• Imprimeix

Sobre l'Institut

L'Institut Català d'Energia és l'entitat de la Generalitat de Catalunya encarregada d'elaborar i dur a terme la política energètica catalana, especialment en el camp de la millora de l'estalvi i l'eficiència energètica i el desenvolupament de les energies renovables.

La política energètica de la Generalitat de Catalunya és una prioritat de primer ordre que té la missió d’assolir una economia i una societat de baixa intensitat energètica i baixa emissió de carboni, innovadora, competitiva i sostenible en línia amb els objectius europeus en matèria d’energia per a l’any 2020.

En aquesta situació, les polítiques d’estalvi i eficiència energètica són un element clau per assegurar un sistema energètic sostenible per al nostre país. Les actuacions en aquest sentit han de contribuir als compromisos de reducció de gasos d’efecte hivernacle en el sí de la Unió Europea i han de consolidar el sector de l’energia com a oportunitat de creixement econòmic i creació de feina qualificada. És necessari també que garanteixin la millora de la seguretat i la qualitat del subministrament energètic i el desenvolupament de les infraestructures energètiques necessàries per assolir el nou sistema energètic del país.

Catalunya ja ha estat pionera en aquest àmbit i, a través de l’Institut Català d’Energia, desenvolupa programes per promoure l’eficiència energètica al sector industrial. També treballa en l’àmbit dels edificis, a través de la certificació d’eficiència energètica d’edificis, o l’impuls al pla d’estalvi en els centres de consum de la pròpia Generalitat de Catalunya.

L’ICAEN, a més, s’implica i treballa conjuntament amb el món local en el desenvolupament d’actuacions d’eficiència energètica en edificis municipals, l’enllumenat públic o la mobilitat eficient. Igualment, l’ICAEN col·labora amb altres departaments de la Generalitat desenvolupant accions transversals com ara el Pacte Nacional per a la transició energètica, el Pla d’Acció d’eficiència energètica a la indústria, l’Estratègia Catalana de Renovació Energètica d’Edificis, o l’Estratègia de Valorització Energètica de la Biomassa Forestal i Agrícola.

L'actuació del propi Institut es completa amb la prospectiva i la planificació del futur energètic, l’aposta decidida per les energies renovables com a opció estratègica de present i de futur per al país, l’esforç per informar i formar en matèria d’energia a ciutadans i professionals, i el treball conjunt amb empreses, entitats i associacions professionals, entre altres línies clau de treball.

Salutació del director

L’ICAEN és l’eina del Govern que ha de visionar el futur energètic de Catalunya i que n’ha de marcar les fites intermitges per arribar-hi. És l’eina per promoure projectes renovables, d’estalvi i d’eficiència així com generar sinèrgies per a fer possible allò que recull el Pacte Nacional per la Transició Energètica aprovat pel Govern de Catalunya. El Pacte és el camí a seguir en els temes relatius a l’energia i per bé que és un Pacte, cal fer-ho teixint complicitats. 

És per això que caldrà cercar la col·laboració de la ciutadania, del sector productiu, del sector serveis i d’altres administracions i entitats, i molt especialment de l’administració local. Cal crear una xarxa que treballi conjuntament per substituir un model sector-cèntric per un model centrat en el ciutadà; que estigui doncs, al seu servei, per a que hi pugui participar i que hi pugui influir. Un model transparent, amb costos coneguts amb un sistema legislatiu democràtic. D’això ens parla el Pacte Nacional per la Transició Energètica que es va aprovar i que cal implementar. La tasca de l’ICAEN és ingent perquè hi ha molt a fer i cal treballar en molts àmbits però les persones que integren aquesta institució és gent altament qualificada i amb dilatada experiència i llarga trajectòria professional que de ben segur faran més fàcil seguir aquest camí de canvi de model.

L’energia és quelcom que usem contínuament i el seu mal ús té un impacte directe sobre la situació del clima i la salut. És present sempre a les nostres vides, en tot allò que fem a casa, a la feina, mentre ens desplacem... Treballem conjuntament doncs, per usar-ne menys sense perdre confort ni prestacions, treballem per a que sigui més neta i treballem per a que l’usuari final, que som tots, estiguem prou apoderats per a poder triar quan, com i a quin preu ens convé consumir-la. És quelcom que hem de treballar per nosaltres i per als que ens seguiran. Treballar en aquesta direcció no és només quelcom que les Directives europees i per tant els nostres Governants ens exigeixen, és de fet, un imperatiu moral i ètic que incumbeix a tothom.

Missió i objectius

L’Institut Català d’Energia és una entitat de dret públic, creada pel Parlament de Catalunya mitjançant la Llei 9/1991 de 3 de maig (DOGC núm. 1.440). S’adscriu al al Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, té personalitat jurídica pròpia i l’activitat que du a terme s’ajusta a l’ordenament jurídic privat.

L'Institut Català d'Energia té per finalitat l'impuls i realització d'iniciatives i de programes d'actuació per a la recerca, l'estudi i el suport de les actuacions de coneixement, desenvolupament i aplicació de les tecnologies energètiques, incloses les renovables, la millora de l'estalvi i l'eficiència energètica, el foment de l'ús racional de l'energia i, en general, l'òptima gestió dels recursos energètics en els diferents sectors econòmics de Catalunya.

Funcions

L’ICAEN actua en molts àmbits del món energètic:

 • Promou l’eficiència energètica i les energies renovables en tots els sectors econòmics i la ciutadania de Catalunya
 • Desenvolupa programes de suport i assessorament d’àmbit global en matèria d’energia a la indústria, al sector de l’edificació, al sector del transport, al sector primari i a la ciutadania
 • Elabora les estadístiques energètiques de Catalunya
 • Elabora la prospectiva energètica catalana i en fa el seguiment
 • Elabora la planificació energètica catalana
 • Integra i coordina la planificació energètica catalana amb d’altres planificacions i polítiques sectorials catalanes (medi ambient, ordenació urbanística, planificació del territori, canvi climàtic, polítiques de transport, habitatge, agràries, forestals...)
 • Elabora iniciatives legislatives, reglamentàries i normatives en el marc de les competències de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit de l’energia
 • Desenvolupa polítiques energètiques sectorials, en col·laboració amb les diferents unitats de la Generalitat de Catalunya
 • Dissenya i gestiona el Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica als edificis de la Generalitat de Catalunya i coordina la seva aplicació
 • Promou la creació d'un mercat consolidat d'empreses de serveis energètics amb garantia d'estalvi
 • Gestiona el registre de la Certificació d'eficiència energètica d'edificis nous i existents
 • Desenvolupa campanyes i accions d'informació, formació i promoció en l'àmbit energètic adreçades tant a les empreses i als professionals com a la ciutadania en general.
 • Col·labora amb les administracions locals en el desenvolupament i implantació dels seus Plans d’Acció d’Energia Sostenible dins del marc del Pacte d’Alcaldes
 • Promou la participació i la col·laboració en xarxa de les entitats, col·legis i associacions professionals d’àmbit energètic a Catalunya
 • Desenvolupa accions i projectes de cooperació d’àmbit estatal i internacional

Organigrama

organigrama

Òrgans de govern i Consell Assessor

L’Institut Català d’Energia té dos òrgans de govern: el Consell d’Administració i la Directora.

El Consell d’Administració és l’òrgan de direcció i control de l’Institut, i en formen part el president, que és el conseller del Departament d'Empresa i Ocupació, el vice-president, que és el Director general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, la Directora de l’Institut i sis vocals representants de l’Administració. Compta, a més a més, amb l’orientació i l’assistència d’un Consell Assessor, de caràcter consultiu, en el qual hi ha representades personalitats de l’àmbit energètic

A més, disposa d’un Consell Assessor integrat per representants d’empreses i entitats catalanes amb l’objectiu d’afrontar els nous reptes energètics i donar suport als programes de treball de l’Institut. 

On som

Carrer Pamplona, 113, 3a planta
08018 Barcelona
Tel.: 93 622 05 00
Fax: 93 622 05 01

NIF: Q-5850020-H 

 

Horari de registre:

 • De dilluns a divendres: de 9 h. a 14 h.
 • Els dies 24 i 31 de desembre aquest registre romandrà tancat.

 

 

Horari d'atenció al públic:

 • De l'1 d'octubre al 31 de maig:
  • De dilluns a dijous: de 8.30 h. a 14 h. i de 15 h.a 17.30 h.
  • Divendres: de 9 h. a 14.30 h.
 • De l'1 de juny al 30 de setembre:
  • De dilluns a divendres: de 8 h. a 15 h.

 

Situació de l'ICAEN

Informació relacionada