• Imprimeix

Pla d'estalvi i eficiència energètica als edificis i equipaments de la Generalitat de Catalunya 2015-2017

La Generalitat de Catalunya aprova el 14 de febrer de 2017 un acord de govern per facilitar la renovació i modernització energètica dels edificis i equipaments públics. L’acord permet ampliar els terminis dels contractes de serveis d’eficiència energètica fins a 12 anys. Això permet que les empreses de serveis energètics aportin els recursos econòmics necessaris per les actuacions de millora i recuperin el cost que suposa donar el servei d’eficiència energètica.

La contractació innovadora de serveis d’eficiència energètica en la modalitat de contractes de rendiment energètic amb garantia d’estalvi aporten com a avantatge principal l’aplicació del coneixement expert de les empreses del sector i dóna com a resultat un estalvi superior al que es pot aconseguir en la contractació convencional, alhora que permet pagar la totalitat del servei per part de l’administració sense incrementar la despesa, doncs el preu del servei d’eficiència energètica és inferior  a la reducció de la factura energètica. 

L’Institut Català d’Energia emetrà un informe preceptiu sobre l’adequació de cada contracte a la modalitat de rendiment energètic, cara a gaudir dels beneficis de l’acord de govern aprovat. L’acord inclou també l’obligació d’incloure mesures d’eficiència energètica en el contractes de manteniment d’edificis i equipaments. 

Aquest acord de govern s’emmarca en el desenvolupament del Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya, que proposa el canvi del sistema energètic cap a un model d’energia neta i descentralitzada. En aquest marc global, les administracions públiques i, en concret, l’administració pública catalana, han de servir d’exemple de bones pràctiques de gestió de l’energia davant els ciutadans i les empreses del país.

Tant el document de bases del Pacte, aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya com el  Pla d’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 (PECAC 2020), aprovat pel Govern el 2012 emfatitzen aquest paper exemplificador que ha de tenir la pròpia Generalitat de Catalunya optimitzant el consum d’energia en els seus edificis i equipaments.

En aquest sentit, el 24 d’abril de 2007 es va aprovar per Acord de Govern el primer Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica als edificis i equipaments de la Generalitat de Catalunya (2007-2015).

L’acord de govern inicial ha tingut dues revisions, segons acords aprovats el 30 d’agost de 2011 i el 16 de juny de 2015. Aquestes revisions han estat necessàries arran de la previsió de l’increment dels costos energètics, la variació de la repartició interna dels costos d’energia elèctrica i la necessitat d’aprofundir en el rol exemplificatiu de la Generalitat en aquest àmbit. Aquest nou impuls del Pla ha permès la revisió dels objectius pel que fa a la seva actualització, la periodificació en el temps, l’ampliació al sector públic de la Generalitat de Catalunya i l’atribució d’objectius específics per a cada Departament.

Es preveu que les actuacions i inversions previstes en el Pla s’executin de forma prioritària a partir de capital privat aportat per les empreses de serveis d’eficiència energètica en la modalitat de contractes de rendiment energètic amb garantia d’estalvi o de contractes de serveis d’energies renovables.

En aquest sentit, el passat 12 de juliol de 2016, el Govern va aprovar impulsar una plataforma d’inversió en projectes d’estalvi i eficiència energètica, destinada a facilitar l’accés al finançament a les empreses de serveis energètics (ESE).

L’extensió i revisió del Pla ve motivada per diferents factors:

-       La revisió de l’increment dels costos energètics.

-       La variació de la repartició interna dels costos d’energia entre la part fixa i la part variable.

-       La necessitat d’assolir el rol exemplaritzant de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit de l’eficiència energètica.

Així mateix, aquest Pla també dóna compliment a la moció 57/XI aprovada en el Plec del Parlament de Catalunya en sessió de 28 de juliol de 2016 en que s'insta al Govern a presentar, en el termini de sis mesos, un pla de rehabilitació energètica dels edificis públics amb aprofitament d'energia renovable que, amb caràcter anual, fixi com a objectiu el 3% de la superfície dels edificis administratius de la Generalitat.

Aquest nou impuls, també, es coordina amb l’Estratègia per a l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola, potenciant la utilització de al biomassa per a la producció d’energia tèrmica als edificis de la Generalitat de Catalunya, aprovada el 18 de febrer del 2014.

El Pla s’integra en el marc de l’Estratègia Catalana per a la Renovació Energètica dels Edificis (ECREE) i el seu Pla d’Acció, aprovats per acord de govern de 25 de febrer de 2014.

L'objectiu del Pla és la reducció de la factura energètica per al període 2015-2017 en un 16% el 2017 respecte a la factura energètica del 2014 per a cada departament (inclòs el sector públic). 

Aquest objectiu de reducció s’aconsegueix de dues maneres:

  • Optimitzant la potència elèctrica contractada, de forma que a finals del 2015, s’hagi obtingut com a mínim un 5,9% de reducció sobre el conjunt de la factura energètica del 2014.
  • Reduint el consum energètic per al període 2015-2017 per a cada departament (inclòs el sector públic), aconseguint una reducció del 10,1% sobre el conjunt de la factura energètica del 2017, respecte a la factura del 2014. Aquesta reducció s’obté realitzant inversions d’eficiència energètica en el conjunt d’edificis i equipaments de al Generalitat de Catalunya.

Amb l’extensió i la revisió del Pla es preveu que es generi una inversió total en millores d’eficiència energètica de l’ordre de 109,5M€ en el període 2015-2017 provinent preferentment de les empreses de serveis energètics.

L'objectiu global d'estalvi es distribueix entre els diferents Departaments de la Generalitat de Catalunya segons el seu consum energètic. 

D’altra banda, les actuacions de reducció del consum d’energia i de les emissions en la despesa energètica en combustible o altre tipus d’energia per les flotes de vehicles i els mitjans de transport al servei de la Generalitat de Catalunya també es comptabilitzen per al compliment dels objectius proposats.

Aquest conjunt d’actuacions de millora, per assolir els objectius d’estalvi, es realitzaran preferentment per empreses de serveis, sense aportació de pressupost propi i segons dos models:

  • Model de rendiment energètic amb estalvis garantits. Aquests contractes engloben dues prestacions: servei d’eficiència energètica i servei de manteniment, i es licita la millora de les instal·lacions i equipaments dels edificis. En aquest cas, el termini del contracte pot arribar fins als 12 anys per permetre que les empreses recuperin el cost que suposa donar el servei d’eficiència energètica a partir de l’estalvi garantit.
  • Model de gestió energètica. En els casos amb factura energètica reduïda o en els casos on les instal·lacions ja siguin prou eficients, els contractes poden ser de menor durada (entorn als 4 anys). En aquest cas la licitació pot ser amb manteniment o sense.

Informació relacionada