• Imprimeix

Prospectiva i planificació energètica

La prospectiva energètica estratègica consisteix en la determinació i anàlisi dels escenaris futurs més probables per a un determinat sistema energètic i constitueix una eina indispensable per a elaborar les opcions estratègiques més apropiades, que aporti sentit i coherència a les accions puntuals i permeti mobilitzat al conjunt d’actors implicats en el sistema.

Particularment, la prospectiva estratègica pretén dissenyar un escenari de futur desitjat (escenari aposta) i una estratègia d’actuació conseqüent amb l’esmentat escenari.

La prospectiva energètica estratègica va més enllà de la previsió clàssica o “forecasting”, intentant preveure el futur a partir no exclusivament de les dades disponibles del passat sinó també integrant paràmetres qualitatius, com els projectes i comportaments dels actors implicats, previsió de situacions de crisi futures, encariment progressiu dels combustibles fòssils, introducció de noves tecnologies, participació activa del conjunt de la societat, etc.

Dins de l’àmbit de la prospectiva energètica l’Institut Català d’Energia realitza les següents actuacions:

 • Elaborar la prospectiva energètica catalana i fer-ne el seguiment per adaptar-la i reorientar-la, tant a nivell estratègic com operatiu, en funció de les evolucions a llarg i molt llarg termini del marc socioeconòmic, energètic, ambiental, del reposicionament dels agents que operen en el sector energètic, etc... 

  En aquest sentit, recentment s’ha dut a terme l’exercici consistent en l’elaboració de la prospectiva energètica a Catalunya a l’horitzó de l’any 2030, junt amb la definició de l’estratègia i el pla d’accions estratègiques que es presenta en el Pla de l'Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020.

 • Participar en les prospectives catalanes relaciones amb l‘energia i en les prospectives sobre l‘energia o en àmbits relacionats amb l‘energia que es realitzin a nivell estatal.

  Cal destacar en aquest apartat la participació recent en l’exercici de prospectiva energètica a Espanya a l’horitzó de l’any 2030, del Ministeri per a la Transició Ecològica. Les tasques més destacades de la col·laboració han estat en l’anàlisi crítica dels estudis de base de la prospectiva, en la definició dels escenaris prospectius i en la previsió de la oferta i la demanda energètica d‘aquests escenaris prospectius.

 • Analitzar les prospectives sobre l‘energia que es realitzin a nivell estatal, Unió europea i mundial.
  A nivell indicatiu, en aquest marc s'analitzen els principals estudis prospectius més significatius que es realitzen a nivell mundial (Agència Internacional de l’Energia), de la Unió Europea i del Departament d’Energia dels Estats Units, entre d’altres.


Addicionalment, es desenvolupa una tasca en continu de seguiment de la política energètica de la UE, dels països que la integren i de la resta de països desenvolupats, tant pel que fa a les repercussions d‘aquestes polítiques a Catalunya (en el cas de la UE i de l‘Estat espanyol) com a la seva anàlisi (“benchmarking”) i possible adaptació a la realitat del nostre país.

La planificació energètica correspon a l’etapa immediatament posterior al desenvolupament de la prospectiva energètica i la decisió sobre l’escenari aposta de futur i suposa l’elaboració de les opcions estratègiques a desenvolupar amb les seves corresponents programacions sectorials concretes.

La planificació energètica representa l’anàlisi a mitjà termini que marca la convergència cap als objectius i, per tant, la intensitat d’aquestes accions.

El Pla de l'Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020, aprovat l'octubre de 2012, representa el resultat tangible de la planificació energètica realitzada.

Hi ha dos objectius bàsics a assolir en relació a la planificació energètica:

 • Elaborar i actualitzar la planificació energètica catalana, tant a nivell estratègic com operatiu, en funció de les evolucions futures (marc socioeconòmic, energètic, ambiental,...), del reposicionament dels agents que operen en el sector energètic i del context en què aquest sector es mou i dels posicionaments dels sectors consumidors, tenint present la important influència de les polítiques espanyoles i europees en les polítiques i planificacions energètiques catalanes.
 • Integrar i coordinar la planificació energètica catalana amb d‘altres planificacions i polítiques sectorials (medi ambient, planificació del territori, polítiques de transport, habitatge, agràries, forestals,...) fent especial èmfasi en les planificacions i polítiques de caire territorial i ambiental.