• Imprimeix

Pla d'estalvi i eficiència energètica als edificis i equipaments de la Generalitat de Catalunya 2015-2017

Tant el Pla de l’Energia 2006-2015 que va aprovar el Govern l’11 d’octubre de 2005, com la posterior revisió amb el Pla d’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 (PECAC 2020) aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya el 9 d’octubre de 2012 recullen les línies a seguir en matèria de política energètica.

En aquest context, les administracions públiques i, en concret, l’administració pública catalana, han de servir d’exemple de bones pràctiques de gestió de l’energia davant els ciutadans i les empreses del país.

Ambdós Plans de l’Energia emfatitzen, en concret, el paper exemplificador que ha de tenir la pròpia Generalitat de Catalunya optimitzant el consum d’energia en els seus edificis i equipaments.

En aquest sentit, el 24 d’abril de 2007 es va aprovar per Acord de Govern el primer Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica als edificis i equipaments de la Generalitat de Catalunya (2007-2015).

Es va fer una revisió d’aquest primer Pla que va donar lloc a un nou Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica als edificis de la Generalitat de Catalunya 2011-2014 aprovat per Acord de Govern el 30 d’agost de 2011.

La previsió de l’increment dels costos energètics, la variació de la repartició interna dels costos d’energia elèctrica i la necessitat d’aprofundir en el rol exemplificatiu de la Generalitat en aquest àmbit, han fet necessari un nou impuls del Pla que permeti la revisió dels objectius pel que fa a la seva actualització, periodificació en el temps, ampliació al sector públic de la Generalitat de Catalunya i atribució d’objectius específics per a cada Departament.

És per aquest motiu que el 16 de juny de 2015 s’ha aprovat per Acord de Govern l’extensió i la revisió dels objectius del Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica als edificis i equipaments de la Generalitat de Catalunya 2015-2017, que té com a objectiu reduir el consum d’energia, augmentar l’eficiència energètica i disminuir la factura energètica de l’administració catalana.

L’extensió i revisió del Pla ve motivada per diferents factors:

-       La revisió de l’increment dels costos energètics.

-       La variació de la repartició interna dels costos d’energia entre la part fixa i la part variable.

-       La necessitat d’assolir el rol exemplaritzant de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit de l’eficiència energètica.

Així mateix, aquest Pla, també dóna compliment a la moció 63/X aprovada en el Ple del Parlament de Catalunya en sessió de 5 de desembre e 2013 en que s’insta el Govern a adoptar el compromís de reduir un 25% el consum d’energia de l’Administració de la Generalitat de Catalunya abans del 2020, prenent com a base les dades de consum del 2007.

Aquest nou impuls, també, es coordina amb l’Estratègia per a l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola, potenciant la utilització de al biomassa per a la producció d’energia tèrmica als edificis de la Generalitat de Catalunya, aprovada el 18 de febrer del 2014.

El Pla s’integra en el marc de l’Estratègia Catalana per a la Renovació Energètica dels Edificis (ECREE) i el seu Pla d’Acció, aprovats per acord de govern de 25 de febrer de 2014.

L'objectiu del Pla és la reducció de la factura energètica per al període 2015-2017 en un 16% el 2017 respecte a la factura energètica del 2014 per a cada departament (inclòs el sector públic). 

Aquest objectiu de reducció s’aconsegueix de dues maneres:

  • Optimitzant la potència elèctrica contractada, de forma que a finals del 2015, s’hagi obtingut com a mínim un 5,9% de reducció sobre el conjunt de la factura energètica del 2014.
  • Reduint el consum energètic per al període 2015-2017 per a cada departament (inclòs el sector públic), aconseguint una reducció del 10,1% sobre el conjunt de la factura energètica del 2017, respecte a la factura del 2014. Aquesta reducció s’obté realitzant inversions d’eficiència energètica en el conjunt d’edificis i equipaments de al Generalitat de Catalunya.

Amb l’extensió i la revisió del Pla es preveu que es generi una inversió total en millores d’eficiència energètica de l’ordre de 109,5M€ en el període 2015-2017 provinent preferentment de les empreses de serveis energètics.

L'objectiu global d'estalvi es distribueix entre els diferents Departaments de la Generalitat de Catalunya segons el seu consum energètic. 

D’altra banda, les actuacions de reducció del consum d’energia i de les emissions en la despesa energètica en combustible o altre tipus d’energia per les flotes de vehicles i els mitjans de transport al servei de la Generalitat de Catalunya també es comptabilitzen per al compliment dels objectius proposats.

Aquest conjunt d’actuacions de millora, per assolir els objectius d’estalvi, es realitzaran preferentment en la modalitat de serveis energètics, sense aportació de pressupost propi i segons dos models:

  • Model inversió i manteniment en la modalitat d’estalvis garantits: licitació d’inversions amb canvi d’equips. En aquest cas, el termini del contracte pot arribar fins als 10 anys per permetre l’amortització de les inversions realitzades per les empreses de serveis energètics a partir de l’estalvi. Aquests contractes incorporen el manteniment.
  • Model de gestió energètica: en els casos amb factura energètica reduïda o en els casos on les instal·lacions ja siguin prou eficients. En aquest cas, els contractes poden ser de menor durada (entorn als 4 anys). En aquest cas la licitació pot ser amb manteniment o sense.

Informació relacionada