• Imprimeix

Contractes i convenis

- Alertes i anuncis previs
- Licitacions en tràmit
- Contractes adjudicats
- Publicació de les resolucions d'adjudicació/actes de valoració de les meses de contractació.
- Renúncies i desistiments
- Contractes formalitzats
- Execució dels contractes
- Modificacions de contractes
- Prórrogues de contractes.  
- Manuals per als licitadors
- Programació de contractes de valor estimat elevat
- Contractació específica d'estudis i dictàmens 
- Modificacions anuals de contractes
- Modificacions, reformes, pròrrogues i complementaris dels contractes d'obres
- Informes i recomanacions
- Acords, directrius i instruccions
- Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública
- Clàusules socials, mediambientals, lingüístiques i de foment de la investigació i la recerca
- Recursos i resolucions judicials
     - Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
     - Resolucions judicials
- Estadístiques i registres de la contractació
- Seguiment i avaluació de la contractació pública
- Estadístiques del volum pressupostari de les adjudicacions en cada procediment contractual
- Llista i quantia de les compres i de les contractacions
- Relació de les contractacions econòmicament més significatives
- Dades per les adquisicions de subministrament per internet
- Memòries corporatives 
- Consulta directa del Registre Públic de contractes amb formulari
- Registre Electrònic d'Empreses Licitadores (RELI)
- Informació censal de les empreses inscrites al RELI
- Registre d'empreses classificades 

Informació relacionada