Imatge web nZEB

A partir del 31 de desembre del 2020, tots els edificis hauran de tenir un consum d'energia quasi zero (nZEB), un objectiu que, per als edificis que estiguin ocupats i siguin propietat d'autoritats públiques, s'avança a final del 2018. Aquest és un dels reptes que planteja la Directiva 2010/31/UE, del 19 de maig, relativa a l'eficiència energètica dels edificis, i que constitueix una refosa de la directiva 2002/91/CE.

En aquest sentit existeixen a Catalunya diverses iniciatives de Centres de Recerca i Administracions que participen en diversos programes europeus que pretenen avançar en aquests objectius.

Amb l'objectiu de contribuir al compliment de la normativa europea, construint i rehabilitant edifi­cis per a què siguin altament e­ficients a nivell energètic. l’IREC, LEITAT, ASCAMM-EURECAT, CIMNE i l’Institut Català d’Energia formen part del grup de treball per a la promoció dels edifi­cis nZEB.

Tot seguit podreu trobar un recull de diversos projectes europeus sobre construcció d'edificis nZEB.


El projecte AIDA (Affirmative Integrated Energy Design Action) pretén accelerar l'entrada al mercat dels edificis de consum energètic quasi nul (nearly Zero-Energy Buildings – nZEB), contribuint a dos punts rellevants al programa de treball de l’ IEE2011: edificis energèticament eficients i ús de fonts d'energia renovables. Els beneficiaris clau d’aquest projecte són els Ajuntaments i autoritats públiques i els professionals de la construcció. AIDA ofereix una acció adaptada a aquests col·lectius, incloent visites tècniques a edificis innovadors, mostres de bones practiques, eines de suport per a la inclusió d’accions promotores d’nZEB en els PAES i suport tècnic en l’elaboració de plecs de condicions d’edificis nZEB. 

 

 

ImatgeAIDA

Informació relacionada

El projecte ZEMedS està cofinançat per la Unió Europea en el marc del Programa Energia Intel·ligent per a Europa (convocatòria CIP-IEE-2012). El projecte té com a objectiu contribuir a la política energètica de la Unió Europea que insta els Estats Membres a iniciar la conversió dels edificis existents en edificis de consum energètic quasi nul (nearly Zero-Energy Buildings – nZEB), i a les autoritats públiques a adoptar accions exemplars. Les accions de ZEMedS es dirigeixen principalment a involucrar i comprometre a 2 públics diferenciats: els responsables dels edificis escolars i els equips de disseny d’aquests edificis, tot proporcionant assistència tècnica i financera per tal de dur a terme satisfactòriament la renovació d’escoles en clima mediterrani amb objectius nZEB.

ImatgeZEMeds

Informació relacionada

A través del projecte ZEBRA2020 es monitorizarà a nivell Europeu la transició al mercat dels edificis de consum energètic quasi nul (nearly Zero-Energy Buildings nZEB). Mitjançant eines de seguiment online, es crearà un observatori de dades i de casos d’èxit reals, per tal de poder donar  suport a possibles decisions polítiques. Com a resultat de la participació en reunions i seminaris amb profesionals i experts de la indústria de la construcció i els seus responsables polítics, es facilitaran les recomanacions i estratégies necessàries per accelerar l'adopció del mercat dels nZEB a cada pais. 

ImatgeZEBRA

Informació relacionada

MARIE (Mediterranean Building Rethinking for Energy Efficiency Improvement) és un projecte liderat per el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, en el qual participen 23 socis de 9 països del àrea mediterrània. Els socis catalans, a part del líder del projecte, que participen al projecte són ACCIÓ, CTFC, IREC i LIMA. MARIE és un projecte estratègic i el seu objectiu es desenvolupar l’Estratègia Mediterrània per a l’Eficiència Energètica dels Edificis (MEDBEES, Mediterranean Building Energy Efficiency Strategy). El projecte està co-finançat per el programa Med de la Unió europea i per les diferents entitats que hi participen. La visió estratègica del MARIE és aconseguir les condicions professionals, socials i econòmiques necessàries per promoure la millora de l’eficiència energètica dels edificis existents, tenint en consideració el context polític, econòmic i social actual. 

El projecte RePublic_ZEB, és un projecte finançat pel programa IEE de la Comissió Europea, centrat en les polítiques i estratègies econòmicament sostenibles per a donar força a la renovació d’edificis públics cap a nivells de consum d’energia casi nul o “nZEB”, d’acord amb Directiva 2010/31/CE

El projecte de dos anys i mig, que es va iniciar al març de 2014,  té com a objectius principals donar suport als països participants per desenvolupar y promocionar en el mercat un conjunt de solucions tècniques concretes per a la renovació dels edificis públics cap a nivells de consum d’energia casi nul, incrementant la confiança en “nZEB” dels agents implicats i a establir una direcció concreta per a accelerar la renovació dels edificis públics existents. El consorci del projecte està format per dotze socis, majoritàriament del Sud-est d'Europa , entre ells l’IREC. El Comitè Termotècnic italià (CTI) és el coordinador del projecte i el soci anglès, BRE, es responsable de proporcionar assessoria professional i suport per al desenvolupament i promoció de les millors pràctiques. 

El projecte SmartReFlex, finançat pel programa IEE de la Comissió Europea, té com objectiu incrementar la difusió de les xarxes i els sistemes intel·ligents i flexibles de fred i calor (District heating and cooling) a les ciutats Europees, mitjançant la utilització en gran part d’energies renovables. Sis autoritats regionals d’Alemanya, Irlanda, Itàlia i Espanya, amb el recolzament de socis consultors i investigadors, implementaran solucions legislatives i organitzatives per a promocionar l’ús d’un alt percentatge de energies renovables a xarxes de districte de fred i calor noves i existents. Aquestes regions disposen d’un soci danès amb àmplia experiència en aquest tema que posarà en comú les bones pràctiques realitzades a Dinamarca. El projecte, que finalitzarà el Febrer del 2017, inclou també un ambiciós programa de desenvolupament de capacitats mitjançant tallers específics per a diferents agents a nivell regional i nacional que es duran a terme la primavera del 2015. A Catalunya hi participen l' Institut Català del Sòl (Incasòl) i l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC). 

El projecte TRIBUTE (Take the energy bill back to the promised building performance) té com objectiu principal reduir la diferència entre l’energia dels edificis mesurada i estimada mitjançant simulació. Es basa en la millora de la capacitat predictiva de les eines de simulació dinàmica del comportament energètic dels edificis, que hi ha actualment en el mercat. A partir de tres casos pilots en edificis existents situats a Torí (IT), La Rochelle (FR) i Dublín (IR) es duran a terme tècniques de mesura i verificació que proveiran d’informació al programa de simulació dinàmica en temps real, mitjançant sensors sense cable així com a partir del sistema existent de monitorització i control de l’edifici. El projecte requereix que els edificis es modelitzin amb un nivell de detall superior al propi de la pràctica habitual, en particular respecte a la influència del comportament dels usuaris de l’edifici. A partir dels models realitzats i desenvolupant tecnologia per a la identificació via internet dels paràmetres clau del comportament energètic de l’edifici, s’adaptaran aquests models, de forma automàtica en temps real, a l’estat actual de l’edifici.

Imatge Tribute

Informació relacionada

Descripció:
Al llarg del període 2014-2017 el projecte Step2Sport treballarà per a la millora del consum dels centres esportius europeus amb l’objectiu de definir el camí a seguir perquè esdevinguin edificis de consum quasi nul (NZEB).

Fons:
Cost total d' 1,9 M€ finançat pel programa Intelligent Energy 2013

Participants:
Liderat pel centre tecnològic LEITAT i on hi participen governs regionals, cadenes de centres esportius i empreses de serveis energètics de Polònia, Grècia, Suècia, Itàlia i Bulgària.

 

StepToSport

Informació relacionada

El projecte europeu RESSEEPEE (REtrofitting Solutions and Services for the enhancement of Energy Efficiency in Public Edification) té com objectiu testejar el comportament energètic de diferents tecnologies innovadores tant a escala de laboratori com a nivell d’edifici. Les tecnologies es testegen en dos centres hospitalaris de Catalunya, en la Universitat de Coventry del Regne Unit i una escola de Suècia. El Centres Tecnològics LEITAT, EURECAT i la UPC , juntament amb l’Hospital Parc Taulí i l’Hospital de Terrassa són els socis catalans que participen al projecte.

Imatge RESSEEPE

Informació relacionada