• Imprimeix

Tràmits de la certificació

Per tal de completar el procediment de certificació d’eficiència energètica als edificis, tant existents com de nova construcció, s’ha de realitzar el tràmit d’inscripció al registre. Un cop s’hagi omplert el formulari amb totes les dades pertinents, l’ICAEN revisarà i elaborarà l’etiqueta del certificat que estarà a disponible al cercador de certificats d’eficiència energètica d’edificis.

Tot seguit podeu trobar informació dels diferents tràmits i procediments relacionats amb la certificació d'eficiència energètica als edificis:

 

Si teniu problemes tècnics a l'hora de tramitar el certificat, adreceu-vos a la bústia de contacte  de l'Oficina Virtual de Tràmits (OVT).

Tal i com s'especifica al Reial Decret 235/2013 en el seu article 2.2, no s'ha de certificar:

 • És un edifici protegit oficialment per ser part d'un entorn declarat o a raó del seu particular valor arquitectònic o històric, sempre que qualsevol actuació de millora de l'eficiència energètica alterés de manera inacceptable el seu caràcter o aspecte, sent l'autoritat que dicta la protecció oficial qui determini els elements inalterables.
 • Edifici o part d’edifici utilitzat exclusivament com a lloc de culte o per a activitats religioses.
 • Construcció provisional amb un termini previst d’utilització igual o inferior a dos anys.
 • Edificis industrials, de la defensa i agrícoles no residencials, o parts d’aquests, de baixa demanda energètica. Aquelles zones que no requereixin garantir unes condicions tèrmiques de confort, com les destinades a tallers i processos industrials, es consideraran de baixa demanda energètica.
 • Edifici o part d’edifici aïllats amb una superfície útil total inferior a 50 m2.
 • Edificis o parts d'edificis existents d'habitatges, l'ús dels quals sigui inferior a quatre mesos l'any, o bé durant un temps limitat per l'any i amb un consum previst d'energia inferior al 25% de què resultaria de la seva utilització durant tot l'any, sempre que així consti mitjançant declaració responsable del propietari de l'habitatge.
 • Qualsevol altra tipus de transmissió de l’ús o de la propietat, donació o successió del bé immoble que no estigui inclosa al RD 235/2013, per no ser considerat lloguer o compra-venda.
 • Local sense condicionar.
  En cas que no es disposi de la llicència d’activitat, llavors no serà necessari disposar del certificat i el nou promotor, propietari o representant assumeix la responsabilitat de presentar el certificat d’eficiència energètica a l’Institut Català d’Energia quan es sol·liciti l’alta de l’activitat.
 • Edifici que es compra per a reformes importants (1) o enderrocs.
  (1)Aquesta excepció no s’aplica a parts d’edificis.
 • Local o part d’edifici que s’ha de sotmetre a reforma important i que no té cèdula d’habitabilitat.

 

Es pot accedir al formulari d'excempció a través de l'enllaç que es troba al destacat d'aquesta mateixa pàgina.

Aquest procediment s’ha d’utilitzar sempre que s'hagi registrat un certificat, del qual s’hagi pagat la taxa correctament, però s'hagi detectat una equivocació en les dades administratives o tècniques, que en cap cas comporten un canvi de l'import en la taxa.

En cas que la taxa quedés afectada per la modificació que es vol proposar, s’ha de tornar a enviar un nou tràmit al Registre de Certificats, i si fos necessari, també s’hauria de sol·licitar una devolució d’aquesta mitjançant el tràmit de “Devolució d’ingressos indeguts”.

La sol·licitud s'haurà de realitzar amb signatura digital per validar la identificació del sol·licitant que pot ser el tècnic certificador, el propietari de l’edifici o el representat.

Esmenes que pot realitzar el tècnic certificador:

 • Sol·licitar la modificació de dades administratives o tècniques.
 • En cas de voler modificar tant dades tècniques com administratives, s’hauran de tramitar dues esmenes independents, una per cada tipologia.
 • En cas que el tècnic que tramita l’esmena sigui diferent del tècnic que va presentar el certificat, es demanarà documentació acreditativa de la representació mitjançant un nou model de representació.
 • En cas de modificació de dades tècniques, se sol·licitarà el nou arxiu xml amb la darrera versió d’una de les eines homologades de certificació.

Esmenes que pot realitzar un propietari o representant:

 • Sol·licitar la modificació de dades administratives.
 • En cas que el propietari que tramita l’esmena sigui diferent del propietari que consta al certificat original, se sol·licitarà documentació acreditativa de la propietat (escriptures).
 • El representat ha de ser el mateix que consta al certificat.


Els passos a realitzar per poder dur a terme el tràmit són els següents:

 1. Identificació digital del sol·licitant amb signatura digital o idCat mòbil.
 2. Descàrrega del formulari.
 3. Identificació del tràmit (requereix connexió a internet).
 4. Una vegada identificat el tràmit, es comprovarà que no estigui cancel·lat o pendent de pagament de la taxa, i posteriorment es pot omplir el formulari:
  • Tipus de sol·licitant (tècnic, propietari o representant): el formulari comprovarà si és el mateix que consta al Registre per si calgués sol·licitar documentació acreditativa addicional.
  • Tipus d’esmena sol·licitada (tècnica o administrativa).
  • Camps a modificar: només omplir els camps que es volen modificar excepte en el bloc d’adreça que s’han d’omplir de nou tots els camps.
  • Validar el formulari.
  • Enviar a tramitar.

Les esmenes administratives sol·licitades pel mateix tècnic, propietari o representant que consta al Registre, es modificaran automàticament.

 

Les esmenes administratives sol·licitades per un propietari diferent del que consta al Registre o les esmenes tècniques hauran de ser validades per l’ICAEN i es revisaran en un termini aproximat de 15 dies.

Les esmenes no incloses en el llistat anterior, com per exemple sol·licitar un duplicat del certificat, caldrà realitzar-les mitjançant la petició genèrica de la Generalitat de Catalunya, seguint el següent procediment:

 • Completar el formulari de petició genèrica amb certificació digital de l'OVT. La petició ha d'estar signada amb la mateixa certificació digital del registre original.
 • Indicar el següent al camp: "Motiu de la petició" (pàgina 2):
  • Assumpte: "Certificació d’eficiència energètica d’edificis (ICAEN)- Esmena de dades administratives del registre amb codi de tràmit (ID)- XXXXXXXXX"
  • Exposo: Quin document adjunt es vol esmenar, quin camp administratiu o camp tècnic, assenyalant clarament quin és el valor a substituir i quin serà el nou valor.
  • Sol·licito: Per exemple, “demano un duplicat del certificat”.
 • Indicar el següent al camp “On va adreçada” (pàgina 2):
  • Departament: Empresa i Coneixement.
  • Tema: Indústria i Energia.
  • Subtema: Estalvi energètic.
 • Documentació annexa (pàgina 2): annexar la documentació necessària per justificar la petició, com per exemple les escriptures de l’immoble.

Un cop feta la sol·licitud de petició d'esmena i en cas que les modificacions administratives afectin a la informació de l'etiqueta, es rebrà resposta en 20 dies aproximadament.

Informació relacionada

En el cas d’una equivocació en l’import de la taxa a l’hora de realitzar el registre, es pot sol·licitar una devolució d’ingressos indeguts. Aquesta sol·licitud s’ha de realitzar mitjançant el model que es pot trobar en el següent enllaç de la pàgina de la Generalitat de Catalunya.

Atès que el responsable del procediment és el propietari o promotor de l’edifici o habitatge, la sol·licitud ha de venir en nom d’aquest. En aquest sentit el tècnic realitza la feina i en molts casos paga la taxa per compte del subjecte passiu o propietari. Posteriorment, el tècnic emet una factura al subjecte passiu (propietari o promotor) i inclou els honoraris corresponents i els suplerts com taxa pagada.

Informació específica que cal omplir en la sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts:

 • En el camp Persona Sol·licitant a Dades del promotor o propietari.
 • En el camp de persona representant a Dades del tècnic certificador.
 • Identificació del deute (import de l’ingrés en €) indegudament ingressat.
 • En el camp Número expedient a Codi del tràmit – ID (número de 8 o 9 dígits).

 S’ha d’adjuntar la següent informació en la sol·licitud:

 • Document de dades bancàries
 • Còpia del justificant de l'ingrés indegut
 • Document que n'acredita la representació.
 • Altres: Fotocòpia del DNI del sol·licitant (propietari o promotor).

Tota la documentació esmentada anteriorment s’ha de fer arribar a l’atenció de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial (c/Pamplona 113, 08018 Barcelona) als punts de tramitació indicats en el següent enllaç.

Nota: En cas de voleu esmenar només una equivocació administrativa el procediment adequat per solucionar-ho és la sol·licitud d’esmena de dades administratives.  

En cas de què un tècnic certificador vulgui anul·lar un registre de certificació per qualsevol motiu tècnic ho pot fer a través del tràmit d’esmena on s’haurà d’identificar amb signatura electrònica com el responsable del tràmit i detallar els motius de la cancel·lació.

El propietari de l’habitatge o edifici objecte de la certificació energètica d’edificis que vulgui anul·lar un registre de certificació per qualsevol motiu ho pot fer a través del tràmit d’esmena on haurà d’adjuntar la documentació necessària per identificar-se com a propietari de l’edifici o habitatge i detallar els motius de la denegació.