donar problemes amb la utilització del DNI 3.0.

Un cop fets aquests passos, es pot  verificar que tot funciona correctament des d’aquest enllaç:
http://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_320

L’Institut Català d’Energia ha desenvolupat un document en format excel, per reflectir en a l’eina HULC l'eficiència energètica del recuperador de calor en habitatges. L’ICAEN accepta ajustar les renovacions d'aire, en funció del cabal i de l'eficiència tèrmica del recuperador de calor al llarg de l'any, segons es calcula amb aquest document, fins que l’eina de certificació tingui incorporat l’equip de recuperador de calor en habitatges, com existeix per a edificis terciaris, o fins que els fabricants realitzin un document d’idoneïtat tècnica (DIT) o DAU (Documento de Adecuación al Uso) on s’estudii com es pot aplicar aquest estalvi energètic en la qualificació.

A continuació es pot trobar una guia que indica com obtenir l’arxiu xml que generen les diferents eines de certificació d’eficiència energètica d’edificis.

En el cas de rehabilitacions amb venda o lloguer sobre plànol, cal fer un certificat d’eficiència energètica d’edifici existent en fase de projecte. Aquest tràmit està exempt de taxa. Un cop finalitzada l’obra, caldrà fer un certificat d’eficiència energètica en fase d’edifici existent acabat.

No,  sempre s’haurà de fer el certificat amb la darrera versió de l’eina de certificació publicada en el moment de presentar el certificat al Registre. D’aquesta manera tots els certificats seran comparables ja que seguiran els mateixos criteris i, a més, s’evitaran els errors que podien tenir les versions anteriors.

Només s’acceptaran certificats realitzats amb versions anteriors en el cas de certificats de nova construcció en fase d’edifici acabat que no hagin sofert modificacions respecte a la fase de projecte. En aquest cas es permetrà presentar el certificat d’obra acabada amb la mateixa versió de l’eina amb la qual es va fer el certificat de projecte.

Des de l'Institut Català d'Energia, com a òrgan competent en certificació energètica d'edificis a Catalunya, hem detectat la necessitat de desenvolupar una guia i una aplicació per realitzar la certificació energètica d'edificis poliesportius que inclouen piscina, establint uns criteris comuns per tots els tècnics. Cal tenir en compte que la piscina climatitzada suposa un consum d'energia molt considerable en els edificis poliesportius, i aquest consum d’energia es pot calcular amb aquest document.

Aquesta guia és voluntària i d’aplicació per piscines públiques climatitzades cobertes, no per piscines exteriors o per habitatges unifamiliars.

Els aparhotels s’han de certificar com a edificis terciaris ja que són negocis i no hi ha contracte de lloguer.

En alguns programes de certificació, tot i ser considerats edificis terciaris, els espais que es puguin assimilar es poden definir com d’ús residencial.

 

En aquest cas s’ha de considerar com a rehabilitació d’edifici existent, podent triar, si es vol,  si es fa el certificat en fase de projecte o en fase d’obra acabada.

 1. En el cas que s’hagi realitzat una modificació, rehabilitació o una inversió d’una instal·lació (equips de climatització, generació d’ACS o similars) o d’una mesura passiva (finestres, aïllament, coberta, proteccions solars,...) es considera que és una actualització de l’edifici o habitatge i per tant, cal fer un nou registre amb la nova informació per obtenir la nova qualificació energètica.
 2. En el cas que hi hagi un error en les dades administratives o bé tècniques en un registre, caldrà tramitar una esmena del registre vigent per poder modificar aquestes dades.
 1. En el cas que el conjunt d’edificis comparteixin una o vàries plantes habitables i amb el mateix tipus d’ús, es podrà fer un únic certificat per a aquells edificis amb aquestes zones comunes.
 2. En el cas que els edificis comparteixin només espais no habitables, com per exemple el garatge, o no comparteixin cap espai, s’hauran de certificar sempre per separat, obtenint un certificat per a cada edifici.

No, segons el darrer RITE, IT 3.8.4, tots els edificis i locals amb accés des del carrer disposaran de tancament de portes adequat amb la finalitat d’impedir el malbaratament energètic amb les pèrdues d’energia a l’exterior.

D’altra banda, el propi Reial Decret de certificació energètica dels edificis (RD 235/2013, art. 1.3.h) defineix un edifici com a una construcció amb sostre i amb parets en la qual s’empra energia per condicionar l’ambient interior, amb la qual cosa es desprèn què si no està tancat no es considera edifici a efectes de certificació energètica.

 Per tant si no disposen de tancament, no es podran certificar.