• Imprimeix

Informació sobre protecció de dades

 

 • El responsable del tractament efectuat és l’Institut Català d'Energia, c/Pamplona, 113, 3a planta, 08018 Barcelona, icaen@gencat.cat 

 • Llista de les activitats de tractament de l’ICAEN

  L’ICAEN duu a terme les activitats de tractament següents. (Podreu trobar la descripció completa de cadascuna al Registre de les activitats de tractament de l’ICAEN):

  1. Difusió, comunicació i relacions institucionals
  2. Comptabilitat i fiscalitat
  3. Gestió de Recursos Humans
  4. Gestió i tramitació de subvencions
  5. Consums energètics individualitzats
  6. Salut laboral
  7. Consultes institucionals i de ciutadans
  8. Certificacions energètiques
  9. Contractació

 • Base jurídica: (i) Consentiment de l'interessat per al tractament de les seves dades personals per a la finalitat específica que correspongui, d’acord a la llista de les activitats de tractament continguda a l’apartat anterior. L'interessat podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada; i (ii) Missió en interès públic.

 • Destinataris: Als departaments o entitats públiques o privades corresponents que participin en les gestions i/o tramitacions pròpies i corresponents a les finalitats a dalt exposades.

 • Drets de les persones: Tal i com es troba detallat a l’apartat Drets de les persones interessades es pot accedir a les dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la sol·licitud a l'adreça de l'ICAEN, o del seu Delegat de Protecció de Dades, o mitjançant el formulari de contacte

 • Termini de conservació de les dades: Mentre es mantingui la finalitat per la qual les dades van ser comunicades, sense perjudici de l'obligació de custòdia de documentació en virtut de la normativa aplicable.

 • Reclamació: Es pot presentar una reclamació adreçada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seva seu elèctronica (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.
Data d'actualització:  28.05.2018