• Imprimeix

Presentació

En data 31 d’agost de 2010 s’aprova per Acord del Govern l’Estratègia d’Impuls del Vehicle Elèctric a Catalunya 2010-2015 (IVECAT) on es defineixen 4 eixos de treball i 26 mesures, per tal de permetre que el vehicle elèctric esdevingui una oportunitat industrial, ambiental i d’eficiència energètica en l’àmbit de la mobilitat.

L’estratègia IVECAT designa l’Institut Català d’Energia (ICAEN) com a responsable del seguiment dels indicadors definits en l’estratègia, i assumeix  un paper central en l’eix I, corresponent a la infraestructura de recàrrega. El balanç final, pel que fa  a la implementació de les 26 mesures identificades és positiu, malgrat l’error en la quantificació de vehicles elèctrics previstos per a finals del 2015.

El 9 d’octubre de 2012, el Govern aprova El Pla d’energia i canvi climàtic 2012-2020 (PECAC), que recull les línies de la política energètica de la Generalitat de Catalunya. El Pla indica que, en termes energètics, s’ha d’assolir una reducció progressiva en valors absoluts del consum total de combustibles fòssils a Catalunya al llarg del període 2012-2020, com a transició cap a un objectiu de molt baix consum total de combustibles fòssils en un horitzó al 2050, adaptant-se a l’esgotament progressiu dels combustibles fòssils al món.

Per continuar avançant cap a aquests objectius el Govern aprova el 14 de juny de 2016 el Pla d'Acció per al desplegament d’Infraestructura de Recàrrega per als Vehicles Elèctrics 2016-2019 (PIRVEC), que té per objectiu convertir Catalunya en un país atractiu per al vehicle elèctric a través de la garantia de subministrament energètic als usuaris i al parc de vehicles que circula per la xarxa viària catalana. L’estratègia compta amb una dotació de 5,8 milions d’euros per tal de superar les barreres que, a dia d’avui, impedeixen que Catalunya assoleixi els nivells d’implantació que el vehicle elèctric té a altres països d’Europa.

La mobilitat elèctrica constitueix una de les palanques de la necessària transició cap a una energia neta i intel·ligent, mitjançant:

 • L’increment significatiu i substancial de l’eficiència energètica
 • La penetració, de forma massiva, de les energies renovables en un sector captiu del petroli i que constitueix el 40% del consum energètic de Catalunya.
 • L’emmagatzematge distribuït d’energia elèctrica, fonamental per al creixement de les energies renovables en el mix elèctric
 • L’acceleració del necessari desenvolupament de les xarxes elèctriques intel·ligents
 • La contribució a la descentralització de la generació elèctrica
 • L’efecte multiplicador de l’autoconsum, en compartir les xarxes intel·ligents i la necessitat d’emmagatzematge
 • La reducció directa de la dependència del petroli

Amb l’assumpció de les externalitats ambientals i sobre la salut del model energètic:

 • Millorant la qualitat de l’aire a les ciutats pel que fa a òxids de nitrògen, les partícules fines i la contaminació acústica
 • Reduint les emissions de gasos d’efecte  hivernacle

Consolida un nou sector industrial innovador al voltant de les necessitats perifèriques del vehicle elèctric,  de l’eficiència energètica i de la interconnectivitat.

 • Sector de la electrònica de potència
 • Innovació tecnològica en xarxes de distribució elèctrica
 • Tecnologies de la informació i la comunicació.