• Imprimeix

Gestió energètica municipal

El consum energètic municipal presenta unes característiques específiques degut principalment a:

 • Diversitat de funcions de les dependències municipals (escoles, biblioteques, instal·lacions esportives, oficines, etc.)
 • Varietat organitzativa dels diferents centres de decisió i responsabilitat
 • Utilització de diferents fonts energètiques (electricitat, gas natural, gas-oil, biomassa, aigua, etc.) amb problemàtiques i tècniques d’anàlisi diferents.

Per a coordinar les actuacions municipals en l’àmbit energètic es convenient designar un gestor energètic. Aquest pot ser escollit entre un dels tècnics municipals. Les principals funcions del gestor energètic serien les següents:

 • Proposar actuacions en millores d’estalvi i eficiència energètica.
 • Informar sobre noves tècniques i oportunitats d’estalvi, fent una tasca de recerca i promoció.
 • Fer el seguiment, mesura i el control de les millores implantades, així com dels estalvis aconseguits.
 • Elaborar programes de manteniment preventiu i vetllar per la seva efectivitat.
 • Fer el seguiment i el control del consum i les despeses energètiques.
 • Coordinar els departaments i les àrees relacionats amb la despesa energètica i col·laborar-hi.
 • Mantenir una estreta relació amb altres organismes i amb el ciutadà, per tal d'engegar accions d’informació i sensibilització dels usuaris, dedicant especial atenció a les escoles.
 • Fer el seguiment i el control dels contactes amb Empreses de Serveis Energètics, cas que s'hagi fet l'externalització d'algun servei per mitjà d'aquesta tipologia de contracte.

Tanmateix, el gestor energètic ha de disposar dels mitjans humans i materials de les diferents àrees de l’Ajuntament i comptar amb el recolzament d´una comissió multidisplinària, la Comissió d’Energia, en la que participin els responsables de les diferents àrees implicades en les despeses energètiques (Hisenda, Serveis Tècnics, Medi Ambient, Cultura…). Idealment hauria d’estar composada d’un president, el gestor energètic, els responsables dels centres de consum i el cap de comptabilitat i gestió ecònòmica.

Les tasques principals de la Comissió d’Energia serien:

 • Determinar la política energètica del municipi.
 • Dictar els objectius de consum energètic.
 • Examinar i implantar les propostes dels projectes presentats.
 • Assegurar que tots els implicats coneguin el Sistema de Gestió de l’Energia.