• Imprimeix

Drets de les persones interessades

Teniu dret a obtenir informació sobre si a l’Institut Català d’Energia estem tractant dades personals que us concerneixen, o no. 

Com a persones interessades, teniu dret a accedir a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s'escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals es van recollir.

Podeu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades d'acord amb les condicions establertes a l'article 18 del RGPD.

En determinades circumstàncies, podeu oposar-vos, motivant la vostra sol·licitud, al tractament de les vostres dades personals.

 • Exercici del dret d'accés
  És el dret d'un mateix a sol·licitar i obtenir informació gratuïtament sobre si les seves dades personals es tracten, amb quina finalitat i quins usos concrets, d'on s'han tret, si s'han comunicat o es pretenen comunicar i a qui.

 • Exercici del dret de rectificació
  És el dret d'un mateix a rectificar gratuïtament les seves dades personals quan siguin errònies o incompletes. 

 • Exercici del dret de cancel·lació
  És el dret d'un mateix a suprimir gratuïtament les seves dades personals quan siguin inadequades, excessives o innecessàries, o quan es conservin durant un temps superior al que pertoqui, o siguin contràries a la LOPD. La cancel·lació origina el bloqueig de les dades, i només s'han de conservar a la disposició d'administracions públiques, jutges i tribunals per atendre les responsabilitats que hi pugui haver. Una vegada passat el termini de prescripció, s'han de suprimir les dades.

 • Exercici del dret d'oposició
  És el dret d'un mateix a sol·licitar gratuïtament que no es tractin les seves dades personals. Aquest dret es pot exercir en els casos següents:
   
  • Quan no sigui necessari el seu consentiment per tractar les dades sempre que hi hagi un motiu legítim fonamentat relatiu a una situació personal concreta i cap llei no digui el contrari.
  • Quan es tracti de fitxers amb una finalitat publicitària i de prospecció comercial.
Data d'actualització:  28.05.2018