El sector industrial és un dels principals consumidors d’energia de Catalunya, essent el segon sector consumidor d’energia final després del sector del transport. Si es valora en energia primària, la indústria (incloent-hi tot el sector energètic) és, amb molta diferència, el principal consumidor d’energia del país, representant el 55% del consum total d’energia primària de Catalunya. En conseqüència, és un sector prioritari en qualsevol política energètica fonamentada en l’estalvi i l’eficiència energètica.

Per aquest motiu, des dels seus inicis l’ICAEN ha posat al servei de les empreses manufactureres de Catalunya diversos programes d’assessorament per tal de millorar la competitivitat d’aquestes reduint els costos energètics associats a la seva producció. La disminució d’aquests costos passa per ajustar el consum energètic aplicant bones pràctiques, mesures d’estalvi i d’eficiència energètica, i també mitjançant instal·lacions d’energies renovables per a l’autoconsum.

En termes general, el consum d’energia final a la indústria es distribueix entre la força mecànica que fan els motors d’agitació, compressors, bombes, transport o ventilació dels equips de procés, i l’energia tèrmica de les calderes, assecadors, forns o refrigeradors, i climatització. En menor quantitat hi hauria els projectes d’enllumenat.

Aquests objectius d’estalvi energètic i econòmic es poden assolir per les industries manufactureres mitjançant diverses estratègies:

  • Estalvi energètic per eliminació o disminució de pèrdues evitables, com seria la revisió dels aïllaments o bé la recuperació de calor dins del procés industrial.
  • Estalvi energètic per eliminació o disminució de consums evitables, amb dues opcions:
    • Bones pràctiques, a l’abast dels treballadors conscienciats, com per exemple l’aturada de la cadena de producció en temps morts.
    • Bona regulació dels equips de procés per ajustar el seu consum energètic només al necessari segons la seva utilitat, com per exemple, variadors de freqüència per a que els motors treballin sempre a la càrrega més adequada.
    • Eficiència energètica amb la finalitat de reduir el consum energètic aplicant tecnologies més eficients i un manteniment preventiu des del punt de vista energètic sense afectar en cap cas la qualitat dels productes finals objecte del procés industrial. En aquest cas, la millora de l’eficiència energètica s’assoleix sobretot amb la substitució o renovació d’equips de procés o bé adquirint quan sigui possible i adient les Millors Tecnologies Disponibles al mercat.