• Imprimeix

Sobre el Pla d'Acció d'Eficiència Energètica a la Indústria de Catalunya

Pla d'Acció d'Eficiència Energètica a la Indústria de Catalunya

El 12 de juny de 2015 el conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig, va presentar el Pla d'Acció d'Eficiència Energètica a la Indústria de Catalunya, que té com a finalitat reduir la intensitat energètica d'aquest sector -és a dir, l'energia necessària per a produir una unitat de PIB- i, per tant, contribuir a incrementar la seva competitivitat.

Les línies mestres del Pla es concretaran en el marc d'un procés de participació de les entitats i associacions sectorials de la indústria catalana.

Presentació

El Pla d’Acció té per finalitat substituir les polítiques d’estalvi i eficiència energètica dutes a terme fins ara per la Generalitat de Catalunya en el sector industrial, per una nova política i una nova governança basades en el coneixement aprofundit de la realitat del sector industrial, treballant conjuntament amb el propi sector i desenvolupant actuacions concretes que contribueixin a solucionar les problemàtiques específiques de la indústria catalana en l’àmbit energètic en la seva globalitat (estalvi i eficiència energètica, preus energètics, qualitat dels subministraments, problemàtiques d’infraestructures energètiques,...).

Aquest Pla d’Acció es basa en els següents principis:

  • Ha de ser fruit de la col·laboració entre el sector públic i el sector privat, amb una governança conjunta del propi Pla.
     
  • Ha d’estar basat en el coneixement de la realitat del consum energètic dels establiments industrials de Catalunya, de les tecnologies energètiques emprades actualment per la indústria catalana, de les noves tecnologies energètiques de futur i el seu potencial d’estalvi energètic i rendibilitat econòmica, així com de les expectatives empresarials.
     
  • Ha de centrar-se en una interlocució contínua i permanent al llarg del temps entre el Departament d’Empresa i Ocupació i el sector industrial, tenint en compte l’estructura empresarial i la mida de les empreses.
     
  • Ha de ser flexible, adaptant-se a entorns canviants al llarg del temps.

 

De manera especial, aquest Pla d’Acció s’integra dins del “Pla d’impuls de les indústries de la Química, Energia i Recursos” (PIQER), un dels set àmbits sectorials líders en que es vertebra la nova actuació en política industrial del Departament d’Empresa i Ocupació. 

Objectius

L’objectiu d’estalvi energètic d’aquest Pla d’Acció és mantenir l’objectiu original del Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 de reduir en un 4,7% la intensitat energètica final de la indústria en el període 2011-2020, és a dir, assolir una intensitat energètica final del sector industrial de 112,1 tep / M€ (2008) per a l’any 2020.

Cal tenir present que aquest estalvi energètic correspon estrictament a l’estalvi energètic que s’assolirà amb la posada en marxa d’aquest Pla d’Acció de forma addicional a l’estalvi energètic que s’obtingui de les mesures d’estalvi i eficiència energètica en el sector industrial ja posades en marxa fins a l’any 2014.

Procés participatiu

Per tal de dotar de solidesa, eficàcia i efectivitat al Pla d’Acció d’Eficiència Energètica a la Indústria de Catalunya, s'han recollit les aportacions de tots els agents implicats, especialment les empreses i associacions industrials, organismes dels diferents subsectors del món de l’energia i prescriptors tècnics, entre d’altres.

Així, a partir del document de base del Pla d’Acció presentat el 12 de juny pel conseller d'Empresa i Ocupació, es va inciar un procés de participació per a sotmetre-ho a debat, en el que s'han recollit totes les opinions, aportacions i propostes.

Durant el mesos de juny i juliol es van realitzar les sessions de treball on es va constatar la bona rebuda de la iniciativa de realització d’un Pla d’Acció d’Eficiència Energètica a la Indústria participatiu, obert al sector i adaptable a la realitat i necessitats del sector industrial en cada moment.

Durant aquest procés es va posar de manifest la necessitat de mantenir una relació directa d’entitats i empreses amb l’administració energètica catalana.

Es van rebre un total de 190 aportacions, tant directament a les pròpies sessions de treball com per via telemàtica.

Les aportacions rebudes es poden desglossar en:

-  No aplicables al Pla d’Acció: 13
-  De suport al Pla d’Acció: 12
-  Comentaris d’entorn: 40
-  Propostes específiques: 125

Aportacions al Pla

Calendari de sessions

Per  a dur a terme el procés participatiu es va convidar  a diferents empreses, entitats i associacions de sectors industrials a una sèrie de sessions participatives que es van realitzar com s’exposa a continuació:

Sessió 1. Xarxa d'entitats i altres associacions tècniques

23 de juny, 09:30h.

Sessió 2. Associacions transversals i locals

29 de juny, 09:30h.

Sessió 3. Associacions sectorials (Metall, elèctric, automoció, tèxtil,  electrònic,...)

29 de juny, 12:00h.

Sessió 4. Associacions sectorials (Químic, farmacèutic, ceràmic, vidre,  àrids, ...)

30 de juny, 09:30h.

Sessió 5. Associacions sectorials (Alimentació, begudes, pinsos, suro, plàstic, fusta, paper i gràfiques)

30 de juny, 12:00h.

Sessió 6. Empreses de subministrament energètic

6 juliol, 12:00h.

Sessió 7. (I+D+I, Consultores i Enginyeries industrials)

9 juliol, 09:30h.

Sessió 8. Grans consumidors d’energia

9 juliol, 12:00h.

Sessió de Retorn

20 de juliol, 12:00

Aprovació del document final

En data 8 de setembre de 2015 es va aprovar el document final del Pla d’Acció d’Estalvi i Eficiència Energètica a la Indústria de Catalunya que incorpora les idees i suggeriments rebuts durant el procés de participació.

Properes actuacions

Properes actuacions