• Imprimeix

Projectes amb el suport de l'ICAEN

L’ICAEN participa com a entitat externa en diferents projectes i col·labora puntualment aportant la seva visió i coneixement del sector energètic català, sovint, l'assessorament es cocnreta en la participació de l'ICAEN en el consell assessor d'algun prjecte. També es fa ressò i dóna suport a efectes de divulgació i comunicació de els iniciatives internacionals que es desenvolupen des de Catalunya i que aporten solucions per a la millora i l'optimització dels recursos energètics a Catalunya.

Projecte del grup Volkswagen destinat a estudiar nous escenaris per a la mobilitat urbana a l’àrea metropolitana de Barcelona.  L’ICAEN, conjuntament amb altres ens de la Generalitat, forma part del consell assessor del projecte i dóna suport a aquesta iniciativa, especialment en l’estudi dels nous vectors energètics que contribueixen a la mobilitat sostenible de l’àrea metropolitana de Barcelona. 

Liderat pel Grup Volkswagen, hi participen les seves filials principals (MAN, Audi, Skoda i SEAT),  l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

20140107_img_FututreUrbanMobility

Projecte estratègic de la Unió Europea finançat pel Programa MED (Cooperació Territorial Mediterrània) que es centra en la millora de l’eficiència energètica dels edificis de l’espai Mediterrani.
Liderat pel Departament de Territori i Sostenibilitat, engloba un total de 23 socis de 9 països de la riba mediterrània.

20140107_img_Marie

Informació relacionada

Projecte finançat pel programa de cooperació transfronterera.  El projecte RELS està  orientat a la implantació de proves pilot que permetin generar coneixement en el camp de la rehabilitació energètica d’edificis en clima mediterrani.

El projecte està liderat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Hi participen sis empreses d' Itàlia,Tunísia i Catalunya.

20140107_img_RELS

Informació relacionada

El projecte AIDA pretén accelerar l'entrada al mercat dels edificis de consum energètic quasi nul (nearly Zero-Energy Buildings – nZEB), contribuint a dos punts rellevants al programa de treball de l’ IEE2011: edificis energèticament eficients i ús de fonts d'energia renovables. Els beneficiaris clau d’aquest projecte són els Ajuntaments i autoritats públiques i els professionals de la construcció. AIDA ofereix una acció adaptada a aquests col·lectius, incloent visites tècniques a edificis innovadors, mostres de bones practiques, eines de suport per a la inclusió d’accions promotores d’nZEB en els PAES i suport tècnic en l’elaboració de plecs de condicions d’edificis nZEB. 

Imatge AIDA

Informació relacionada

El projecte ZEMedS està cofinançat per la Unió Europea en el marc del Programa Energia Intel·ligent per a Europa (convocatòria CIP-IEE-2012). El projecte té com a objectiu contribuir a la política energètica de la Unió Europea que insta els Estats Membres a iniciar la conversió dels edificis existents en edificis de consum energètic quasi nul (nearly Zero-Energy Buildings – nZEB), i a les autoritats públiques a adoptar accions exemplars. Les accions de ZEMedS es dirigeixen principalment a involucrar i comprometre a 2 públics diferenciats: els responsables dels edificis escolars i els equips de disseny d’aquests edificis, tot proporcionant assistència tècnica i financera per tal de dur a terme satisfactòriament la renovació d’escoles en clima mediterrani amb objectius nZEB.

ImatgeZEMeds

Informació relacionada

A través del projecte ZEBRA2020 es monitorizarà a nivell Europeu la transició al mercat dels edificis de consum energètic quasi nul (nearly Zero-Energy Buildings  nZEB). Mitjançant eines de seguiment online, es crearà un observatori de dades i de casos d’èxit reals, per tal de poder donar  suport a possibles decisions polítiques. Com a resultat de la participació en reunions i seminaris amb profesionals i experts de la indústria de la construcció i els seus responsables polítics, es facilitaran les recomanacions i estratégies necessàries per accelerar l'adopció del mercat dels nZEB a cada pais. 

ImatgeZEBRA

Informació relacionada

El projecte RePublic_ZEB, és un projecte finançat pel programa IEE de la Comissió Europea, centrat en les polítiques i estratègies econòmicament sostenibles per a donar força a la renovació d’edificis públics cap a nivells de consum d’energia casi nul o “nZEB”, d’acord amb Directiva 2010/31/CE

El projecte de dos anys i mig, que es va iniciar al març de 2014,  té com a objectius principals donar suport als països participants per desenvolupar y promocionar en el mercat un conjunt de solucions tècniques concretes per a la renovació dels edificis públics cap a nivells de consum d’energia casi nul, incrementant la confiança en “nZEB” dels agents implicats i a establir una direcció concreta per a accelerar la renovació dels edificis públics existents. El consorci del projecte està format per dotze socis, majoritàriament del Sud-est d'Europa , entre ells l’IREC. El Comitè Termotècnic italià (CTI) és el coordinador del projecte i el soci anglès, BRE, es responsable de proporcionar assessoria professional i suport per al desenvolupament i promoció de les millors pràctiques. 

El projecte SmartReFlex, finançat pel programa IEE de la Comissió Europea, té com objectiu incrementar la difusió de les xarxes i els sistemes intel·ligents i flexibles de fred i calor (District heating and cooling) a les ciutats Europees, mitjançant la utilització en gran part d’energies renovables. Sis autoritats regionals d’Alemanya, Irlanda, Itàlia i Espanya, amb el recolzament de socis consultors i investigadors, implementaran solucions legislatives i organitzatives per a promocionar l’ús d’un alt percentatge de energies renovables a xarxes de districte de fred i calor noves i existents. Aquestes regions disposen d’un soci danès amb àmplia experiència en aquest tema que posarà en comú les bones pràctiques realitzades a Dinamarca. El projecte, que finalitzarà el Febrer del 2017, inclou també un ambiciós programa de desenvolupament de capacitats mitjançant tallers específics per a diferents agents a nivell regional i nacional que es duran a terme la primavera del 2015. A Catalunya hi participen l' Institut Català del Sòl (Incasòl) i l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC). 

El projecte TRIBUTE (Take the energy bill back to the promised building performance) té com objectiu principal reduir la diferència entre l’energia dels edificis mesurada i estimada mitjançant simulació. Es basa en la millora de la capacitat predictiva de les eines de simulació dinàmica del comportament energètic dels edificis, que hi ha actualment en el mercat. A partir de tres casos pilots en edificis existents situats a Torí (IT), La Rochelle (FR) i Dublín (IR) es duran a terme tècniques de mesura i verificació que proveiran d’informació al programa de simulació dinàmica en temps real, mitjançant sensors sense cable així com a partir del sistema existent de monitorització i control de l’edifici. El projecte requereix que els edificis es modelitzin amb un nivell de detall superior al propi de la pràctica habitual, en particular respecte a la influència del comportament dels usuaris de l’edifici. A partir dels models realitzats i desenvolupant tecnologia per a la identificació via internet dels paràmetres clau del comportament energètic de l’edifici, s’adaptaran aquests models, de forma automàtica en temps real, a l’estat actual de l’edifici.

Imatge Tribute

Projecte finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional a través del programa INTERREG IV.  El projecte CLUE té l’objectiu de promoure la compartició d’experiències i bones pràctiques en la gestió de xarxes de districte urbanes.

El projecte està liderat per la ciutat de Stockholm (Suècia) i participen un total d'11 ciutats europees més, entre elles la ciutat de Barcelona.

 

20140107_img_Clue

Projecte finançat pel Programa Intelligent Energy Europe. El projecte Sustainco té com a principal objectiu donar suport a la implementació d’edificis NZEB (edificis de consum energètic quasi zero) en comarques de baixa densitat urbana a Catalunya.

El projecte està liderat pel centre tecnològic Ascamm i hi participen empreses del Regne Unit, Irlanda, Àustria i Catalunya.

 

20140107_img_SustainCo

El projecte europeu RESSEEPEE (REtrofitting Solutions and Services for the enhancement of Energy Efficiency in Public Edification) té com objectiu testejar el comportament energètic de diferents tecnologies innovadores tant a escala de laboratori com a nivell d’edifici. Les tecnologies es testegen en dos centres hospitalaris de Catalunya, en la Universitat de Coventry del Regne Unit i una escola de Suècia. El Centres Tecnològics LEITAT, EURECAT i la UPC , juntament amb l’Hospital Parc Taulí i l’Hospital de Terrassa són els socis catalans que participen al projecte.

imatge resseepe

Informació relacionada

El projecte SHERPA, finançat pel Programa MED de cooperació interregional de la Unió Europea, té com a objectiu general reforçar les capacitats de les administracions públiques a nivell regional i sub-regional en els territoris MED per millorar l'eficiència energètica en els edificis públics. Està liderat pel Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, amb la participació d’altres 11 socis d’arreu d’Europa. L’ICAEN hi participa amb la figura d’”Associated partner”, col·laborant en les tasques tècniques per a la seva implementació a Catalunya i en la difusió dels resultats.

En el marc del SHERPA es volen portar a terme projectes de renovació energètica d'edificis públics, amb l’objectiu d’un 25% d'estalvi d'energia i d'emissions, mitjançant una inversió prevista de 300 M€ en la renovació de 100 edificis dels 8 socis regionals del projecte.

ImatgeSherpa