• Imprimeix

Sobre l'Institut

L'Institut Català d'Energia és l'entitat de la Generalitat de Catalunya encarregada d'elaborar i dur a terme la política energètica catalana, especialment en el camp de la millora de l'estalvi i l'eficiència energètica i el desenvolupament de les energies renovables.

La política energètica de la Generalitat de Catalunya és una prioritat de primer ordre que té la missió d’assolir una economia i una societat de baixa intensitat energètica i baixa emissió de carboni, innovadora, competitiva i sostenible en línia amb els objectius europeus en matèria d’energia per a l’any 2020.

En aquesta situació, les polítiques d’estalvi i eficiència energètica són un element clau per assegurar un sistema energètic sostenible per al nostre país. Les actuacions en aquest sentit han de contribuir als compromisos de reducció de gasos d’efecte hivernacle en el sí de la Unió Europea i han de consolidar el sector de l’energia com a oportunitat de creixement econòmic i creació de feina qualificada. És necessari també que garanteixin la millora de la seguretat i la qualitat del subministrament energètic i el desenvolupament de les infraestructures energètiques necessàries per assolir el nou sistema energètic del país.

Catalunya ja ha estat pionera en aquest àmbit i, a través de l’Institut Català d’Energia, desenvolupa programes per promoure l’eficiència energètica al sector industrial. També treballa en l’àmbit dels edificis, a través de la certificació d’eficiència energètica d’edificis, o l’impuls al pla d’estalvi en els centres de consum de la pròpia Generalitat de Catalunya.

L’ICAEN, a més, s’implica i treballa conjuntament amb el món local en el desenvolupament d’actuacions d’eficiència energètica en edificis municipals, l’enllumenat públic o la mobilitat eficient. Igualment, l’ICAEN col·labora amb altres departaments de la Generalitat desenvolupant accions transversals com ara el Pacte Nacional per a la transició energètica, el Pla d’Acció d’eficiència energètica a la indústria, l’Estratègia Catalana de Renovació Energètica d’Edificis, o l’Estratègia de Valorització Energètica de la Biomassa Forestal i Agrícola.

L'actuació del propi Institut es completa amb la prospectiva i la planificació del futur energètic, l’aposta decidida per les energies renovables com a opció estratègica de present i de futur per al país, l’esforç per informar i formar en matèria d’energia a ciutadans i professionals, i el treball conjunt amb empreses, entitats i associacions professionals, entre altres línies clau de treball.

Salutació de la Directora

L’ICAEN amb 25 anys al front de la política d’estalvi i eficiència energètica i de la planificació estratègica de les energies renovables a Catalunya fa un pas endavant per encapçalar i liderar la necessària transició a un nou model energètic, que situï al ciutadà al centre de totes les polítiques i permeti avançar cap al 100% renovable en l’horitzó del 2050.

Les evidències inqüestionables sobre els impactes socials, ambientals i de salut pública causats per una determinada manera de generar i consumir l’energia, posen de manifest que s’ha arribat a un punt de no retorn. Tanmateix, les inèrcies d’aquest model dificulten la transició cap a un escenari en el que l’estalvi i l’eficiència, la generació descentralitzada i més democràtica, la baixa emissió de carboni, l’aprofitament intensiu dels recursos renovables o l’abandonament definitiu de les fonts més contaminants, en siguin els nous eixos vertebradors.

El Pacte Nacional per la Transició Energètica ha de facilitar el consens polític, social i tecnològic que permeti avançar cap aquest nou model alhora que permeti encarrilar les polítiques de present que faran possible assolir els objectius 100% renovable al 2050.

És en aquest entorn que l’ICAEN inicia una nova etapa on el punt de mira ve determinat per la necessitat que l’energia torni a ser el motor de creixement de la nostra societat, però no per créixer a la “clàssica” si no per créixer “millor”. Un únic i clar objectiu fixarà la línia estratègica de l’Institut Català d’Energia per als propers anys : “l’energia neta”.

L’energia neta com a repte per a l’edificació, l’energia neta com a propulsió indispensable per al transport, l’energia neta com a oportunitat per a la indústria i els serveis, l’energia neta com a objectiu per una nova societat.

Dels edificis malbaratadors d'energia als edificis de consum zero o balanç positiu; del petroli com a única font per al transport a la mobilitat elèctrica; de la indústria contaminant a la indústria competitiva, innovadora i eficient; de l’administració pública energèticament ineficient a l’administració que lideri els serveis d’eficiència energètica als seus equipaments; de les línies de finançament de grans projectes energètics al finançament de la rehabilitació energètica d’edificis; del ciutadà consumidor al ciutadà productor i amb capacitat de decisió; de l’ energia centralitzada a l’energia distribuïda; de les xarxes de distribució a les xarxes intel·ligents; del consum elèctric instantani a l’emmagatzematge d’electricitat; de l’oposició a l’autoconsum a la seva promoció com element indispensable del nou model.

Els treballadors i treballadores de l’Institut Català d’Energia volem liderar la transició energètica i ho volem fer des de 10 projectes concrets als que hi dedicarem el nostre coneixement i la nostra passió per l’energia neta. Projectes que  volem compartir i que necessitaran de la cooperació dels investigadors de l’ Institut de Recerca d’Energia de Catalunya (IREC); del treball conjunt  de les més de 120 empreses catalanes del sector de l’eficiència sota el bon govern del clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya (CEEC); de totes les conselleries del Govern de la Generalitat que hauran de fer possible els ambiciosos objectius del Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica de la Generalitat de Catalunya; de les administracions locals que sota el Pacte d’Alcaldes per una Energia Sostenible podran tirar endavant els projectes d’àmbit municipal i de tots els ciutadans i associacions professionals i entitats  que s’hi vulguin sumar.

Des de l’Institut Català d’Energia sabem que  caldrà un ampli compromís polític per tirar endavant la necessària transició a un nou model energètic més sostenible i social on les energies netes, la generació distribuïda i les xarxes intel.ligents garanteixin la necessària descentralització i democratització d’un model que es resisteix a canviar. Tenim una gran ocasió per posar en joc el nostre compromís amb la sostenibilitat i si ho fem no tinguem cap dubte  que el millor encara està per venir.

 

Assumpta Farran i Poca 
Directora
Institut Català d'Energia

 

Els 10 projectes estratègics per encarrilar la transició energètica

 1. PLA ESTRATÈGIC PER AL DESPLEGAMENT DE LA INFRAESTRUCTURA DE RECÀRREGA PER AL VEHICLE ELÈCTRIC A CATALUNYA 2016-2019 (PIRVEC)
 2. ESTRATÈGIA CATALANA PER A LA RENOVACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS, CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS I EDIFICIS DE CONSUM D’ENERGIA GAIREBÉ ZERO
 3. PLA D’ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ALS EDIFICIS I EQUIPAMENTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
 4. ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A LA INDÚSTRIA
 5. AVANÇAR EN LA IMPLANTACIÓ EÒLICA A CATALUNYA
 6. ESTRATÈGIA PER PROMOURE L’APROFITAMENT ENERGÈTIC DE LA BIOMASSA FORESTAL I AGRÍCOLA
 7. IMPULS ALS SOSTRES SOLARS FOTOVOLTAICS, A LES BATERIES I A LES COMUNITATS ENERGÈTIQUES SOLARS DISTRIBUÏDES (SOLARCAT)
 8. XARXES ELÈCTRIQUES INTEL·LIGENTS (SMART GRIDS)
 9. FINANÇAMENT PROGRAMES D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I PETITES RENOVABLES
 10. PROGRAMA DE COMUNICACIÓ I FORMACIÓ EN ENERGIA
Assumpta Farran

Missió i objectius

L’Institut Català d’Energia és una entitat de dret públic, creada pel Parlament de Catalunya mitjançant la Llei 9/1991 de 3 de maig (DOGC núm. 1.440). S’adscriu al al Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, té personalitat jurídica pròpia i l’activitat que du a terme s’ajusta a l’ordenament jurídic privat.

L'Institut Català d'Energia té per finalitat l'impuls i realització d'iniciatives i de programes d'actuació per a la recerca, l'estudi i el suport de les actuacions de coneixement, desenvolupament i aplicació de les tecnologies energètiques, incloses les renovables, la millora de l'estalvi i l'eficiència energètica, el foment de l'ús racional de l'energia i, en general, l'òptima gestió dels recursos energètics en els diferents sectors econòmics de Catalunya.

Funcions

L’ICAEN actua en molts àmbits del món energètic:

 • Promou l’eficiència energètica i les energies renovables en tots els sectors econòmics i la ciutadania de Catalunya
 • Desenvolupa programes de suport i assessorament d’àmbit global en matèria d’energia a la indústria, al sector de l’edificació, al sector del transport, al sector primari i a la ciutadania
 • Elabora les estadístiques energètiques de Catalunya
 • Elabora la prospectiva energètica catalana i en fa el seguiment
 • Elabora la planificació energètica catalana
 • Integra i coordina la planificació energètica catalana amb d’altres planificacions i polítiques sectorials catalanes (medi ambient, ordenació urbanística, planificació del territori, canvi climàtic, polítiques de transport, habitatge, agràries, forestals...)
 • Elabora iniciatives legislatives, reglamentàries i normatives en el marc de les competències de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit de l’energia
 • Desenvolupa polítiques energètiques sectorials, en col·laboració amb les diferents unitats de la Generalitat de Catalunya
 • Dissenya i gestiona el Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica als edificis de la Generalitat de Catalunya i coordina la seva aplicació
 • Promou la creació d'un mercat consolidat d'empreses de serveis energètics amb garantia d'estalvi
 • Gestiona el registre de la Certificació d'eficiència energètica d'edificis nous i existents
 • Desenvolupa campanyes i accions d'informació, formació i promoció en l'àmbit energètic adreçades tant a les empreses i als professionals com a la ciutadania en general.
 • Col·labora amb les administracions locals en el desenvolupament i implantació dels seus Plans d’Acció d’Energia Sostenible dins del marc del Pacte d’Alcaldes
 • Promou la participació i la col·laboració en xarxa de les entitats, col·legis i associacions professionals d’àmbit energètic a Catalunya
 • Desenvolupa accions i projectes de cooperació d’àmbit estatal i internacional

Organigrama

organigrama

Òrgans de govern i Consell Assessor

L’Institut Català d’Energia té dos òrgans de govern: el Consell d’Administració i la Directora.

El Consell d’Administració és l’òrgan de direcció i control de l’Institut, i en formen part el president, que és el conseller del Departament d'Empresa i Ocupació, el vice-president, que és el Director general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, la Directora de l’Institut i sis vocals representants de l’Administració. Compta, a més a més, amb l’orientació i l’assistència d’un Consell Assessor, de caràcter consultiu, en el qual hi ha representades personalitats de l’àmbit energètic

A més, disposa d’un Consell Assessor integrat per representants d’empreses i entitats catalanes amb l’objectiu d’afrontar els nous reptes energètics i donar suport als programes de treball de l’Institut. 

On som

Carrer Pamplona, 113, 3a planta
08018 Barcelona
Tel.: 93 622 05 00
Fax: 93 622 05 01

NIF: Q-5850020-H 

 

Horari de registre:

 • De dilluns a divendres: de 9 h. a 14 h.
 • Els dies 24 i 31 de desembre aquest registre romandrà tancat.

 

 

Horari d'atenció al públic:

 • De l'1 d'octubre al 31 de maig:
  • De dilluns a dijous: de 8.30 h. a 14 h. i de 15 h.a 17.30 h.
  • Divendres: de 9 h. a 14.30 h.
 • De l'1 de juny al 30 de setembre:
  • De dilluns a divendres: de 8 h. a 15 h.

 

Situació de l'ICAEN

Informació relacionada