• Imprimeix

Promoció de la implantació de la ISO - 50.001

 

Què és?

L'objectiu global d'aquesta norma europea és ajudar les organitzacions a establir els sistemes i processos necessaris per millorar la seva eficiència energètica. Això hauria de conduir a reduccions en costos i en emissions de gasos d'efecte hivernacle a través d'una gestió sistemàtica de l'energia. L'èxit del sistema depèn del compromís de tots els nivells de l'empresa i especialment de la direcció.

Aquesta norma especifica els requisits d'un sistema de gestió energètica que permeti desenvolupar i implementar una política energètica. És aplicable a tots els tipus i mides d'organitzacions independentment de les condicions geogràfiques, culturals i socials.

Aquesta norma es basa en la metodologia coneguda com Planificar – Fer – Verificar – Actuar:

- Planificar: establir els objectius i processos necessaris per aconseguir resultats d'acord amb la política energètica de l'empresa.
- Fer: implementar els processos.
- Verificar: realitzar el seguiment i el mesurament dels processos respecte a la política energètica, els objectius, les metes i les obligacions legals i altres requisits que l'empresa subscrigui, i informar sobre els resultats.
- Actuar: prendre accions per millorar contínuament l'acompliment del sistema de gestió energètica.

L'adopció de la ISO 50.001 contribuirà a l'establiment d'un procés de millora contínua que conduirà a un ús de l'energia més eficient, establir processos per assolir els compromisos de la política energètica i prendre les accions necessàries per millorar el seu compliment. Estimularà a les organitzacions a implementar un pla de seguiment energètic, així com una anàlisi energètic.

El nivell de detall i complexitat del sistema de gestió energètica, l'extensió de la documentació i els recursos que es dediquen depenen de diversos factors tals com la mida de l’organització, l'abast del sistema i la naturalesa de les seves activitats i productes. 

Qui la té?

Des del 2013 l’ICAEN porta un recompte de les empreses que ja han certificat en la ISO 50.001, alguna activitat desenvolupada a Catalunya. En el llistat que es pot descarregar es relacionen les empreses certificades, actualitzades semestralment, i les empreses certificadores que faciliten el seu contacte. En cas que  tingueu  el certificat ISO 50.001 i no us trobeu a la llista, si us plau envieu una còpia del vostre certificat usant el formulari de contacte i us afegirem.

Com es pot veure en la següent gràfica, el creixement de les certificacions a Catalunya té una tendència  gairebé exponencial pel que fa al total de certificacions.

 20180806_iso_50_001

Pel que fa a tipologia d’activitat que s’està certificant en ISO 50.001, es pot  comprovar en el gràfic de distribució que hi ha quatre sectors clarament dominants: la gestió de l’aigua, ja sigui d’estacions de proveïment com d’estacions depuradores, la indústria química, el sector serveis i les enginyeries, sobretot les que es dediquen al món de l’energia.

L’organització ISO porta també un recompte de certificacions per països. Per conèixer les certificacions a Espanya en els darrers anys podeu descarregar l’excel referit a la ISO 50.001 del llistat del seu web

Empreses ISO