• Imprimeix

Estratègia catalana per a la renovació energètica d'edificis (ECREE)

L’Estratègia catalana per a la renovació energètica d’edificis neix en el marc del Projecte europeu MARIE, atès el compromís de les Regions que formen part d’aquest projecte d’assolir, abans de desembre de 2014, una estratègia a llarg termini per mobilitzar la renovació del parc d’edificis residencials i terciaris, tan públics com privats.

L’estratègia es va formalitzar en el marc del Forum d’Entitats del 19 de novembre i va incloure un Pla d’Acció dividit en cinc eixos centrals i un full de ruta que recull les principals accions definides, amb l’horitzó 2020 aprovat per l'Acord de Govern el 25 de febrer del 2014.

Per donar-li compliment s’ha definit un comitè executiu i un comitè interdepartamental on els departaments d’Empresa i Ocupació i de Territori i Sostenibilitat en comparteixen la Presidència i Vice-presidència. El comitè interdepartamental inclou un membre de cada Departament com a vocal i té la missió de coordinar el desenvolupament del Pla d'estalvi i eficiència energètica als edificis i equipaments de la Generalitat de Catalunya.

Els objectius de l’estratègia és poden resumir en la taula següent:

Àmbit Objectiu
Energia Reducció del 14,4% del consum estimat d'energia final del parc edificat residencial i terciari català (equivalent a l'estalvi de 558 kTep)
Emissions de CO2 Reducció del 22% de les emissions de CO2 del parc edificat residencial i terciari català (equivalent a l'estalvi d'emissions de 2,6 Milions de TnCO2)
Estalvi econòmic Estalvi d'un 21% de la despesa econòmica del parc edificat residencial i terciari català (equivalent a 800 Milions €)
Edificis Intervenció mitjançant una gestió energètica renovada i/o renovació energètica intergral en el 61% del parc edificat residencial i terciari català (790.672 edificis).
Inversió Mobilització d'una inversió de 1.400 Milions d'Euros de fons públics i privats per a 120 macroprojectes de Renovació Energètica
Ocupació Creació i/o reciclatge de més de 14.000 llocs de treball

Per assolir aquests objectius s’han dissenyat cinc accions adreçades a superar els cinc principals grups de barreres que dificulten el desenvolupament del sector i del mercat potencial de la renovació energètica d’edificis.

 • Acció 1. Sistema d’informació per a la gestió de la renovació energètica d’edificis (SIGREE)  a Catalunya. Eix 1: Millora de les eines d'informació i planificació.
  L’objectiu d’aquesta acció és facilitar i possibilitar l’execució d’actuacions de millora de l’eficiència energètica en els edificis i fer els seu posterior seguiment per  tal de comprovar quins estalvis s’aconsegueixen.
   
 • Acció 2. Implicació i formació per a la Renovació Energètica dels Edificis (residencials i terciaris). Eix 2. Activació del mercat de la Renovació Energètica dels Edificis.
  L’objectiu general és activar la renovació energètica dels edificis construïts a Catalunya, tant pel que fa a la oferta com a la demanda estimulant, al mateix temps, accions de millora per al parc construït d’edificis.
   
 • Acció 3. Identificació, selecció i facilitació de la innovació en productes i serveis per l’eficiència Energètica dels Edificis. Eix 3. Identificació , selecció i facilitació de la innovació de productes i serveis per l’eficiència energètica dels edificis.
  L’objecte principal del catàleg és doble. Per una banda facilitar la presa de decisions per a promotors, prescriptors i executors en processis de renovació energètica d’edificis i per l’altra fomentar la innovació als productors industrials que podran mostrar els seus productes i serveis més innovadors i seleccionats.
   
 • Acció 4. Implementació d’un model organitzatiu de gestió i coordinació per la Renovació energètica d’Edificis (REE) a Catalunya. Eix 4. Adaptació del model de governament vigent.
  L’objectiu principal d’aquesta acció és facilitar i coordinar l’execució de la resta d’accions previstes, així com desenvolupar les bases jurídiques i administratives de les mateixes.
   
 • Acció 5. Programa d’inversions i mecanismes financers Eix 5. Recursos econòmics per a la renovació energètica d’edificis a Catalunya.
  Aquest cinquè punt inclou la identificació i selecció d’inversions concretes en eficiència energètica viables tècnicament, econòmicament i financerament i la identificació de mecanismes financers, així com la mobilització de recursos per al finançament de les inversions identificades.


Dins de la globalitat de l’ECREE, es troba el Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica als Edificis i Equipaments de la Generalitat de Catalunya, que contempla les accions dirigides concretament al conjunt d’edificis i equipaments públics.