• Imprimeix

La mobilitat als municipis

Gran part dels desplaçaments de les persones es fan a les ciutats, o tenen origen o final a les ciutats. Ens desplacem per anar a treballar, a estudiar, per raons d'oci... Els plans de mobilitat urbana preparen les ciutats i el seu radi d'influència per facilitar aquests desplaçaments i racionalitzar-los, vetllant també per a la qualitat de l’aire que respirem a les ciutats.

Degut a l'espectacular increment de la mobilitat de persones i mercaderies els darrers anys, el sector transport és el consumidor final d'energia més important a Catalunya des del 1996. També és la principal font emissora de gasos contaminants a l'atmosfera. Per tant, és prioritari mirar de reduir aquest consum. 

El Pla de l'Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 preveu la planificació de la mobilitat de les persones i de les mercaderies com un dels eixos bàsics de la seva política energètica.

La mobilitat és un àmbit estratègic per al desenvolupament del territori, a tal efecte l'any 2003 es va aprovar la Llei 9/2003 de 13 de juny la de mobilitat de Catalunya. On s’estableix la obligatorietat de planificar la mobilitat donant prioritat als sistemes de transport públic i col·lectiu i a uns altres sistemes de transport de baix impacte, com ara els desplaçaments a peu, amb bicicleta o amb altres mitjans que no consumeixin combustibles fòssils.

La llei fa especial èmfasis en la mobilitat en l’àmbit local i en concret, obliga a tots els municipis de més de 50.000 habitants i els que són capital de comarca a realitzar un Pla de Mobilitat Urbana (PMU).