• Imprimeix

Normativa

Codi Tècnic de l'Edificació (C.T.E.)

El C.T.E. estableix les exigències bàsiques de qualitat que han de complir els edificis pel que fa a seguretat (estructural, contra incendis i d’utilització) i habitabilitat (salubritat, protecció del soroll i estalvi d’energia).

S’aplica a edificis de nova construcció així com a intervencions en edificis existents, com poden ser obres d’ampliació, modificació reforma o canvi d’ús.

El requisit bàsic d’estalvi d’energia consisteix a aconseguir un ús racional de l’energia necessària per a l’ús dels edificis, reduint a límits sostenibles el seu consum i aconseguint que una part del seu consum procedeixi de fonts d’energia renovable.