• Imprimeix

Tràmits de la certificació

Per tal de completar el procediment de certificació d’eficiència energètica als edificis, tant existents com de nova construcció, s’ha de realitzar el tràmit d’inscripció als registre. Un cop s’hagi omplert el formulari amb totes les dades pertinents, l’ICAEN revisarà i elaborarà l’etiqueta del certificat que es farà arribar al tècnic certificador, al propietari o al promotor en el cas dels edificis nous.
Desde el 3 de febrer de 2014, s'ha unificat la tramitació de la certificació energètica en un sol formulari per a edificis nous i existents amb l’objectiu d’agilitar i simplificar el procés.

Tot seguit podeu trobar informació dels diferents tràmits i procediments relacionats amb la certificació d'eficiència energètica als edificis:

Si teniu problemes tècnics a l'hora de tramitar el certificat, adreceu-vos a la bústia de contacte  de l'Oficina Virtual de Tràmits (OVT).

Tal i com s'especifica al Reial Decret 235/2012 en el seu article 2.2, no s'ha de certificar:

 • Edifici o monument protegit oficialment per ser part d’un entorn declarat o per raó del seu particular valor arquitectònic o històric. En aquest sentit s'inclouen els edificis o monuments amb els nivells de protecció A (bé cultural d'interès nacional), B (bé cultural d'interès local), C (bé d'interès urbanístic) i D (bé d'interès documental).
 • Edifici o part d’edifici utilitzat exclusivament com a lloc de culte o per a activitats religioses.
 • Construcció provisional amb un termini previst d’utilització igual o inferior a dos anys.
 • Edifici industrial, de la defensa i agrícoles o parts d’aquests, en la seva part destinada a tallers, processos industrials, de la defensa i agrícoles no residencials.
 • Edifici o part d’edifici aïllats amb una superfície útil total inferior a 50 m2.
 • Edifici o part d’edifici existent d’habitatges, l’ús del qual és inferior a quatre mesos l’any, o bé durant un temps limitat a l’any i amb un consum previst d’energia inferior al 25% del que resultaria de la seva utilització durant tot l’any.
 • Qualsevol altra tipus de transmissió de l’ús o de la propietat, donació o successió del bé immoble que no estigui inclosa al RD 235/2013, per no ser considerat lloguer o compra-venda.
 • Local sense condicionar.
  En cas que no es disposi de la llicència d’activitat, llavors no serà necessari disposar del certificat i el nou promotor, propietari o representant assumeix la responsabilitat de presentar el certificat d’eficiència energètica a l’Institut Català d’Energia quan es sol·liciti l’alta de l’activitat.
 • Edifici que es compra per a reformes importants (1) o enderrocs.
  (1)Aquesta excepció no s’aplica a parts d’edificis.
 • Local o part d’edifici que s’ha de sotmetre a reforma important i que no té cèdula d’habitabilitat.

 

Es pot accedir al formulari d'excempció a través de l'enllaç que es mostra a continuació.

Aquest procediment és vàlid quan s'ha registrat un certificat pagant la taxa correcta per aquell edifici o habitatge però s'hagi detectat una equivocació en les dades administratives, que no comporten un canvi de l'import en la taxa.
La sol·licitud s'haurà de realitzar amb signatura digital per validar la identificació del tècnic certificador.

Els casos en que es pot realitzar aquest procediment es relacionen a continuació:

 • Modificar les dades administratives del promotor, propietari, tècnic o representant.
 • Modificar els documents adjunts en el registre.
 • Sol·licitar una nova etiqueta de certificació (esmenant algun error en l’anterior etiqueta).

 Els passos a realitzar per poder dur a terme el procediment són els següents:

 • Completar el formulari de petició genèrica amb certificació digital de l'OVT. La petició ha d'estar signada amb la mateixa certificació digital del registre original.
 • Indicar el següent al camp: "Motiu de la petició" (pàgina 2):
  • Assumpte: "Certificació d’eficiència energètica d’edificis (ICAEN)- Esmena de dades administratives del registre amb codi de tràmit (ID)- XXXXXXXXX" 
  • Exposo: Quin document adjunt es vol esmenar, quin camp administratiu o camp tècnic, assenyalant clarament quin és el valor a substituir i quin serà el nou valor.
  • Sol·licito:
   En cas de què es tracti de la substitució d'un document: "La substitució d'aquest document"
   En cas de què que els canvis modifiquin camps de l'etiqueta: "Se'm faci arribar la nova etiqueta de certificació energètica."
   En cas de què els canvis no modifiquin camps de l'etiqueta: "La substitució d'aquestes dades". 

   En cas de que els canvis afectin a la certificació, s'haurà d'adjuntar el nou arxiu associat al procés de certificació (.cex) utilitzant la mateixa versió de l'eina de certificació. 

 • Indicar el següent al camp “On va adreçada” (pàgina 2):
  • Departament: Empresa i Coneixement.
  • Tema: Indústria i Energia.
  • Subtema: Estalvi energètic.


Un cop feta la sol·licitud de petició d'esmena i en cas que les modificacions administratives afectin a la informació de l'etiqueta, es rebrà la nova etiqueta en 20 dies aproximadament.

Informació relacionada

En el cas d’una equivocació en l’import de la taxa a l’hora de realitzar el registre, es pot sol·licitar una devolució d’ingressos indeguts. Aquesta sol·licitud s’ha de realitzar mitjançant el model que es pot trobar en el següent enllaç de la pàgina de la Generalitat de Catalunya.

Atès que el responsable del procediment és el propietari o promotor de l’edifici o habitatge, la sol·licitud ha de venir en nom d’aquest. En aquest sentit el tècnic realitza la feina i en molts casos paga la taxa per compte del subjecte passiu o propietari. Posteriorment, el tècnic emet una factura al subjecte passiu (propietari o promotor) i inclou els honoraris corresponents i els suplerts com taxa pagada.

Informació específica que cal omplir en la sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts:

 • En el camp Persona Sol·licitant a Dades del promotor o propietari.
 • En el camp de persona representant a Dades del tècnic certificador.
 • Identificació del deute (import de l’ingrés en €) indegudament ingressat.
 • En el camp Número expedient a Codi del tràmit – ID (número de 8 o 9 dígits).

 S’ha d’adjuntar la següent informació en la sol·licitud:

 • Document de dades bancàries
 • Còpia del justificant de l'ingrés indegut
 • Document que n'acredita la representació.
 • Altres: Fotocòpia del DNI del sol·licitant (propietari o promotor).

Tota la documentació esmentada anteriorment s’ha de fer arribar a l’atenció de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial (c/Pamplona 113, 08018 Barcelona) als punts de tramitació indicats en el següent enllaç.

Nota: En cas de voleu esmenar només una equivocació administrativa el procediment adequat per solucionar-ho és la sol·licitud d’esmena de dades administratives.  

En cas de què un tècnic certificador vulgui anul·lar un registre de certificació per qualsevol motiu tècnic ho pot fer a través del tràmit d’esmena on s’haurà d’identificar amb signatura electrònica com el responsable del tràmit i detallar els motius de la cancel·lació.

El propietari de l’habitatge o edifici objecte de la certificació energètica d’edificis que vulgui anul·lar un registre de certificació per qualsevol motiu ho pot fer a través del tràmit d’esmena on haurà d’adjuntar la documentació necessària per identificar-se com a propietari de l’edifici o habitatge i detallar els motius de la denegació.