• Imprimeix

Pla de treball TIRVEC

Per facilitar l’assoliment d’aquests objectius es crea la Taula estratègica per al desplegament de la infraestructura de recàrrega per als vehicles elèctrics a Catalunya (TIRVEC), que compta amb la secretaria tècnica de l’Institut Català d’Energia, on hi podran participar tots aquells agents públics i privats que puguin realitzar aportacions de valor per a què la mobilitat elèctrica esdevingui una realitat a Catalunya.

Entre d’altres, la TIRVEC té les funcions de ser un punt de trobada de les persones i entitats relacionades amb la infraestructura de recàrrega del vehicle elèctric, de dinamitzar l’aportació de solucions per part de tots els integrants de la Taula i de pronunciar-se en relació a les propostes tècniques que hi siguin presentades.

A nivell operatiu, la TIRVEC està organitzada a través dels següents grups de treball (GT):

 • GT1 - infraestructura vinculada
 • GT2 - infraestructura ràpida, semiràpida, accessibilitat i sistemes de pagament
 • GT3 – normativa

Tot seguit podeu veure les tasques i progressos dels diferents grups de treball:

Té per objectiu facilitar el coneixement i els procediments, per tal que qualsevol usuari de vehicle elèctric pugui disposar d’un punt de recàrrega vinculat (EdRV) proper. Cada vehicle elèctric necessita un punt de recàrrega exclusiu i vinculat on es fan les recàrregues habituals del vehicle.

En el marc del Pla d’estalvi i eficiència energètica dels edificis i equipaments de la Generalitat de Catalunya, aprovat per Acord del Govern de 16 de juny de 2015, s’ha de dotar la infraestructura necessària per poder permetre la recàrrega dels vehicles elèctrics, sempre que  es disposi d’aparcaments, tant per als treballadors que disposin d’aquesta tipologia de vehicles com per a la flota de vehicles pròpia o arrendada.

Així, i en coordinació amb les mesures incloses, cal impulsar:

 • Mesures per donar suport als treballadors i als serveis dels mateixos organismes públics perquè utilitzin els vehicles elèctrics.
 • Sempre que sigui possible i viable tècnicament i econòmicament, implantar i instal·lar, com a mínim una plaça equipada amb recàrrega elèctrica per cada 40 places convencionals, i arribar, si és possible, a la ràtio d’1 plaça amb recàrrega elèctrica per cada 20 places convencionals, tant si el pàrquing és de titularitat pròpia com si és de lloguer.
 • Fomentar places de pàrquing per a vehicles elèctrics en zones preferents i visibles, per generar una discriminació positiva de la mobilitat elèctrica en tots els aparcaments de la Generalitat de Catalunya.

L’Institut Català d’Energia (ICAEN) impulsarà les estacions de recàrrega de vehicle elèctric  (EdRV), mitjançant ajuts econòmics a fons perdut en els casos on hi ha barreres significatives per implantar-les, diferenciant dues casuístiques, en funció de si l’aparcament té un únic titular o si es tracta d’una comunitat de propietaris.

Aquests ajuts s’atorgaran per instal·lar i posar en funcionament estacions de recàrrega vinculades en pàrquings comunitaris o en pàrquings d’empreses privades que vulguin instal·lar la seva flota de vehicles elèctrics, en règim de concurrència no competitiva, mitjançant convocatòries que es  publicaran anualment. Les estacions de recàrrega vinculades han  d’anar associades a un vehicle elèctric i han d’estar legalitzades complint la Instrucció tècnica ITC-BT-52.

Conclusions de la primera reunió de treball:
Hi ha la ferma voluntat de desenvolupar i estendre el vehicle elèctric a partir d’un procés allunyat de plantejaments clàssics, de manera que es prioritzi l’eficiència energètica mitjançant:

 • La gestió de la corba de demanda elèctrica
 • La formació de professionals
 • L’acceptació dels usuaris de la realitat en mobilitat elèctrica
 • La necessitat d’emmagatzematge elèctric
 • Donar a conèixer als ciutadans l’oportunitat de disposar d’un vehicle elèctric

Actuacions identificades i en desenvolupament:

 • Difusió de tots els ajuts disponibles, per les diferents administracions, en mobilitat elèctrica, per clarificar la informació de cara als usuaris finals.
 • Promoció d’un curs de formació per als instal·ladors de punts de recàrrega vinculada per garantir la qualitat de les instal·lacions i un òptim servei.
 • Seguiment de les normalització en el cas d’instal·lacions de punts de recàrrega elèctrica en pàrquings de comunitat de veïns en finques plurifamiliars.
 • Publicació d’infografies relatives a les opcions d’infraestructura vinculada així com dels tipus de connectors i dels tipus de vehicles elèctrics per facilitar la comprensió de la mobilitat elèctrica als ciutadans.

Té per objectiu garantir el subministrament de recàrrega amb estacions de recàrrega ràpida (EdRR) a qualsevol usuari de vehicle elèctric que s’hagi de desplaçar per la xarxa viària catalana d’alta intensitat de trànsit i promoure les estacions de recàrrega semiràpides (EdRS) al sector terciari: oci, hospitals, centres comercials i en els entorns urbans.

Les estacions de recàrrega semiràpida (EdRS) tenen la finalitat de donar suport i facilitar l’ús de vehicles elèctrics, tant per part del sector privat com dels particulars, atès que ofereixen confiança i seguretat i també col·laboren a estendre l’autonomia dels vehicles elèctrics.

S’impulsaran per mitjà d’ajuts econòmics a fons perdut, ja que implantar-les és més senzill tècnicament que les estacions de recàrrega ràpida i els costos d’operació i de manteniment són assequibles, tant per al sector privat com per al públic. L’Institut Català d’Energia (ICAEN) aportarà un màxim del 50% de l’ajut econòmic i, es preveu que els seus sol·licitants siguin administracions locals o empreses privades.

Les estacions de recàrrega ràpida (EdRR) són imprescindibles per impulsar la mobilitat elèctrica a Catalunya. La seva finalitat és donar suport als vehicles elèctrics que necessiten ampliar la seva autonomia ja sigui en l’àmbit urbà o bé interurbà. S’impulsaran mitjançant un model combinat d’ajuts a fons perdut i concessions:

 • Ajuts a fons perdut d’un màxim del 50% per part de l’ICAEN del cost d’inversió de les estacions de recàrrega ràpides en el cas d’ubicacions, que preferiblement estiguin en eixos viaris d’alta mobilitat comunicant diferents nuclis de població i, en un segon terme, en centres urbans o ubicacions estratègiques dins els municipis.
 • Estudi de la viabilitat tècnica i econòmica d’un model concessionat per fer un desplegament de la infraestructura de recàrrega ràpida en eixos viaris estratègics de Catalunya seguint els models desenvolupats en altres països d’Europa, com per exemple Holanda

Aquest grup de treball també té dins dels seus objectius assolir que tots els usuaris puguin recarregar i pagar amb facilitat, quan sigui necessari, en qualsevol estació de recàrrega ràpida i semiràpida.

És fonamental, , que els seus usuaris tinguin un accés fàcil a les estacions de recàrrega, eliminant barreres i identificacions, en la línia dels procediments ja existents, pel que fa als combustibles convencionals. Per tal d’aconseguir un avenç significatiu, la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració i el suport de l’ICAEN, proposa la publicació d’una instrucció tècnica o reglament que obligui a que les noves estacions de recàrrega es puguin activar, de manera telemàtica, amb solucions lligades als telèfons intel·ligents, i de forma universal, garantint que qualsevol usuari de vehicle elèctric en pugui tenir accés.

Conclusions de la primera reunió de treball:

 • Necessitat d’impulsar l’accessibilitat de tots els usuaris de vehicle elèctric a tots els punts de recàrrega elèctrica sense necessitat de tercers ni d’estar donats d’alta en cap servei previ.
 • Promoure una #xarxaràpida de punts de recàrrega racional i coherent amb el model d’ús de la mobilitat elèctrica. Definir unes ubicacions estratègiques al territori, usualment estacions de servei, on es puguin desenvolupar estacions amb uns 4-8 punts de recàrrega i on hi hagi una disponibilitat de potència d’entre 300-400 kW.
 • La infraestructura semiràpida es presenta com la gran desconeguda, que abasta des dels punts de 7 fins a 22 kW. En conseqüència, s’impulsaran els punts de recàrrega semiràpida amb més potència elèctrica per tenir una xarxa útil de cara a l’evolució de les bateries.
 • Es defensa una implantació racional de punts de recàrrega semiràpida associats a recàrrega ocasional, en els quals el consum de l’energia estigui associat a un servei (municipi, centre comercial, museu , centre d’oci...).
 • Importància d’establir solucions estandarditzades per oferir productes competitius i homogenis al territori català.
 • Difondre casos d’èxit i projectes tractors sobre empreses que hagin afavorit vehicles elèctrics i punts de recàrrega.
 • Cal promoure normativa/instruccions/ordenances relacionades amb l’accessibilitat i interoperabilitat dels punts de recàrrega.

Actuacions identificades i en desenvolupament:

 • Elaborar una proposta de #xarxaràpida amb les ubicacions estratègiques de punts de recàrrega que ja estan instal·lats, però cal consolidar, i les estacions de recàrrega que caldria impulsar per cobrir eficientment Catalunya.
 • Col·laboració amb l’Associació Catalana de Municipis per introduir i promoure els vehicles elèctrics i els punts de recàrrega elèctrica dins del seu catàleg de productes i serveis.
 • Impuls per part de la Direcció General de Comerç de la mobilitat elèctrica en les ubicacions on es detectin oportunitats d’implementació.
 • Disposar d’un visor centralitzat de punts de recàrrega ràpida i semiràpida amb informació en temps real, en mode “dades obertes” per tal de facilitar l’actualització d’aquestes dades a fabricants, aplicacions mòbils i altres possibles negocis.
 • Benchmarking relatiu als sistemes de pagament implantats a la resta d’Europa.

Té per objectiu promoure les modificacions normatives necessàries per facilitar la implantació de la infraestructura, dels vehicles i dels gestors de recàrrega.

L’actual regulació normativa relacionada amb la mobilitat elèctrica significa una barrera a l’impuls del nombre d’infraestructures de recàrrega És per això que es proposaran les modificacions necessàries per facilitar-ne el desplegament:

 • Modificar l’impacte econòmic del terme de potència en les infraestructures de recàrrega ràpida, com a conseqüència, de la reforma elèctrica del 2013. Atès el volum de vehicles elèctrics actual, dins del parc total de vehicles a Catalunya, el cost econòmic del terme de potència de les EdRR és elevat (encara que els vehicles elèctrics no en facin ús), i fa inviable econòmicament la gestió de les estacions, fet que  fa minvar sobretot les iniciatives privades.
 • Modificar el Reial Decret 647/2011, de 9 de maig, relatiu al gestor de recàrrega per facilitar les instal·lacions en usos terciaris i simplificar els requeriments del gestors, per augmentar el nombre d’empreses que vulguin actuar com a gestors.

Conclusions de la primera reunió de treball:

 • Atesa la realitat política actual, assolir el compromís dels partits polítics per realitzar les modificacions normatives necessàries per impulsar la mobilitat elèctrica.
 • Es necessària una guia d’interpretació de la ITC-BT-52 per clarificar alguns procediments i especificacions tècniques d’alguns projectes.
 • Revisar i proposar una modificació, si fos convenient, de les necessitats de potència elèctrica segons la normativa actual en el cas de noves construccions.
 • Disposar d’ajuts econòmics estables i de llarg termini (3-4 anys) relatius a la compra de vehicles elèctrics i els seus respectius punts de recàrrega vinculats.

Actuacions identificades i en desenvolupament:

 • Disposar d’un document de proposta de modificacions normatives relatives als punts imprescindibles de ser modificats per dinamitzar la mobilitat elèctrica a Catalunya i a l’Estat.
 • Revisar el càlcul de la potència fiscal en el cas de vehicles elèctrics així com el cost econòmic de la revisió de la ITV.