El consum d'energia dels sectors agricultura, ramaderia i pesca s'apropa al 4% del consum final d'energia de Catalunya. La major part d'aquest consum se satisfà amb gasoil, l'agricultura, i més concretament la maquinària agrícola és responsable de tres quartes parts del mateix. Aproximadament la meitat del consum d'energia final en aquest sector es destina al cultiu dels cereals i de la fruita dolça. La resta el consum es reparteix, a parts iguals, entre la ramaderia i la pesca. Els pagesos catalans fan servir més de 85.000 vehicles especials (tractors, motocultors, etc.) en les tasques agrícoles.

L'agricultura catalana és una de les que està mecanitzada d?una manera més intensa a Espanya. El consum d'aquesta maquinària és la despesa energètica principal del sector i també l'element amb més possibilitats reals de reducció per dues vies ben diferenciades: la innovació en el disseny de les màquines, i la correcta selecció i utilització per part de l'usuari. Malgrat el consum en bombament i distribució d'aigua en el sector agrícola és inferior al de la maquinària, també són importants les auditories energètiques de les Comunitats de Regants, i a partir d'aquestes la constitució de la figura del gestor energètic, qui vetllarà per ajustar les potències dels equips a la capacitat necessària canviant a mida que es van connectant més explotacions a la xarxa proveïda per aquesta. 

Pel que fa al sector ramader, entorn d'un 41% del consum d'energia es relaciona directament amb el sector avícola (ous, pollastres et altri); les explotacions porcines hi destinen una xifra molt semblant (entorn d'un 40%). La producció de llet representa un 14% del consum d'energia del sector.

Per últim, el sector de la pesca és responsable del  consum restant de gasoil, i pel que s’ha estudiat la instal·lació d’un dispositiu que controli el consum de combustible dels motors és el primer pas per mesurar l’estalvi potencial de les bones pràctiques, i altres millores d’eficiència detectades en les diagnosis energètiques de vaixells pesquers.